งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา สัพพทาฐิ ชาดก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา สัพพทาฐิ ชาดก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา สัพพทาฐิ ชาดก

2 ในอดีตกาลครั้งพระเจ้า พรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ ในกรุงพาราณสี พระ โพธิสัตว์ได้เป็นปุโรหิตของ พระองค์ เป็นผู้จบไตรเพท และศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ รอบรู้ปฐวีวิชัยมนต์ ที่เรียกว่า ปฐวีวิชัยมนต์นั้น คือมนต์ กลับใจให้หลง ในอดีตกาลครั้งพระเจ้า พรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ ในกรุงพาราณสี พระ โพธิสัตว์ได้เป็นปุโรหิตของ พระองค์ เป็นผู้จบไตรเพท และศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ รอบรู้ปฐวีวิชัยมนต์ ที่เรียกว่า ปฐวีวิชัยมนต์นั้น คือมนต์ กลับใจให้หลง ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

3 สัพพทาฐิ ชาดก วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ทำการ สาธยายมนต์บนหินดาดที่เนิน ผา นัยว่ามนต์นั้นผู้มีใจวอกแวก ความทรงจำไม่ดี ไม่สามารถจะ ให้สำเร็จได้ มีสุนัขจิ้งจอกตัว หนึ่งนอนอยู่ในโพรงแห่งหนึ่ง ได้ยินมนต์นั้นเหมือนกัน ได้ ท่องจำจนแคล่วคล่อง วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ทำการ สาธยายมนต์บนหินดาดที่เนิน ผา นัยว่ามนต์นั้นผู้มีใจวอกแวก ความทรงจำไม่ดี ไม่สามารถจะ ให้สำเร็จได้ มีสุนัขจิ้งจอกตัว หนึ่งนอนอยู่ในโพรงแห่งหนึ่ง ได้ยินมนต์นั้นเหมือนกัน ได้ ท่องจำจนแคล่วคล่อง ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

4 สัพพทาฐิ ชาดก สุนัขจิ้งจอกนี้จักทำอกุศล ใหญ่หลวง สุนัขจิ้งจอกไป งับนางสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง เมื่อนางสุนัขจิ้งจอกถามว่า อะไรกันนี่ กล่าวว่า เจ้า รู้จักเราหรือไม่รู้จัก นาง สุนัขจิ้งจอกตอบว่า รู้จักซิ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

5 สัพพทาฐิ ชาดก สุนัขจิ้งจอกนั้นร่ายปฐวี วิชัยมนต์บังคับสุนัข จิ้งจอกเป็นร้อย ๆ ไว้ใน อำนาจ กระทำสัตว์ ๔ เท้า มีช้าง ม้า สิงห์ เสือ กระต่าย สุกรและเนื้อเป็น ต้น ทั้งหมดไว้ในสำนัก ของตนแล้วได้เป็นพญา สัตว์ ชื่อว่าสัพพทาฐะ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

6 สัพพทาฐิ ชาดก นางสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง เป็นอัครมเหสี ราชสีห์ยืน อยู่บนหลังช้างสองเชือก พญาสุนัขจิ้งจอกนั่งบน หลังราชสีห์กับนางสุนัข จิ้งจอกผู้เป็นอัครมเหสี นับเป็นยศอันยิ่งใหญ่ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

7 สัพพทาฐิ ชาดก พญาสุนัขจิ้งจอกคิดชิง ราชสมบัติกรุงพาราณสี มี บริวารได้ ๑๒ โยชน์ ทัพ พญาสุนัขจิ้งจอกตั้งอยู่ไม่ ไกลนัก ส่งสาสน์ไปถึง พระราชาว่าจงมอบราช สมบัติให้หรือจงรบ ชาวกรุงพาราณสีต่างพา กันสะดุ้งหวาดกลัว ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

8 สัพพทาฐิ ชาดก พระโพธิสัตว์เข้าไปเฝ้า พระราชากราบทูลว่า ข้า แต่มหาราช ขอพระองค์ อย่ากลัวเลย การต่อสู้ด้วย การรบกับสุนัขจิ้งจอก สัพพทาฐะ เป็นภาระของ ข้าพระองค์เอง เว้นข้า พระองค์เสีย ไม่มีผู้อื่น สามารถรบกับมันได้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

9 สัพพทาฐิ ชาดก พราหมณ์กล่าวว่า ท่านจัก ทำอย่างไรอีกจึงจะชิงเอา ราชสมบัตินี้ได้ ตอบว่าข้าพเจ้าจะให้ ราชสีห์เปล่งสีหนาทให้ พวกมนุษย์ตกใจกลัว ให้ ถึงแก่ความตายแล้วจึงจะ ยึดเอาราชสมบัติ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

10 สัพพทาฐิ ชาดก พญาสุนัขจิ้งจอกให้ราชสีห์ตัว ที่ตนนั่งอยู่บนหลังแผดเสียง ราชสีห์นั้นจึงเปล่งสีหนาทบ นกระพองเศียรช้าง ๓ ครั้ง ช้างทั้งหลายต่างสะดุ้งตกใจ สลัดสุนัขจิ้งจอกให้ตกไปที่ โคนเท้า เอาเท้าเหยียบหัว สุนัขจิ้งจอกนั้นแหลกละเอียด ไป สุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะถึง แก่ความตาย ณ ที่นั้นเอง ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา สัพพทาฐิ ชาดก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google