งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สัมมนาทนายความ 9 มกราคม 2551. 2 ปริมาณหนี้ในตลาด หนี้เสีย ฟ้อง อายัด และ ยึดทรัพย์ 1. เศรษฐกิจย่ำแย่ 2. ราคาน้ำมันสูงขึ้น 3. ค่าเงินบาทแข็ง ้เ 4. ตกงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สัมมนาทนายความ 9 มกราคม 2551. 2 ปริมาณหนี้ในตลาด หนี้เสีย ฟ้อง อายัด และ ยึดทรัพย์ 1. เศรษฐกิจย่ำแย่ 2. ราคาน้ำมันสูงขึ้น 3. ค่าเงินบาทแข็ง ้เ 4. ตกงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สัมมนาทนายความ 9 มกราคม 2551

2 2 ปริมาณหนี้ในตลาด หนี้เสีย ฟ้อง อายัด และ ยึดทรัพย์ 1. เศรษฐกิจย่ำแย่ 2. ราคาน้ำมันสูงขึ้น 3. ค่าเงินบาทแข็ง ้เ 4. ตกงาน 5. โรงงานปิดกิจการ 6. การเมืองไม่นิ่ง

3 3 จรรยาบรรณของ ทนายความ หน้าที่ และความ รับผิดชอบ 1. ความซื่อสัตย์ต่อ นายจ้าง 2. ความซื่อสัตย์ต่อตัว ความ 3. การเอาใจใส่คดี 4. การตรงต่อเวลา 5. ยึดตัวบทกฎหมายเป็น หลักในการทำงาน ้

4 4 มาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อาชีพทนายความ สินเชื่อ บุคคล และเครดิตการ์ด 1. การใช้สิทธิโดยสุจริต 2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศ ไทย 3. ดอกเบี้ย 4. เบี้ยปรับ 5. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ในการทวงหนี้ 6. ความหมายของสินเชื่อส่วน บุคคล

5 5 มาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อาชีพทนายความ สินเชื่อ บุคคล และเครดิตการ์ด 7. ความหมายของบัตร เครดิต 8. บัญชีเดินสะพัด 9. อายุความ ้ 10. อายุความสะดุดหยุด ลง 11. การร่างฟ้อง

6 6 ทักษะการเจรจาประนอมยอม ความ กับลูกหนี้ในศาลและนอกศาล 1. ข้อมูลเงินต้นและดอกเบี้ยต้อง แม่นยำ 2. ประวัติการผ่อนชำระ 3. ต้องนำเสนอผลดีของการทำยอม 4. ตอบข้อโต้แย้งของลูกหนี้ได้ โดย ปราศจากข้อสงสัย 5. นำเสนอตัวบทกฎหมาย ประกอบการเจรจา 6. อย่าดูถูก - เสียดสี - ซ้ำเติม - ไล่ สุนัขจนตรอก 7. เห็นอกเห็นใจลูกหนี้ - รับฟัง มากกว่าเสนอเงื่อนไข

7 7 1. การนำบัตรเครดิตที่ยกเลิก แล้วไปใช้ต่อร้านค้า ฎีกาที่ 3716/2529 2. ผู้ถือบัตรไม่เคยลงลายมือ ชื่อหรือไม่เคยนำบัตรไปใช้ มี คนปลอมลายเซ็น ฎีกา 4018/2542 3. ความรับผิดของผู้ถือบัตร เสริม ฎีกา 7010/2543 ข้อต่อสู้ของ ลูกหนี้

8 8 4. ค่าธรรมเนียมชำระหนี้ล่าช้า ไม่ใช่ดอกเบี้ยแต่เป็นเบี้ยปรับ ฎีกา 8730/2543 5. ดุลพินิจศาลลดเบี้ยปรับ ป. พ. พ. มาตรา 383 วรรค 1 ฎีกา 1418/2545 6. ปลอมลายมือชื่อผู้ถือบัตร และแสดงตนเป็นผู้ถือบัตรผิด ป. อ. มาตรา 265, 268, 342(1) ฎีกา 2155/2545 ข้อต่อสู้ของ ลูกหนี้

9 9 7. สินเชื่อบัตรเครดิตมิใช่การ กู้ยืมเงินแต่เป็นสัญญา ธรรมดาที่ไม่มีชื่อตามป. พ. พ. ฎีกา 6817/2543 8. ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต คิดดอกเบี้ยได้เกินร้อยละ 15 ต่อปี เนื่องจากมิใช่การกู้ยืม เงินฎีกา 1550/2539 ข้อต่อสู้ของ ลูกหนี้

10 10 1. ควรตรวจสอบ ล้มละลายก่อนฟ้อง 2. ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ให้ทันกำหนดเวลา ปัญหาล้มละลาย ทนายจะรับมือในคดีแพ่ง อย่างใด

11 11 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ ดี 2. ขอเบอร์โทรศัพท์ ส่วนตัว 3. ของกำนัลอย่าลืม ปัญหาหน้าบัลลังก์ที่แก้ ไม่ได้

12 12 1. การสืบทรัพย์ 2. การอายัดเงินเดือน 3. การอายัดเงินใน บัญชี 4. โฉนดที่ดิน 5. ทรัพย์สินภายในบ้าน ปัญหาการบังคับคดี อายัด และยึดทรัพย์

13 13 6. ลูกหนี้เป็นเจ้าบ้านหรือผู้ อาศัย 7. การขอเฉลี่ยทรัพย์ 8. การยึดทรัพย์ที่ติดจำนอง หรือปลอดจำนอง 9. การยึดหุ้นในและนอกตลาด 10. การยึดรถยนต์หรือ รถจักรยานยนต์ 11. การร้องขัดทรัพย์ ปัญหาการบังคับคดี อายัด และยึดทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt 1 สัมมนาทนายความ 9 มกราคม 2551. 2 ปริมาณหนี้ในตลาด หนี้เสีย ฟ้อง อายัด และ ยึดทรัพย์ 1. เศรษฐกิจย่ำแย่ 2. ราคาน้ำมันสูงขึ้น 3. ค่าเงินบาทแข็ง ้เ 4. ตกงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google