งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จัดผลิตสื่อการเรียน การสอน PowerPoint พระพุทธ ประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวม ๘๐ ภาพ เพื่อสรุปบทเรียน และแสวงหา ความรู้เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จัดผลิตสื่อการเรียน การสอน PowerPoint พระพุทธ ประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวม ๘๐ ภาพ เพื่อสรุปบทเรียน และแสวงหา ความรู้เพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จัดผลิตสื่อการเรียน การสอน PowerPoint พระพุทธ ประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวม ๘๐ ภาพ เพื่อสรุปบทเรียน และแสวงหา ความรู้เพิ่มเติม ที่จักเป็นประโยชน์ ต่อนักเรียน ประชาชน และการสืบ ทอดพระพุทธศาสนา ครูจัดทำ ครูปทิตตา ราษฎร์ศิริ ตอนที่ 1 : ประสูติ ถึง ชนะมาร

2 เทพเจ้าทุกชั้นฟ้าชุมนุมกัน อัญเชิญ “ เทพบุตรโพธิสัตว์ ” ให้จุติมาตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้า ทรงรับคำเชิญ แล้วจุติมา กำเนิดในตระกูล กษัตริย์ศากยะ ณ กรุง กบิลพัสดุ์

3 ประสูติจากพระครรภ์พระ มารดา ณ ป่าลุมพินีวัน ทรงดำเนิน ได้ ๗ ก้าว อสิตดาบส มาเยี่ยมเห็น กุมารประกอบด้วย มหาปุริสลักษณะก็ถวาย บังคม

4 พราหมณาจารย์รับพระ ลักษณะสมโภช พระกุมาร ถวายพระนามว่า “ พระสิทธัตถะ ” ทรงบรรลุปฐมฌานตั้งแต่ ทรงพระเยาว์ ขณะประทับใต้ร่มหว้าใน พิธีแรกนาขวัญ

5 ทรงประลองศิลปศาสตร์ ยกศรอันหนัก ดีดสายศรเสียงสนั่นกระหึ่ม เมือง พระบิดาทรงอภิเษกสมรส พระสิทธัตถะกับพระนาง พิมพายโสธรา

6 เสด็จประพาสสวน ทรงเห็น เทวฑูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต ทรงสรงสนานน้ำในสระ ราชบุรุษไปทูลว่า พระนาง พิมพาประสูติพระโอรสแล้ว

7 ทรงเปลื้องสังวาลประทาน นางกีสาโคตรมี ซึ่งสดุดีพระคุณ ขณะ เสด็จขึ้นสู่ประสาท ตื่นบรรทมกลางดึกเห็น สาวสนมกรมใน นอนระเกะระกะระอา พระทัยใคร่ผนวช

8 เสด็จไปเยี่ยมพระนาง พิมพา ซึ่งกำลังบรรทม หลับสนิทเป็นนิมิตอำลา ผนวช ทรงปลุกนายฉันนะให้ผูก ม้ากัณฐกะ เพื่อประทับเป็นพาหนะ เสด็จออกบรรพชา

9 พระยามารห้ามบรรพชา ว่า อีก ๗ วันจะได้เสวย สมบัติบรมจักรแต่ไม่ทรง ฟัง ทรงตัดโมลีถือเพศ บรรพชา ณ ฝั่งน้ำ อโนมา ฆฏิการพรหม ถวายอัฐบริขาร

10 เสด็จจาริกผ่านกรุงรา ชคฤห์ มหาชนเห็นแล้ว โจษจันกันทั่วเมือง พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไป เฝ้า ทูลของปฏิญาณว่า ถ้าตรัสรู้แล้วขอให้มา โปรดก่อน

11 เสด็จไปศึกษาลัทธิฤาษีชี ป่ากับ อาฬารดาบส เห็นว่ามิใช่ ทางตรัสรู้ เสด็จถึงอุรุเวลาเสนานิคม อันสงัดเงียบ ทรงพอ พระทัยประทับบำเพ็ญ เพียรที่นั่น

12 ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ปัญจวัคคีย์เฝ้าปฎิบัติ พระอินทร์ดีดพิณถวาย ข้ออุปมา เช้าวันตรัสรู้ นางสุชาดา กับทาสีมาถวาย ข้าวมธุปายาส โดยสำคัญ ว่าเทวดา

13 ทรงลอยถาด ถาดจมลงไป กระทบกับถาดเดิม ๓ ใบ พญานาคก็รู้ว่า พระพุทธเจ้า จะมาตรัสรู้ เสด็จกลับจากลอยถาด ทรงรับหญ้าคาซึ่ง พราหมณ์โสตถิยะถวายใน ระหว่างทาง

14 ทรงลาดหญ้าคาประทับ เป็นโพธิบัลลังก์ ตกเย็น พญามารก็กรีฑาพลมาขับ ไล่ แม่พระธรณีบิดพระเกศา เกิดเป็นสมุทรธารา พระ ยามารก็พ่ายแพ้แก่พระ บารมี

15 สาระพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ : ประสูติ นำเสนอ : PowerPoint บรรยาย : ข้อความ ประกอบการเรียนการสอน : ระดับชั้น ม. 1 – 6 อ้างอิง : สมุดภาพพระพุทธประวัติ ( วัด พระเชตุพน ) ภาพ : เหม เวชกร จัดทำ : ครูปทิตตา ราษฎร์ศิริ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร


ดาวน์โหลด ppt สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จัดผลิตสื่อการเรียน การสอน PowerPoint พระพุทธ ประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวม ๘๐ ภาพ เพื่อสรุปบทเรียน และแสวงหา ความรู้เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google