งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย
จัดทำโดย นายอนุชา สุระถา โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

2 ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (เนคเทค) จัดตั้งสำนักงานบริการเทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) (Government Information Technology Services : GITS) ขึ้น เพื่อ ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GNet) ให้บริการด้านการ สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูง รวมถึงการสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอิสระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหารงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชน โดย ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3 ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย
ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานของราชการจัดทำ รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ เช่น การให้บริการของสำนักบริการเทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐ โดยมีผู้ให้บริการ Universal Resource Locator หรือ URL คือ หรือการให้บริการของ กระทรวงศึกษาธิการที่ http ://www.moe.go.th นอก จากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่สามารถให้บริการ เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันภาคเอกชนต่าง ๆ หรือ องค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่างก็ ให้ความสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา ใช้งาน และเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการจัดตั้ง กระทรวงใหม่ที่ดูแลและรับผิดชอบทางด้านนโยบายการ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง ทำให้กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศในไทยก้าวหน้าขึ้น เป็นลำดับครับ

4 แบบฝึกหัด เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย
คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

5 แบบฝึกหัด เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย
1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี ของไทยคือกระทรวงใด 2. Gnet คืออะไร 3. GITS คืออะไร 4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของ กระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด 5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมี ชื่อเต็มว่าอย่างไร

6 เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย
1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทย คือกระทรวงใด ตอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. Gnet คืออะไร ตอบ บริการ ด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้วยความเร็วสูง รวมถึงการสนับสนุนการทำงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ ประชาชน

7 เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย
3. GITS คืออะไร ตอบ เครือ ข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) ที่ให้บริการด้านการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงให้แก่หน่วย งานภาครัฐทั่วประเทศ 4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือ เว็บใด ตอบ

8 เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย
5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่า อย่างไร ตอบ NECTECหรือชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Techonology Center เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ในภาครัฐการดำเนินการวิจัย เอง เพื่อเร่งให้ ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การ ให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศและการทำหน้าที่เป็น สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google