งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระธาตุพนม ค่าล้ำ วัฒนธรรม หลากหลาย เรณูภูไท เรือไฟ โสภา งามตาฝั่ง โขง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระธาตุพนม ค่าล้ำ วัฒนธรรม หลากหลาย เรณูภูไท เรือไฟ โสภา งามตาฝั่ง โขง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระธาตุพนม ค่าล้ำ วัฒนธรรม หลากหลาย เรณูภูไท เรือไฟ โสภา งามตาฝั่ง โขง

2 สรุปความรู้ที่ได้จาก การศึกษาดูงาน กศน. ขามป้อม อำเภอพระยืน กศน. โพนเพ็ก อำเภอ มัญจาคีรี กศน. จังหวัด นครพนม

3 แนวคิดของศูนย์การ เรียนชุมชน การมีส่วนร่วมของ ประชาชน โดยชุมชน เพื่อ ชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์ จากศูนย์การเรียน มีการศึกษาตลอดชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน ยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้ ผู้เรียนได้รับประโยชน์ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

4 การบริหาร จัดการ เด่นในเรื่องการบริหารจัดการ ทรัพยากรในชุมชน ใช้ภาคีเครือข่าย ดึง ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดการเรียนรู้ มีการ ประสานงานในพื้นที่เชิงรุก โดยใช้ใจเข้าหาชุมชน จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่ชุมชน เมื่อชุมชนได้รับ ประโยชน์จากกิจกรรมที่ จัดขึ้น ก็จะเกิดการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง

5 กระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ ฐานการเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ชุมชน ซึ่งชุมชนจะสามารถ เรียนรู้ได้ จากประสบการณ์ตรงของปราชญ์ ชาวบ้าน และนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างรายได้ให้กับ ครอบครัวและชุมชนรวมทั้งยังเป็นการ สืบทอดองค์ความรู้ของท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ชุมชน จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป


ดาวน์โหลด ppt พระธาตุพนม ค่าล้ำ วัฒนธรรม หลากหลาย เรณูภูไท เรือไฟ โสภา งามตาฝั่ง โขง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google