งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หลังจากที่จัดการเรียนรู้แล้ว พบว่า วิธีการจัดการ เรียนรู้ตามแผนฯไม่เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด หรือไม่นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ สมรรถนะสำคัญตามที่กำหนดไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หลังจากที่จัดการเรียนรู้แล้ว พบว่า วิธีการจัดการ เรียนรู้ตามแผนฯไม่เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด หรือไม่นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ สมรรถนะสำคัญตามที่กำหนดไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  หลังจากที่จัดการเรียนรู้แล้ว พบว่า วิธีการจัดการ เรียนรู้ตามแผนฯไม่เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด หรือไม่นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ สมรรถนะสำคัญตามที่กำหนดไว้ ให้ปรับกิจกรรม การเรียนรู้ ปรับแก้คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ / หรือสมรรถนะสำคัญที่ระบุในแผนฯตามที่เกิดขึ้น จริงจากกิจกรรมการเรียนรู้เท่านั้น

3  นำข้อมูลที่บันทึกไว้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับ หน่วย / แผนการจัดการเรียนรู้ และปรับเครื่องมือ ประเมินแผนฯ ให้สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจาก การจัดกระบวนการเรียนรู้

4 ๓. ๑ สอดแทรก ( ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ ) ใน กิจกรรมการเรียนรู้ ๓. ๒ หลักเหตุผลใน ๓ ห่วงและการฝึกสมรรถนะการ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ๓. ๓ การปลูกฝังคุณธรรม “ การเห็นคุณค่าของ ส่วนรวม / ประโยชน์ส่วนรวม ” ๓. ๔ ขอให้คำนึงถึงประเด็นตัวชี้วัดตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและประเด็นตัวชี้วัดตาม มาตรฐานหลักสูตร

5 ๓. ๕ ขอให้อธิบายสิ่งต่อไปนี้ให้ชัดเจน  วัสดุ / สื่อ / ที่รวมถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆที่ใช้ จัดการเรียนการสอนแต่ละชั่วโมงเรียน ต้องอยู่บน พื้นฐานของความเหมาะสมกับสภาพชุมชน / ทรัพยากร / การใช้ชีวิตประจำวัน  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างภาระงานและชิ้นงาน

6 ๓. ๖ ขอให้คำนึงถึงการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยคำนึงถึง  ธรรมชาติของระดับสติปัญญาของผู้เรียน  ธรรมชาติของพฤติกรรมผู้เรียน  ธรรมชาติของสังคม / สภาพแวดล้อมของผู้เรียน

7  ที่แสดงว่าเด็กสามารถวิเคราะห์ หรือเรียนรู้พฤติกรรม “ อยู่อย่างพอเพียง ” โดยอาจใช้ตารางข้างล่างเป็น แนวทางในการประเมินเบื้องต้น ๓ ห่วง๒ เงื่อนไขสมดุล ๔ มิติ พอประมาณมีเหตุผล ภูมิคุ้มกั น ความรู้คุณธรรม วัต ถุ สังคม สิ่งแวดล้อ ม วัฒนธรร ม ประเมิน  บันทึก

8


ดาวน์โหลด ppt  หลังจากที่จัดการเรียนรู้แล้ว พบว่า วิธีการจัดการ เรียนรู้ตามแผนฯไม่เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด หรือไม่นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ สมรรถนะสำคัญตามที่กำหนดไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google