งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ส่งเสริมการ ออม. ผู้รับผิดชอบ โครงการ คณะกรรมการด้าน เศรษฐกิจ โรงเรียนแลมป์ - เทค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ส่งเสริมการ ออม. ผู้รับผิดชอบ โครงการ คณะกรรมการด้าน เศรษฐกิจ โรงเรียนแลมป์ - เทค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ส่งเสริมการ ออม

2 ผู้รับผิดชอบ โครงการ คณะกรรมการด้าน เศรษฐกิจ โรงเรียนแลมป์ - เทค

3 หลักการ และเหตุผล การออม คือ การสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อย ให้พอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งการออมส่วนใหญ่ มักจะอยู่ในรูปแบบของการฝากเงินกับธนาคารหรือ บริษัทเงินทุนโดยได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน จุดประสงค์หลักคือ เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน การรู้จักการออมตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้การดำเนินชีวิตทางสาย กลาง ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง เป็นการประกอบ อาชีพตามทรัพยากรที่มีอยู่โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดความพอเพียงในลักษณะพอ อยู่พอกิน ก่อให้เกิดความสุขความสบายภายใน ครอบครัว “ หากเหลือจากการดำรงชีพ สามารถนำไปขายเพื่อเป็นรายได้และเก็บ ออมเป็นเงินทุนสำรองต่อไป ”

4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษารู้จัก การออม เพื่อให้นักเรียนและ บุคลากรมีเงินสำรองเพื่อใช้ จ่ายในยามฉุกเฉิน วัตถุประสงค์

5 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน - นักเรียน จำนวน 200 คน - บุคลากรโรงเรียน จำนวน 100 คน เป้าหมาย ด้านคุณภาพ นักเรียน และ บุคลากรโรงเรียนมีเงินออม มากขึ้น

6 กิจกรรมที่ทำ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการออม ทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารจำลองโรงเรียน แลมป์ - เทค อย่างน้อยครั้งละ 5 บาท

7 ประชุมคณะกรรมการ จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ขั้นตอนการดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการดำเนินงาน  ขั้นเตรียมการ  ขั้นดำเนินการ  ขั้นสรุปผล

8 ตัววัดความสำเร็จของ โครงการ แบบประเมิน การสังเกตุ

9 ทำให้มีเงินออมมาก ขึ้น ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ ทำให้มีนิสัยรักการ ออม


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ส่งเสริมการ ออม. ผู้รับผิดชอบ โครงการ คณะกรรมการด้าน เศรษฐกิจ โรงเรียนแลมป์ - เทค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google