งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Development of Juvenile Delinquency Bio-psycho-social process Somchart Suthikarn M.D. Child & Adolescent Psychiatrist.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Development of Juvenile Delinquency Bio-psycho-social process Somchart Suthikarn M.D. Child & Adolescent Psychiatrist."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Development of Juvenile Delinquency Bio-psycho-social process Somchart Suthikarn M.D. Child & Adolescent Psychiatrist

2 CD vs Delinquency (Age < 18yr) Delinquency is defined by law Many forms of delinquent acts are also symptoms of CD 90 % of children with 3 or more CD symptoms at age 15 frequent offenders a year later 90 % of children with 3 or more CD symptoms at age 15 frequent offenders a year later (Fergusson and Horwood,1995) (Fergusson and Horwood,1995)  Aggression to people and animals  Destruction of property  Theft or Deceitfulness  Violation of rules

3 Conduct Disorder(CD) Childhood antisocial behavior Childhood antisocial behavior  Repetitive and persistent violation of the basic rights of others and societal the basic rights of others and societal norms (Loeber et al., 2000) norms (Loeber et al., 2000)  Risk for antisocial behaviors in adolescence and adult life, rate of adult psychiatric disorder (Robins,1996;Robins,1991) (Robins,1996;Robins,1991)  Wider interpersonal and social role impairments  Violent marriages (Moffitt& Caspi,1998)

4 พ ฤ ติ ก ร ร ม เ ก เ ร พบบ่อย 50 - 80 % ของผู้ใช้สารเสพติด ในเด็กโต หรือ วัยรุ่นตอนต้น มีพฤติกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พูดปดหนีเรียน หนีออกจากบ้านชกต่อย รังแกคนอื่นทำลายข้าวของ ข่มขู่ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎระเบียบ รังแกสัตว์จุดไฟเผา  40% ของ พฤติกรรมเกเร กลายเป็น อันธพาลต่อต้านสังคม

5 Classification Systems  ICD 10 (WHO,1992) criterion set of items of Conduct disorder (CD) Conduct disorder (CD) = DSM - IV (APA,1994) Oppositional Defiant Disorder (ODD) + Conduct Disorder items (CD) + Conduct Disorder items (CD) (Angold & Costello,2001) (Angold & Costello,2001)

6 Oppositional Defiant Disorder (ODD)  Loses temper  Argues with adult  Defies or refuses to comply with adults ’ requests or rules  Deliberately annoys people  Blames others for his mistakes or misbehavior  Easily annoyed by others  Angry & resentful  Spiteful or vindictive (APA-1994) (APA-1994)

7 Conduct Disorder (CD)  Bullies, threatens others  Initiates physical fights  Has used a weapon  Physically cruel to people, animals  Has stolen while confronting a victim  Has forced someone in to sexual activity  Has deliberately engaged in fire setting  Has deliberately destroyed others’ property  Often lies to con others (APA-1994)

8 Conduct Disorder (CD- continued) Conduct Disorder (CD- continued)  Has stolen items of nontrivial value without confronting the victim  Outlate without permission, before age 13  Has run away from home over night at least twice  Often truant from school, before age 13  Has broken into someone else’s house, building or car (APA-1994) building or car (APA-1994)

9 ชีวภาพ BIO จิต PSYCHO สังคม SOCIAL ปัจจัยเสี่ยงด้านชีวภาพ - จิต - สังคม

10 การศึกษาวิจัยเด็กและเยาวชนใน สถานแรกรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภาคเหนือ คดียาเสพติดและลักทรัพย์ พบปัจจัยของเด็ก เกี่ยวข้องกับ  ภาวะวิตกกังวล และซึมเศร้า ๕๘ %  สมาธิสั้น ๕๖ %  พฤติกรรมก้าวร้าว เกเร ๔๐ % สมัย ศิริทองถาวร, ๒๕๔๐ (1997) สมัย ศิริทองถาวร, ๒๕๔๐ (1997)

11 การทบทวนงานวิจัย พฤติกรรมเกเร (Conduct Disorder) ใน ระยะ 10 ปี (1991-2000)  พฤติกรรมเกเร เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ใช้สารเสพติด และมีอารมณ์ซึมเศร้านำมาก่อน (Boyle,Offord,1991)  พบปัญหาโรคทางจิตเวช 46% สมาธิสั้น 35% (Oxford et al.,1992) (Oxford et al.,1992)  พฤติกรรมเกเร เกี่ยวข้องกับ การ ขาดการยับยั้งชั่งใจในเด็กผู้ชาย (Caspi, White et al.,1994)

12 งานวิจัยในนิวยอร์ค การใช้สารเสพติดประเภทกัญชา และสารผิดกฎหมาย ในเด็กวัยรุ่น ๕๐๐ คน ( อายุ ๑๖ - ๒๑ปี ) ติดตามนาน ๑๐ปี พบมีความเกี่ยวข้องกับ  พฤติกรรมก้าวร้าว  อารมณ์โกรธ  เข้ากับคนอื่นไม่ได้ ไม่ยอมใคร  การทะเลาะรุนแรง ระหว่างพี่น้อง Book JS,1995 Book JS,1995

