งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ๑. ความสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและสมรรถนะต่างๆตามหลักสูตร
๑. ความสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและสมรรถนะต่างๆตามหลักสูตร หลังจากที่จัดการเรียนรู้แล้ว พบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯไม่ เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดหรือไม่นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ สมรรถนะสำคัญตามที่กำหนดไว้ ให้ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ ปรับแก้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ/หรือสมรรถนะสำคัญที่ระบุในแผนฯตามที่ เกิดขึ้นจริงจากกิจกรรมการเรียนรู้เท่านั้น

3 ๒. การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับหน่วย/แผนฯ
นำข้อมูลที่บันทึกไว้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับหน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้ และปรับเครื่องมือประเมินแผนฯ ให้สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการ จัดกระบวนการเรียนรู้

4 ๓. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน การสอน
๓. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน การสอน ๓.๑ สอดแทรก ( ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ ) ในกิจกรรมการเรียนรู้ ๓.๒ หลักเหตุผลใน ๓ ห่วงและการฝึกสมรรถนะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ๓.๓ การปลูกฝังคุณธรรม “การเห็นคุณค่าของส่วนรวม/ประโยชน์ส่วนรวม” ๓.๔ ขอให้คำนึงถึงประเด็นตัวชี้วัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ประเด็นตัวชี้วัดตามมาตรฐานหลักสูตร

5 ๓. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน การสอน( ต่อ )
๓. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน การสอน( ต่อ ) ๓.๕ ขอให้อธิบายสิ่งต่อไปนี้ให้ชัดเจน วัสดุ/สื่อ/ที่รวมถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆที่ใช้จัดการเรียนการสอนแต่ละ ชั่วโมงเรียน ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมกับสภาพชุมชน/ ทรัพยากร/การใช้ชีวิตประจำวัน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างภาระงานและชิ้นงาน

6 ๓. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน การสอน( ต่อ )
๓. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน การสอน( ต่อ ) ๓.๖ ขอให้คำนึงถึงการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดย คำนึงถึง ธรรมชาติของระดับสติปัญญาของผู้เรียน ธรรมชาติของพฤติกรรมผู้เรียน ธรรมชาติของสังคม/สภาพแวดล้อมของผู้เรียน

7 ๔. ความชัดเจนในการประเมิน
๔. ความชัดเจนในการประเมิน ที่แสดงว่าเด็กสามารถวิเคราะห์ หรือเรียนรู้พฤติกรรม “อยู่อย่างพอเพียง” โดยอาจใช้ ตารางข้างล่างเป็นแนวทางในการประเมินเบื้องต้น ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข สมดุล ๔ มิติ พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้ คุณธรรม วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเมิน บันทึก

8 แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน
แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google