งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

.ผลงานด้านการเตรียมการสอน การจัดทำแผนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ".ผลงานด้านการเตรียมการสอน การจัดทำแผนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 .ผลงานด้านการเตรียมการสอน การจัดทำแผนการสอน
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรจะนำมาใส่ในแฟ้มสะสมงาน เช่น บันทึกการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการสอน บันทึกข้อความ ฯลฯ

2 ผลงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลัก ฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้มสะสมงาน เช่น บันทึกการจัด กิจกรรมการ บันทึกความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

3 ผลงานด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงของนักศึกษา
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้มสะสมงาน เช่น การจัดทำแฟ้มสะสมงานของนักเรียนนักศึกษา การจัดทำระเบียนสะสมของนักศึกษา การบันทึกข้อความภาพถ่าย การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

4 ผลงานด้านการจัดหา การผลิต การใช้ การบำรุงและพัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้มสะสมงาน เช่น บันทึกข้อความจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง การปฏิบัติหน้าที่ ภาพถ่ายกิจกรรม ภาพถ่ายสื่อที่ผลิตขึ้น

5 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้มสะสมงาน เช่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สรุปผลการผ่านจุดประสงค์ การเรียนรู้ในแต่ละวิชา/กลุ่มประสบการณ์ อัตราการเลื่อนชั้นของนักศึกษา

6 ประวัติการสัมมนา ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน
ประวัติการสัมมนา ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้ม เช่น สำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา สำเนาวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตรที่แสดงให้เห็นว่า เจ้าของแฟ้มผ่านการอบรม ประชุมสัมมนา โดยมี ผู้บริหารให้การรับรอง

7 การศึกษาดูงานด้านการศึกษา
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้ม เช่น หนังสือเชิญหรือการอนุมัติให้ไปศึกษาดูงาน สำเนาวุฒิบัตร รายงานผลการศึกษาดูงาน ฯลฯ

8 การดำเนินงานในกิจกรรม โครงการ หรืองานในหน้าที่รับผิดชอบ
การดำเนินงานในกิจกรรม โครงการ หรืองานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้ม เช่น หนังสือแสดงความชื่นชม เกียรติบัตร ฯลฯ

9 ผลงาน นวัตกรรม สื่อ บทความทางวิชาการที่เคยเผยแพร่
ผลงาน นวัตกรรม สื่อ บทความทางวิชาการที่เคยเผยแพร่ หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้มสะสมงาน เช่น บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายกับสื่อ นวัตกรรม บทความทางวิชาการ หนังสือ วารสาร หนังสือที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่เอกสารความรู้ในเรื่องนั้น ๆ

10 การเป็นวิทยากร หลักฐานหรือเอกสารที่ควรนำมาใส่ในแฟ้มสะสมงาน เช่น
หลักฐานหรือเอกสารที่ควรนำมาใส่ในแฟ้มสะสมงาน เช่น หนังสือเชิญเป็นวิทยากร หนังสือตอบขอบคุณ ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำเนาวุฒิบัตร สำเนาประกาศเกียรติคุณบัตร

11 การได้รับการยกย่องชมเชย และการได้รับรางวัล
การได้รับการยกย่องชมเชย และการได้รับรางวัล หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้ม เช่น สำเนาเกียรติบัตร โล่ ภาพถ่าย สำเนาหนังสือราชการแจ้งผลการประกวด

12 รางวัลเกียรติยศที่นักศึกษาได้รับ
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้ม เช่น สำเนาเกียรติบัตร โล่ ภาพถ่าย สำเนาหนังสือราชการแจ้งผลการประกวด

13 การให้หรือได้รับความร่วมมือภายในวิทยาลัย
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่แฟ้มสะสมงาน เช่น สำเนาคำสั่ง บันทึกข้อความของสถานศึกษา ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย หนังสือขอบคุณ

14 การให้หรือรับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ
การให้หรือรับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้มสะสมงาน เช่น การให้และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หนังสือเชิญ หนังสือตอบขอบคุณ/ยกย่องชมเชย ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

15 การให้หรือได้รับความร่วมมือภายใน อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่ในแฟ้มสะสมงาน เช่น สำเนาคำสั่งของอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) บันทึกข้อความ ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หนังสือขอบคุณ ยกย่องชมเชย เป็นต้น

16 การให้หรือได้รับความร่วมมือระดับ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
การให้หรือได้รับความร่วมมือระดับ อำเภอ จังหวัด ประเทศ หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรนำมาใส่แฟ้มสะสมงาน เช่น สำเนาคำสั่งของหน่วยงานบันทึกข้อความ ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ/ยกย่องชมเชย

17 การรักษาวินัยและประพฤติตนตาม จรรยาบรรณของครู
หลักฐานหรือเอกสารที่ควรนำมาใส่ในแฟ้มสะสมงาน การประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างการรักษาวินัย ความสามัคคี การเสียสละ การมีมนุษยสัมพันธ์ สำเนาเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือยกย่องชมเชย หนังสือตอบขอบคุณ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt .ผลงานด้านการเตรียมการสอน การจัดทำแผนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google