13 พฤติกรรมเกเรที่รุนแรงในวัยเด็ก พบปัจจัยร่วม คือ สมาธิสั้นและการขาดการยับยั้งชั่งใจ เสี่ยงต่อการก่อคดี (Babinski et al.,1999) สมาธิสั้นและการขาดการยับยั้งชั่งใจ เสี่ยงต่อการก่อคดี (Babinski et al.,1999) การเลี้ยงดูที่บกพร่อง (Loeber et al.,2000) การเลี้ยงดูที่บกพร่อง (Loeber et al.,2000) ผู้ปกครองซึมเศร้า, ใช้สารเสพติด, มี พฤติกรรมต่อต้านสังคม (Faraone et al.,1991,1977;Biederman et al.,1992) ผู้ปกครองซึมเศร้า, ใช้สารเสพติด, มี พฤติกรรมต่อต้านสังคม (Faraone et al.,1991,1977;Biederman et al.,1992) พฤติกรรมเกเรที่พบในเด็กสมาธิสั้น มี ความรุนแรงและต่อเนื่อง มากกว่าเด็ก ทั่วไป กลายเป็นพฤติกรรมต่อต้าน สังคมตอนวัยรุ่น ( งานวิจัย 6 เรื่อง ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1988-1997 ) พฤติกรรมเกเรที่พบในเด็กสมาธิสั้น มี ความรุนแรงและต่อเนื่อง มากกว่าเด็ก ทั่วไป กลายเป็นพฤติกรรมต่อต้าน สังคมตอนวัยรุ่น ( งานวิจัย 6 เรื่อง ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1988-1997 )

14 งานวิจัยเด็ก เล็ก  เด็กที่ระเบิดอารมณ์ อาละวาด รุนแรง ตั้งแต่อายุ 3 ปี มีความเสี่ยงเป็นผู้ใหญ่ที่ก่อคดี (Adult Offender) มีความเสี่ยงเป็นผู้ใหญ่ที่ก่อคดี (Adult Offender) (Moffitt,1996;Goodman R,2001) (Moffitt,1996;Goodman R,2001)  พฤติกรรมเกเรในเด็กเล็ก (Childhood onset) ตั้งแต่อายุ 5-10 ปี มีความเสี่ยง ก้าวร้าวรุนแรง และต่อต้านสังคม ในช่วงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 5-10 ปี มีความเสี่ยง ก้าวร้าวรุนแรง และต่อต้านสังคม ในช่วงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (Lahey et al,1998;Loeber,Burke,Lahey,2000) (Lahey et al,1998;Loeber,Burke,Lahey,2000)

15 Early onset CD (Life Course Persistence)  More fights, conviction for violent offences  Aggressions in several domain  Higher rate of hitting their children, more disagreement at work in adult life (Moffitt et al., in press) (Moffitt et al., in press)  CD males age of onset less than 10 yrs are 8.7 times more aggressive than later age CD (Lahey et al., 1998) are 8.7 times more aggressive than later age CD (Lahey et al., 1998)

16 Late Onset CD  Become delinquent as a result of social influences  Seeking social status  Association with other delinquent youths

17 Moffitt et al., 1995  LATE onset CD are associated with a gap between expectations and achievements  Likely to limit when they acquire the previledges and material goods to which they aspire. (By age26) (By age26)

18 Cambridge study in Delinquent Development (411 from age 8) Antisocial behavior in adolescence (late onset) Antisocial behavior in adolescence (late onset) continue to commit undetected crimes continue to commit undetected crimes in adult life, although their work in adult life, although their work performance and close relationships performance and close relationships were not impaired were not impaired (Nagin,Farrington,&Moffitt,1995) (Nagin,Farrington,&Moffitt,1995)

19 LATE onset CD ( age>10 yrs)  are associated with a gap between expectations and achievements a gap between expectations and achievements  Likely to limit when they acquire the previledges and material goods to which they aspire. (By age26) (By age26) Moffitt et al., 1995 Moffitt et al., 1995

20 Psychopathy  50-80% adult offenders ASP  Psychopathy 15-30 %  Characteristics: Grandiosity, callousness, deceitfulness, Grandiosity, callousness, deceitfulness, shallow affect and lack of remorse shallow affect and lack of remorse (Hare,Hart,&Harpar,1991;Robins,Tipp,&Pryzbeck,1991) (Hare,Hart,&Harpar,1991;Robins,Tipp,&Pryzbeck,1991) ADHD & CD are at most risk for subsequent psychopathy ADHD & CD are at most risk for subsequent psychopathy

