งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ส่งเสริมการออม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ส่งเสริมการออม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ส่งเสริมการออม

2 คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ โรงเรียนแลมป์-เทค

3 หลักการและเหตุผล การออม คือ การสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบของการฝากเงินกับธนาคารหรือบริษัทเงินทุนโดยได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน จุดประสงค์หลักคือ เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน การรู้จักการออมตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้การดำเนินชีวิตทางสายกลาง ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง เป็นการประกอบอาชีพตามทรัพยากรที่มีอยู่โดยอาศัยความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดความพอเพียงในลักษณะพออยู่พอกิน ก่อให้เกิดความสุขความสบายภายในครอบครัว “หากเหลือจากการดำรงชีพสามารถนำไปขายเพื่อเป็นรายได้และเก็บออมเป็นเงินทุนสำรองต่อไป”

4 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษารู้จักการออม
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษารู้จักการออม เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีเงินสำรองเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

5 เป้าหมาย ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน
ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน คน - นักเรียน จำนวน คน - บุคลากรโรงเรียน จำนวน คน ด้านคุณภาพ นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนมีเงินออม มากขึ้น

6 กิจกรรมที่ทำ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพธนาคารจำลองโรงเรียนแลมป์-เทค อย่างน้อยครั้งละ 5 บาท

7 ขั้นตอนการดำเนินการ สรุปผลการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ จัดทำโครงการ
 ขั้นเตรียมการ ประชุมคณะกรรมการ จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  ขั้นดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามโครงการ  ขั้นสรุปผล สรุปผลการดำเนินงาน

8 ตัววัดความสำเร็จของโครงการ
แบบประเมิน การสังเกตุ

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีเงินออมมากขึ้น ทำให้มีนิสัยรักการออม


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ส่งเสริมการออม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google