งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานธุรการ กองการบริหารงานบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานธุรการ กองการบริหารงานบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานธุรการ กองการบริหารงานบุคคล
ขอนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับ การขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. โดย... นางสาววาสนา อ่ำชื่น

2 ที่มาของการพัฒนาการขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
นโยบายของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด อาจารย์ผู้ขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องการพัฒนางานให้ไปสู่ความสำเร็จ จากประเด็นทั้ง 4 ข้อ เป็นประเด็นที่กดดันให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีการพัฒนากระบวนการในการดำเนินการเกี่ยวกับการขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ให้รวดเร็ว และถูกต้อง

3 กระบวนการดำเนินงานการขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
- เอกสารประกอบการสอน - เอกสารคำสอน - เอกสารหรือสื่อการสอน ผู้ขอตำแหน่งทาง วิชาการ - ก.พ.อ.03 - ผลงานทางวิชาการ กองการบริหารงาน บุคคล คณะ/วิทยาลัย - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสาร ที่ใช้ประเมินผลการสอน - ดำเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผล การสอน คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ(ผู้อ่าน) แต่ง ตั้ง กรณีไม่มีการแก้ไข กรณีมีการแก้ไข ดำเนินการแก้ไข ตามเงื่อนไขและ เวลาที่กำหนด สภามหาวิทยาลัย นเรศวร กรณีตำแหน่ง ศ. ให้เสนอให้ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อนุมัติ ไม่ อนุมัติ ผู้ขอสามารถขอทบทวน ผลการพิจารณาได้ 2 ครั้ง ออกคำสั่ง แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผศ. หรือ รศ. แจ้งให้ผู้ขอ ทราบ

4 กระบวนการดำเนินงานการขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
ธุรการรับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติ /เอกสารต่างๆ หากมีปัญหาใดๆ ประสานกลับไปยังคณะหรือ อ.ผู้ขอ จัดประชุมคณะกรรมการบอร์ดใหญ่ เพื่อเลือกผู้อ่าน, ให้ความเห็นชอบผลการประเมินของ คณะกรรมการบอร์ดเล็ก ค้นหาที่อยู่/เบอร์โทร เพื่อทำหน้งสือทาบทาม หากกรรมการตอบรับการทาบทาม ก็จัดทำหนังสือส่งผลงานให้กรรมการพิจารณา และรอผล 60 วัน (ระหว่างนี้จะโทรหากรรมการเป็นระยะๆ) 6. หากผลผ่านเป็นเอกฉันท์ ดำเนินการสรุปผลเพื่อให้คณะกรรมการบอร์ดใหญ่ให้ความเห็นชอบ หากผลไม่เป็นเอกฉันท์ ดำเนินการโทรนัดคณะกรรมการบอร์ดเล็กเพื่อประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการบอร์ดใหญ่ ตามข้อ 3 ให้ความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสรุปผลเข้า สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 8. ดำเนินการออกคำสั่ง หรือแจ้งให้ผู้ขอรับทราบผล 9. ส่งเอกสารให้ สกอ.

5 การตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้น เอกสาร ผศ. จะต้องทำงานในตำแหน่ง
อาจารย์ วุฒิ ป.ตรี 9 ปี หรือ ป.โท 5 ปี หรือ ป.เอก 2 ปี รศ. จะต้องทำงานในตำแหน่ง ผศ. ไม่น้อยกว่า 3 ปี ศ. จะต้องทำงานในตำแหน่ง รศ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี ผศ. เอกสารประกอบการสอน และผลงานทางวิชาการ 1 ประเภท รศ. เอกสารคำสอน งานวิจัย อีก 1 ประเภท ยกเว้น บทความทางวิชาการ ศ. เอกสารหรือสื่อการสอน วิจัย และตำราหรือหนังสือ

6 การนัดประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ (กรรมการผู้อ่าน) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการ 1. กำหนดการประชุมมีระยะเวลา 2 เดือน/ครั้ง 2. โทรแจ้งคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 3. ส่งหนังสือเชิญประชุมและ แฟ้มประชุม 4. ดำเนินการจัดประชุม ขั้นตอนการดำเนินการ 1.โทรสอบถามวันเวลาประธาน สาขาวิชา 2. โทรสอบถามกรรมการผู้อ่าน 3. กำหนดวันเวลาที่ประชุม 4. ส่งหนังสือเชิญประชุม 5. ดำเนินการจัดประชุม

7 ผลลัพธ์ของการพัฒนางาน
1. มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. เพิ่มมากขึ้น สามารถตอบโจทย์การประกันคุณภาพการศึกษาได้ 2. ระยะเวลาในการดำเนินการลดลง - ปี พ.ศ.2549 – 2552 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปี - ปี พ.ศ.2553 – 2556 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี 4 เดือน 3. อาจารย์ผู้ขอตำแหน่งมีความพึงพอใจมากขึ้น 4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติมากขึ้น

8 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนางาน
1. การทำงานเป็นทีมของงานธุรการ และความร่วมมือของบุคลากร งานอื่นๆ 2. นโยบายการเร่งรัดของผู้อำนวยการกองและอธิการบดี ที่มีความชัดเจน 3. ความเมตตาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติมากขึ้น

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt งานธุรการ กองการบริหารงานบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google