งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันเอกซ์ โพเนนเชียล วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 41102 ครูผู้สอน นางสาวสมใจ จันทรงกรด ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันเอกซ์ โพเนนเชียล วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 41102 ครูผู้สอน นางสาวสมใจ จันทรงกรด ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันเอกซ์ โพเนนเชียล วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 41102 ครูผู้สอน นางสาวสมใจ จันทรงกรด ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

2 ฟังก์ชัน ลักษณะของฟังก์ชัน 2. ลักษณะของฟังก์ชัน 1. ความหมาย ฟังก์ชัน 3. ชนิดของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันจาก A ฟังก์ชันทั่วถึง

3 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล พิจารณากราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้ ตัวอย่างที่ 1 ให้ กราฟของฟังก์ชันจะมีลักษณะดังนี้ ให้ x = -3 จะได้ x = -2 จะได้ x = -1 จะได้ x = 0 จะได้ x = 1 จะได้ x = 2 จะได้ x = 3 จะได้ จาก

4 เขียนกราฟของ ได้ดังนี้

5 จากรูป จะเห็นว่า เมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้น y จะ มีค่าเพิ่มขึ้นด้วย และ ค่าของ y หรือ จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อ x เป็นจำนวนเต็ม บวก และมีค่าเพิ่มขึ้น y จะมีค่าน้อยลง และมี ค่าเข้าใกล้ศูนย์ เมื่อ x เป็นจำนวนลบ โดเมนของฟังก์ชัน คือเซตของจำนวน จริง เรนจ์ของฟังก์ชัน คือ เซตของจำนวนจริง บวก

6 ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนกราฟของ วิธีทำ จาก และจาก ให้ x = -3 จะได้ x = -2 จะได้ x = -1 จะได้ x = 0 จะได้ x = 1 จะได้

7 x = 2 จะได้ x = 3 จะได้ เขียนกราฟของ ได้ดังนี้

8 จากรูป เมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้น y จะมีค่า ลดลง และมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ และ x มีค่าลดลง y จะมีค่าเพิ่มขึ้น โดเมนของฟังก์ชันคือเซตของจำนวนจริง เรนจ์ของฟังก์ชันคือเซตของ จำนวนจริงบวก

9 สรุป ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เขียนในรูป เมื่อ และ 1. กราฟของฟังก์ชัน จะผ่านจุด (0, 1) เสมอ ถ้า 0 < a < 1 เมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้น y จะลดลง ก็ต่อเมื่อ เมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้น y จะมีค่าเพิ่มขึ้น 3. 2. ถ้า

10 ตัวอย่างที่ 3 จงเขียนกราฟของ ในระนาบเดียวกัน ลองทำดู

11 ตัวอย่างที่ 4 จงหาค่าของ x เมื่อกำหนดให้ วิธีทำ จาก จะได้ จาก จะได้ ตรวจสอบ โดยแทนค่า x = -4 จะได้ และ x = -4

12 ตัวอย่างที่ 5 แมลงชนิดหนึ่งมีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว จำนวนแมลงชนิดนี้หาได้จากสมการ เมื่อ f(t) แทนจำนวนแมลง และ t แทนจำนวนวัน 1. จงหาจำนวนแมลง ( โดยประมาณ ) เมื่อกำหนดให้ t = 0, 1, 2, 3, …, 7 2. จงหาจำนวนแมลง ( โดยประมาณ ) ที่เพิ่มขึ้นแต่ละวัน ตั้งแต่วันแรกถึงวันที่ 7 3. เขียนกราฟของฟังก์ชัน f

13 วิธีทำ 1) จงหาจำนวนแมลง ( โดยประมาณ ) เมื่อกำหนดให้ t = 0, 1, 2, 3, …, 7 จากสมการ เมื่อ f(t) แทนจำนวนแมลง และ t แทนจำนวนวัน จำนวนวัน (t) จำนวนแมลง f(t) ตัว 0123456701234567 100 130 169 219 285 371 482 627 จากตาราง พบว่า เมื่อ เริ่มต้นมีแมลง 100 ตัว และ เวลาผ่านไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 วัน จำนวน แมลงเท่ากับ 130, 169, 219, 285, 371, 482 และ 627 ตัว และพบว่าใน วันที่ 7 จำนวน แมลงจะมี ค่าประมาณ 6 เท่าของจำนวน แมลงในวันแรก

14 จากค่า f(t) ในตารางสามารถนำมาหาจำนวนแมลงที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้ดังนี้ 2. จงหาจำนวนแมลง ( โดยประมาณ ) ที่เพิ่มขึ้นแต่ละวัน ตั้งแต่วันแรกถึงวันที่ 7 วิธีทำ จำนวน วัน จำนวน แมลง จำนวนแมลงที่เพิ่มขึ้นจากวัน ก่อนหน้า 0123456701234567 100 130 169 219 285 371 482 627 - 30 39 50 66 86 111 145 จากตารางพบว่า เมื่อจำนวนวัน เพิ่มขึ้นจำนวน แมลงที่เพิ่มขึ้นใน แต่ละวันก็เพิ่มขึ้น ด้วยโดยจะเห็นว่า เมื่อครบ 6 วัน จำนวนแมลงที่ เพิ่มขึ้นในวันที่ 6 จะมากกว่าจำนวน แมลงในวัน เริ่มต้น ( ซึ่ง เท่ากับ 100 ตัว )

15 3. เขียนกราฟของฟังก์ชัน f จำนวนวัน (t) จำนวนแมลง f(t) ตัว 0123456701234567 100 130 169 219 285 371 482 627

16 ใบงานที่ 13 ( ก ) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 2. 3. 4. 5. จงเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้ พร้อม ทั้งหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันโดยพิจารณาจาก กราฟ 1.

17


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันเอกซ์ โพเนนเชียล วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 41102 ครูผู้สอน นางสาวสมใจ จันทรงกรด ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google