งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพกิจกรรม โครงการ การพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน ( อ. ช. ท.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพกิจกรรม โครงการ การพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน ( อ. ช. ท.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพกิจกรรม โครงการ การพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน ( อ. ช. ท.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554

2 นักศึกษาบริหารธุรกิจ แผนกคอมพิวเตอร์ ค. พ. 401 และ พ. ค. 401

3 หัวข้อที่ 1. ภาพเกี่ยวกับ การเสียสละ และการ บริการ

4 กิจกรรมการปลูกป่า ที่สวนรุกชาติ ของมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี แสดงออกถึงการเสียสละของนักศึกษา ที่ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ คืนความชุ่มชื้นให้แก่ธรรมชาติ

5 กิจกรรมการให้บริการ ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก บ้านหม้อ อ. เมือง จ. ลำปาง เป็นการให้บริการแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี สุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งยังให้บริการในด้านการการซ่อมแซมสถานที่อีกด้วย

6 หัวข้อที่ 2. ภาพเกี่ยวกับ วัฒนธรรม และ ประเพณี

7 กิจกรรมการทำความสะอาดศาสน์สถาน ที่วัด เจดีย์ซาว อ. เมือง จ. ลำปาง แสดงออกถึงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ ดีงาม

8 กิจกรรมการเข้าวัดทำบุญ ที่วัดเจดีย์ซาว อ. เมือง จ. ลำปาง แสดงออกถึงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี การเข้าวัดทำบุญ

9 หัวข้อที่ 3. ภาพเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10 กิจกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ที่บ้านเด่นสโลชา อ. เมือง จ. ลำปาง เป็นการศึกษาปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญา ท้องถิ่น

11 กิจกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ที่บ้านเด่นสโลชา อ. เมือง จ. ลำปาง เป็นการศึกษาเพื่อสร้างให้เกิดงานอาชีพ และ ดำเนินแนวทาง ตามพระราชดำริ “ เศรษฐกิจพอเพียง ”

12 หัวข้อที่ 4. ภาพเกี่ยวกับ ศาสนา และวัด

13 กิจกรรมการไหว้พระฟังธรรม ที่วัดเจดีย์ซาว อ. เมือง จ. ลำปาง แสดงออกถึงการเป็นศาสนิกชนที่ดี มีสนใจใน พระพุทธศาสนา

14 กิจกรรมการนั่งสมาธิ ที่วัดเจดีย์ซาว อ. เมือง จ. ลำปาง เป็นการฝึกสมาธิ เพื่อให้เกิดสติปัญญา และสร้าง เสริมบุคลิกภาพที่ดี

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ภาพกิจกรรม โครงการ การพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน ( อ. ช. ท.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google