งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง. โรงเรียนแม่พริกวิทยาได้สมัครเข้ารับการ ประเมิน “ สถานศึกษาพอเพียง ” โดยนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง. โรงเรียนแม่พริกวิทยาได้สมัครเข้ารับการ ประเมิน “ สถานศึกษาพอเพียง ” โดยนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

2 โรงเรียนแม่พริกวิทยาได้สมัครเข้ารับการ ประเมิน “ สถานศึกษาพอเพียง ” โดยนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

3 1. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษา

4 2. ด้านหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอน

5 3. ด้านกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน

6 4. ด้านพัฒนา บุคลากร

7

8

9 การสวดมนต์หมู่ทุกวันศุกร์ในคาบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

10

11

12

13

14

15 ๑. นักเรียน ครู และบุคลากร มี ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๒. นักเรียน ครู และบุคลากร นำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ๓. นักเรียน ครู และบุคลาการนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ ครอบครัวและชุมชนได้

16  ๓. ๑ ด้านนักเรียน - นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ - นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงาน คุณธรรม “ เด็กไทยทำดี ถวายในหลวง ” - นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๐ - นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาลำปาง เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - นักเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้รับทุน วิจัยกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การผลิตชุดทดสอบยาต้าน HIV

17  ๓. ๒ ด้านครู - ครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  ๓. ๓ ด้านโรงเรียน - โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ “ สถานศึกษาพอเพียง ๕๐ ” - โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม ชั้นนำ ๑ ใน ๑๘ โรงเรียนของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ - โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดโครงการธนาคาร ขยะรีไซเคิล เป็นอันดับที่ ๒ ของภาคเหนือ - โรงเรียนต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ปี การศึกษา ๒๕๕๒

18  ๓. ๔ ด้านผู้ปกครอง ชุมชน - โรงเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ในการอบรมผู้เรียน ด้านการอนุรักษ์สืบ สานศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น - ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาชีวิตและสังคม เช่น การจัดอบรม สัมมนา ชุมชนของ หน่วยงานต่างๆ - ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นชุมชนที่ เข้มแข็ง ในด้านการให้ความอบอุ่นแก่นักเรียน

19


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง. โรงเรียนแม่พริกวิทยาได้สมัครเข้ารับการ ประเมิน “ สถานศึกษาพอเพียง ” โดยนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google