งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

2 โรงเรียนแม่พริกวิทยาได้สมัครเข้ารับการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

3 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทำให้การดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

4 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทำให้การดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

5 3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทำให้การดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ 3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6 ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทำให้การดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ 4. ด้านพัฒนาบุคลากร

7 รับการประเมิน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา จากสำนักกิจการพิเศษ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8

9 ปี พ.ศ. 2551-2553 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้านสังคม
ปี พ.ศ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้านสังคม การสวดมนต์หมู่ทุกวันศุกร์ในคาบส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

10 ปี พ.ศ. 2551-2553 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้านสังคม
ปี พ.ศ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้านสังคม

11 ปี พ.ศ. 2551-2553 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้านสังคม
ปี พ.ศ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้านสังคม

12 ปี พ.ศ. 2551-2553 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้านเศรษฐกิจ

13 ปี พ.ศ. 2551-2553 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม

14 ปี พ.ศ. 2551-2553 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้านวัฒนธรรม

15 เป้าหมายของการเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. นักเรียน ครู และบุคลากร นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ๓. นักเรียน ครู และบุคลาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนได้

16 ความภาคภูมิใจ ๓.๑ ด้านนักเรียน
- นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ - นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงานคุณธรรม “เด็กไทยทำดี ถวายในหลวง” - นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ - นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ เข้าร่วม กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - นักเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้รับทุนวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การผลิตชุดทดสอบยาต้าน HIV

17 ความภาคภูมิใจ ๓.๒ ด้านครู
ครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๓.๓ ด้านโรงเรียน - โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ “สถานศึกษาพอเพียง ๕๐” - โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ๑ ใน ๑๘ โรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นอันดับที่ ๒ ของภาคเหนือ โรงเรียนต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๒

18 ความภาคภูมิใจ ๓.๔ ด้านผู้ปกครอง ชุมชน
- โรงเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการอบรมผู้เรียน ด้าน การอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น - ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาชีวิตและสังคม เช่น การจัดอบรม สัมมนา ชุมชนของหน่วยงานต่างๆ - ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ในด้านการให้ความ อบอุ่นแก่นักเรียน

19


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google