งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานธุรการ กองการ บริหารงานบุคคล ขอนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับ การขอ ตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. โดย... นางสาววาสนา อ่ำชื่น นางสาววาสนา อ่ำชื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานธุรการ กองการ บริหารงานบุคคล ขอนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับ การขอ ตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. โดย... นางสาววาสนา อ่ำชื่น นางสาววาสนา อ่ำชื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานธุรการ กองการ บริหารงานบุคคล ขอนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับ การขอ ตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. โดย... นางสาววาสนา อ่ำชื่น นางสาววาสนา อ่ำชื่น

2 ที่มาของการพัฒนาการขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. 1. นโยบายของมหาวิทยาลัย 2. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. พ. อ. กำหนด 3. อาจารย์ผู้ขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. 4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องการพัฒนางานให้ ไปสู่ความสำเร็จ จากประเด็นทั้ง 4 ข้อ เป็นประเด็นที่ กดดันให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีการ พัฒนากระบวนการในการดำเนินการ เกี่ยวกับการขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ให้รวดเร็ว และถูกต้อง

3 กระบวนการดำเนินงานการขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ผู้ขอตำแหน่งทาง วิชาการ กองการบริหารงาน บุคคล คณะ / วิทยาลัย - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการ สอนและเอกสาร ที่ใช้ประเมินผลการสอน - ดำเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ ใช้ประเมินผล การสอน คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ( ผู้อ่าน ) กรณีไม่มีการแก้ไข กรณีมีการแก้ไข - เอกสาร ประกอบการสอน - เอกสารคำสอน - เอกสารหรือสื่อ การสอน - ก. พ. อ.03 - ผลงานทาง วิชาการ สภามหาวิทยาลัย นเรศวร อนุมัติ ไม่ อนุมัติ ออกคำสั่ง แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผศ. หรือ รศ. แจ้งให้ผู้ขอ ทราบ ดำเนินการแก้ไข ตามเงื่อนไขและ เวลาที่กำหนด กรณีตำแหน่ง ศ. ให้เสนอให้ ก. พ. อ. ให้ ความเห็นชอบเพื่อเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการเพื่อเสนอ นายกรัฐมนตรีนำความ กราบบังคมทูล เพื่อทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แต่ง ตั้ง ผู้ขอสามารถขอ ทบทวน ผลการ พิจารณาได้ 2 ครั้ง

4 กระบวนการดำเนินงานการขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. 1. ธุรการรับเรื่อง 2. ตรวจสอบคุณสมบัติ / เอกสารต่างๆ หากมีปัญหาใดๆ ประสานกลับไปยังคณะหรือ อ. ผู้ขอ 3. จัดประชุมคณะกรรมการบอร์ดใหญ่ เพื่อเลือกผู้อ่าน, ให้ความเห็นชอบผลการประเมินของ คณะกรรมการบอร์ดเล็ก 4. ค้นหาที่อยู่ / เบอร์โทร เพื่อทำหน้งสือทาบทาม 5. หากกรรมการตอบรับการทาบทาม ก็จัดทำหนังสือส่งผลงานให้กรรมการพิจารณา และรอผล 60 วัน ( ระหว่างนี้จะโทรหากรรมการเป็นระยะๆ ) 6. หากผลผ่านเป็นเอกฉันท์ ดำเนินการสรุปผลเพื่อให้คณะกรรมการบอร์ดใหญ่ให้ความเห็นชอบ หากผลไม่เป็นเอกฉันท์ ดำเนินการโทรนัดคณะกรรมการบอร์ดเล็กเพื่อประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 7. เมื่อคณะกรรมการบอร์ดใหญ่ ตามข้อ 3 ให้ความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสรุปผลเข้า สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 8. ดำเนินการออกคำสั่ง หรือแจ้งให้ผู้ขอรับทราบผล 9. ส่งเอกสารให้ สกอ.

5 การตรวจสอบ คุณสมบัติ เบื้องต้น ผศ. จะต้องทำงาน ในตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ป. ตรี 9 ปี หรือ ป. โท 5 ปี หรือ ป. เอก 2 ปี รศ. จะต้องทำงาน ในตำแหน่ง ผศ. ไม่น้อยกว่า 3 ปี ศ. จะต้องทำงาน ในตำแหน่ง รศ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี เอกสาร ผศ. เอกสาร ประกอบการสอน และผลงานทาง วิชาการ 1 ประเภท รศ. เอกสารคำสอน งานวิจัย และผลงานทาง วิชาการ อีก 1 ประเภท ยกเว้น บทความทาง วิชาการ ศ. เอกสารหรือสื่อ การสอน วิจัย และตำรา หรือหนังสือ

6 การนัดประชุมคณะกรรมการ ขั้นตอนการ ดำเนินการ 1. โทรสอบถามวัน เวลาประธาน สาขาวิชา 2. โทรสอบถาม กรรมการผู้อ่าน 3. กำหนดวันเวลาที่ ประชุม 4. ส่งหนังสือเชิญ ประชุม 5. ดำเนินการจัด ประชุม ขั้นตอนการดำเนินการ 1. กำหนดการประชุมมี ระยะเวลา 2 เดือน / ครั้ง 2. โทรแจ้ง คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ 3. ส่งหนังสือเชิญ ประชุมและ แฟ้มประชุม 4. ดำเนินการจัด ประชุม คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ หน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการ ( กรรมการผู้อ่าน ) คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ

7 ผลลัพธ์ของการพัฒนางาน 1. มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. เพิ่มมากขึ้น สามารถตอบโจทย์การ ประกันคุณภาพการศึกษาได้ 2. ระยะเวลาในการดำเนินการลดลง - ปี พ. ศ.2549 – 2552 ใช้ระยะเวลาใน การดำเนินงาน โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปี - ปี พ. ศ.2553 – 2556 ใช้ระยะเวลาใน การดำเนินงาน โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี 4 เดือน 3. อาจารย์ผู้ขอตำแหน่งมีความพึงพอใจ มากขึ้น 4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเชี่ยวชาญใน งานที่ปฏิบัติมากขึ้น

8 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการ พัฒนางาน 1. การทำงานเป็นทีมของงานธุรการ และ ความร่วมมือของบุคลากร งานอื่นๆ 2. นโยบายการเร่งรัดของผู้อำนวยการกอง และอธิการบดี ที่มีความชัดเจน 3. ความเมตตาของคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ 4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเชี่ยวชาญใน งานที่ปฏิบัติมากขึ้น

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt งานธุรการ กองการ บริหารงานบุคคล ขอนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับ การขอ ตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. โดย... นางสาววาสนา อ่ำชื่น นางสาววาสนา อ่ำชื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google