งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. ผลงานด้านการเตรียมการ สอน การจัดทำแผนการสอน หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรจะนำมาใส่ ในแฟ้มสะสมงาน เช่น บันทึกการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". ผลงานด้านการเตรียมการ สอน การจัดทำแผนการสอน หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรจะนำมาใส่ ในแฟ้มสะสมงาน เช่น บันทึกการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . ผลงานด้านการเตรียมการ สอน การจัดทำแผนการสอน หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรจะนำมาใส่ ในแฟ้มสะสมงาน เช่น บันทึกการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ เตรียมการสอน บันทึกข้อความ ฯลฯ

2 ผลงานด้านการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน หลัก ฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ ในแฟ้มสะสมงาน เช่น บันทึกการจัด กิจกรรมการ บันทึกความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการ เรียนการสอน

3 ผลงานด้านการวัดและ ประเมินผลตามสภาพที่ แท้จริงของนักศึกษา หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ใน แฟ้มสะสมงาน เช่น การจัดทำแฟ้มสะสมงานของนักเรียน นักศึกษา การจัดทำระเบียนสะสมของนักศึกษา การบันทึกข้อความภาพถ่าย การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

4 ผลงานด้านการจัดหา การ ผลิต การใช้ การบำรุงและ พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอน หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ ในแฟ้มสะสมงาน เช่น บันทึกข้อความจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง การปฏิบัติหน้าที่ ภาพถ่ายกิจกรรม ภาพถ่ายสื่อที่ผลิตขึ้น

5 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ใน แฟ้มสะสมงาน เช่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สรุปผลการผ่านจุดประสงค์ การเรียนรู้ในแต่ละวิชา / กลุ่มประสบการณ์ อัตราการเลื่อนชั้นของนักศึกษา

6 ประวัติการสัมมนา ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ใน แฟ้ม เช่น สำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา สำเนาวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตรที่แสดงให้เห็น ว่า เจ้าของแฟ้มผ่านการอบรม ประชุมสัมมนา โดย มี ผู้บริหารให้การรับรอง

7 การศึกษาดูงานด้าน การศึกษา หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมา ใส่ในแฟ้ม เช่น หนังสือเชิญหรือการอนุมัติให้ไปศึกษาดู งาน สำเนาวุฒิบัตร รายงานผลการศึกษาดูงาน ฯลฯ

8 การดำเนินงานในกิจกรรม โครงการ หรืองานในหน้าที่ รับผิดชอบ หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมา ใส่ในแฟ้ม เช่น หนังสือแสดงความชื่นชม เกียรติบัตร ฯลฯ

9 ผลงาน นวัตกรรม สื่อ บทความทางวิชาการที่เคย เผยแพร่ หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ ในแฟ้มสะสมงาน เช่น บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายกับสื่อ นวัตกรรม บทความทางวิชาการ หนังสือ วารสาร หนังสือที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ เอกสารความรู้ในเรื่องนั้น ๆ

10 การเป็นวิทยากร หลักฐานหรือเอกสารที่ควรนำมาใส่ใน แฟ้มสะสมงาน เช่น หนังสือเชิญเป็นวิทยากร หนังสือตอบขอบคุณ ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำเนาวุฒิบัตร สำเนาประกาศเกียรติคุณบัตร

11 การได้รับการยกย่องชมเชย และการได้รับรางวัล หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมา ใส่ในแฟ้ม เช่น สำเนาเกียรติบัตร โล่ ภาพถ่าย สำเนาหนังสือราชการแจ้งผลการ ประกวด

12 รางวัลเกียรติยศที่นักศึกษา ได้รับ หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมา ใส่ในแฟ้ม เช่น สำเนาเกียรติบัตร โล่ ภาพถ่าย สำเนาหนังสือราชการแจ้งผลการ ประกวด ภาพถ่าย

13 การให้หรือได้รับความ ร่วมมือภายในวิทยาลัย หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมา ใส่แฟ้มสะสมงาน เช่น สำเนาคำสั่ง บันทึกข้อความของสถานศึกษา ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน วิทยาลัย หนังสือขอบคุณ

14 การให้หรือรับความร่วมมือ จากผู้ปกครอง ชุมชน หรือ หน่วยงานอื่น ๆ หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ใน แฟ้มสะสมงาน เช่น การให้และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หนังสือเชิญ หนังสือตอบขอบคุณ / ยกย่องชมเชย ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

15 การให้หรือได้รับความ ร่วมมือภายใน อาชีวศึกษาจังหวัด ( อศจ.) หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ ในแฟ้มสะสมงาน เช่น สำเนาคำสั่งของอาชีวศึกษาจังหวัด ( อศจ.) บันทึกข้อความ ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หนังสือขอบคุณ ยกย่องชมเชย เป็นต้น

16 การให้หรือได้รับความ ร่วมมือระดับ อำเภอ จังหวัด ประเทศ หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ แฟ้มสะสมงาน เช่น สำเนาคำสั่งของหน่วยงานบันทึกข้อความ ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ / ยกย่องชมเชย

17 การรักษาวินัยและประพฤติ ตนตาม จรรยาบรรณของครู หลักฐานหรือเอกสารที่ควรนำมาใส่ใน แฟ้มสะสมงาน การประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่าง การรักษาวินัย ความสามัคคี การ เสียสละ การมีมนุษยสัมพันธ์ สำเนาเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือยกย่องชมเชย หนังสือตอบขอบคุณ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt . ผลงานด้านการเตรียมการ สอน การจัดทำแผนการสอน หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรจะนำมาใส่ ในแฟ้มสะสมงาน เช่น บันทึกการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google