21 บุ ค ลิ ก ภ า พ ผิ ด ป ก ติ 46 % ของกลุ่มที่ติดสารเสพติดมีบุคลิกภาพผิดปกติ ที่พบบ่อย คือ บุคลิกภาพแบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ( Borderline) 28.5 % หลบเลี่ยง (Avoidant) 21.5 % พึ่งพา ( Dependent ) 14.5 % ต่อต้านสังคม ( Antisocial) 3.5 % พฤติกรรม เกเร ในวัยเด็ก ร่วมกับสมาธิสั้น (ADHD) มีโอกาสเกิด บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม มากกว่าเด็กปกติ 9 เท่า

22 Cambridge Study in Delinquent Development ปัจจัยเสี่ยงการเลี้ยงดู ( ที่ทำนายการก่อคดี ) การบังคับรุนแรง การบังคับรุนแรง ปล่อยละเลย หรือยอม ตามใจ มาก ปล่อยละเลย หรือยอม ตามใจ มาก ขาดการชี้แนะ ขาดการชี้แนะ (Farrington,2002) (Farrington,2002)

23 Risk Factors  Temperament Age 2 yrs maternal aggression  LACK OF CONTROL Age 3-5 yrs violence at age 18 yrs  Number of parental changes  Negative emotional parenting

24 CNS (EVOLUTION OF BRAIN)  BAS (Behavioral activating system) Dopamine Dopamine  BIS (Behavioral inhibiting system) Noradrenalin & Serotonin Noradrenalin & Serotonin withdrawn & anxious aggression withdrawn & anxious aggression  Attentional problem  Anterior cingulate cortex conscious effortful behavior control

25  Verbal deficits Poor verbal skill & verbal memory Poor verbal skill & verbal memory Low verbal IQ scores Low verbal IQ scores Poor vocabularies to describe Poor vocabularies to describe Emotions Emotions  Learning & problem solving skill

26 Executive dysfunction Executive dysfunction Posterior DLF poor association between two sets of stimuli Posterior DLF poor association between two sets of stimuli  Perinatal complications Maternal smoking Maternal smoking Prematurity Prematurity Obstetric complications Obstetric complications  Maternal rejection

27 Physical abuse  28% of abused group had significant conduct problems in grades 3 and 4(507 recruited from kindergarten) conduct problems in grades 3 and 4(507 recruited from kindergarten) (Dodge et al,1995) (Dodge et al,1995) Information processing Encoding Errors, hostile attribution, Encoding Errors, hostile attribution, favouring aggressive responses Aggressive children judge peers’ intentions as hostile Aggressive children judge peers’ intentions as hostile (Guerra&Slaby,1989;Waas,1988;Waldman,1996) (Guerra&Slaby,1989;Waas,1988;Waldman,1996)

28 Parental practices  Inconsistent use of rules  Unclear commands  Depend on the basis of mood  Less monitor children whereabouts  Unresponsive to prosocial behavior  Hostile,critical,punitive,coercive  Positive parental behavior Reasoning, negotiation,give responsibility Reasoning, negotiation,give responsibility Humor and incentive Humor and incentive

29 ปัจจัยครอบครัวเสี่ยง  พ่อ แม่ ที่เลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียว  ฐานะยากจน  สุขภาพจิตของผู้ปกครอง  ภาวะว่างงาน  ครอบครัวใหญ่  การกระทำผิด ก่อคดีในครอบครัว (Utting D,2004) (Utting D,2004)

30 ปัจจัยครอบครัวที่ป้องกัน การกระทำผิด  การชี้แนะจากมารดา  กิจกรรมที่มีส่วนร่วมบ่อยๆใน ครอบครัว  การกำกับเวลาและวินัย  การสนับสนุน ช่วยเหลือ ฝึกสอน ครอบครัวตั้งแต่ต้น  ลดความเครียด และความขัดแย้ง ภายในครอบครัว (Garden F,2003,2004;Supplee LH et al,2004) (Garden F,2003,2004;Supplee LH et al,2004)

31 ปัจจัยครอบครัวที่ป้องกัน การกระทำผิด  กฎของบ้าน  การติดตาม เฝ้าระวัง  ความผูกพันและช่วยเหลือกัน ( Oxford ML et al., 2000) ( Oxford ML et al., 2000)

32 งานวิจัยในประเทศไทย  ปัจจัยเสี่ยง ความนับถือตัวเองต่ำ ความนับถือตัวเองต่ำ ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวแตกแยก ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนใน ครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนใน ครอบครัว ขาดที่ปรึกษาเวลามีเรื่องทุกข์ใจ ขาดที่ปรึกษาเวลามีเรื่องทุกข์ใจ ( สุวรรณา เรืองกาญจน์เศรษฐ, อุมา พร มาตังคสมบัติ ) ( สุวรรณา เรืองกาญจน์เศรษฐ, อุมา พร มาตังคสมบัติ )

33 ข อ บ คุ ณ แ ล ะ ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt Development of Juvenile Delinquency Bio-psycho-social process Somchart Suthikarn M.D. Child & Adolescent Psychiatrist.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google