งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าเทคโนโลยี ของไทย นายอนุชา สุระถา โรงเรียนลาดปลาเค้า พิทยาคม จัดทำ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าเทคโนโลยี ของไทย นายอนุชา สุระถา โรงเรียนลาดปลาเค้า พิทยาคม จัดทำ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าเทคโนโลยี ของไทย นายอนุชา สุระถา โรงเรียนลาดปลาเค้า พิทยาคม จัดทำ โดย

2 ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของ ไทย  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 ให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ( เนคเทค ) จัดตั้งสำนักงานบริการเทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐ ( สบทร.) (Government Information Technology Services : GITS) ขึ้น เพื่อให้บริการ เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GNet) ให้บริการด้านการสื่อสารและ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูง  รวมถึงการสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอิสระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน ภายในและการให้บริการแก่ประชาชน โดยประชาชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

3 ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของ ไทย  ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานของราชการจัดทำ รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ เช่น การให้บริการของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาครัฐ โดยมีผู้ให้บริการ Universal Resource Locator หรือ URL คือ http://www.gits.net.th หรือการให้บริการ ของกระทรวงศึกษาธิการที่ http ://www.moe.go.th นอก จากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่สามารถให้บริการ เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันภาคเอกชนต่าง ๆ หรือ องค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่างก็ให้ ความสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ งาน และเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการจัดตั้งกระทรวง ใหม่ที่ดูแลและรับผิดชอบทางด้านนโยบายการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งทำให้ กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศในไทยก้าวหน้าขึ้นเป็น ลำดับครับhttp://www.gits.net.th http ://www.moe.go.th

4 แบบฝึกหัด เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยี ของไทย คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุด

5 แบบฝึกหัด เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย 1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี ของไทยคือกระทรวงใด 2. Gnet คืออะไร 3. GITS คืออะไร 4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของ กระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด 5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมี ชื่อเต็มว่าอย่างไร

6 เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย 1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทย คือกระทรวงใด ตอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. Gnet คืออะไร ตอบ บริการ ด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย ความเร็วสูง รวมถึงการสนับสนุนการทำงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ ประชาชน

7 เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย 3. GITS คืออะไร ตอบ เครือ ข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) ที่ให้บริการด้านการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงให้แก่หน่วย งานภาครัฐทั่วประเทศ 4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือ เว็บใด ตอบ http://www.meo.go.th

8 เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย 5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่า อย่างไร ตอบ NECTEC หรือชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Techonology Center เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยใน ภาครัฐการดำเนินการวิจัย เอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัย เกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพื่อ สร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และ สารสนเทศและการทำหน้าที่เป็นสำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศ แห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าเทคโนโลยี ของไทย นายอนุชา สุระถา โรงเรียนลาดปลาเค้า พิทยาคม จัดทำ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google