งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม
รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม ครั้งที่ 4 ทัศนะทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวร้าวและความรุนแรง (ต่อ)

2 งานชิ้นที่ 1 ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน
ให้แต่ละกลุ่มไปศึกษารูปแบบของความรุนแรงและความก้าวร้าว เช่น การทารุณกรรม, การล่วงละเมิดทางเพศ, ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น

3 สิ่งที่ต้องมีในรายงาน
คำนิยาม หรือ คำจำกัดความ ลักษณะของผู้กระทำผิด ผลกระทบต่อเหยื่อ การช่วยเหลือ อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประเภท, ข้อควรระวัง เป็นต้น บทความ หรืองานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (นิสิตต้องออกมารายงาน)

4 ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 15/8/50
การรายงานบทความหรืองานวิจัยหน้าชั้น ให้ออกมารายงานในวันที่อาจารย์บรรยายหัวข้อนั้น ซึ่งอยู่ในช่วง 15-29/8/50

5 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนปกติ: ความครบถ้วน ถูกต้องของเนื้อหา คะแนนพิเศษ:
ความน่าสนใจ และทันสมัยของบทความหรืองานวิจัยที่นำมาเสนอ แหล่งข้อมูล

6 ทัศนะทางจิตวิทยา - การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant Psychology)
- การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) - แรงขับความก้าวร้าวตามทฤษฎีของ Freud - แนวคิดทางพฤติกรรมพุทธิปัญญา (Cognitive-Behavioral Approaches) - อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อม (Effect of Contextual Factors)

7 เอกสารประกอบการสอน โสภา ชูพิกุลชัย (2529) ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร: ศ.ส. Baumeister, R.F. & Bushman, B.J. (2008). Social Psychology and Human Nature. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Cloninger, S.C. (2000). Theories of Personality (3rd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

8 Hasselt, V. B. V. & Hersen, M. (2000)
Hasselt, V. B.V. & Hersen, M. (2000). Aggression and Violence: an Introductory Text. Boston, MA: Allyn and Bacon. Myers, D.G. (2008). Social Psychology. New York, NY: McGraw-Hill. Santrock, J. W. (2005). Psychology (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

9 จงยกตัวอย่างสถานการณ์
การเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบ การลงโทษทางบวก การลงโทษทางลบ

10 การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant Psychology)
เด็กชาย ก. ต้องการที่นั่งติดประตู จึงใช้กำลังผลักเด็กชาย น. ผลที่ได้คือ เด็กชาย ก. ได้นั่งในที่ๆเขาต้องการ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความก้าวร้าวได้อย่างไร? หลักการสำคัญ คือ... เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมใดก็ตาม แล้วได้รับรางวัล พฤติกรรมนั้นจะเกิดบ่อยขึ้น หากบุคคลถูกลงโทษ จะส่งผลต่อการดำเนินพฤติกรรมนั้นต่อไป หรือหยุดพฤติกรรมนั้น

11 ความก้าวร้าวเป็นลักษณะหนึ่งของพฤติกรรมต่อต้านสังคม
Patterson และคณะ ได้เสนอทฤษฎีพัฒนาการของพฤติกรรมต่อต้านสังคม (Theory of Development of antisocial behavior) อธิบาย – ความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับเด็ก และการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ที่มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก ความก้าวร้าวเป็นลักษณะหนึ่งของพฤติกรรมต่อต้านสังคม

12 นั่นคือ... การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ไม่เหมาะสม และไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนลูก นำไปสู่พฤติกรรมต่อต้านสังคมของเด็กได้

13 การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ Bandura
Behavior Person and Cognitive Factors Environment

14 การทดลองของ Bandura เกี่ยวกับตัวแบบของความก้าวร้าว
เด็กหญิงและชายอายุ 3 ถึง 5 ขวบ ใน Stanford University Nursery School ให้เด็กดูหนังที่แสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวของผู้ใหญ่ที่กระทำต่อตุ๊กตา Bobo – แสดงออกทั้งการกระทำและคำพูด

15 การวางเงื่อนไข ไม่มีการได้รับผลกรรมของพฤติกรรมก้าวร้าว ตัวแบบถูกลงโทษ ตัวแบบได้รับคำชมเชย และได้รับรางวัล

16 ผลการทดลอง เด็กที่เห็นตัวแบบถูกลงโทษแสดงพฤติกรรมเลียนแบบความก้าวร้าวน้อยกว่าอีก 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างของการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบความก้าวร้าวระหว่างเด็กที่เห็นตัวแบบได้รับรางวัลและไม่ได้รับผลกรรม เด็กหญิงแสดงพฤติกรรมเลียนแบบความก้าวร้าวน้อยกว่าเด็กชาย

17 เมื่อ Bandura เสนอสติ๊กเกอร์และน้ำผลไม้ให้เด็ก ผลปรากฏว่า เด็กทุกกลุ่มแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวเพิ่มขึ้น ผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็นเงื่อนไขของพฤติกรรมก้าวร้าวเรื่องใด? การเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นเพียงแค่ชั่วคราว แต่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการได้รับแรงเสริมในเวลาต่อมา

18 การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning)
จากแนวคิดนี้ จะอธิบายการที่เด็กดูหนังที่มีการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวได้อย่างไร? การให้ความสนใจ (Attention) การคงอยู่ (Retention) การกระทำตามอย่าง (Reproduction) การได้รับรางวัล (Reinforcement) หรือได้รับการส่งเสริม (Incentive Condition)

19 แรงขับความก้าวร้าวตามทฤษฎีของ Freud
Id, Ego, Superego คืออะไร? โครงสร้างของบุคลิกภาพ Id – แรงขับทางสรีระ (Biological drives) เป็นแหล่งของ Libido – สัญชาตญาณ 2 แบบ คือ Ero (Life instinct) และ Thanatos (Death instinct).

20 Thanatos (Death instinct) – พลังแห่งการทำลาย ซึ่งนำเราไปสู่ความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สัญชาตญาณแห่งความตายมักจะขัดแย้งกับสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิตอยู่ ดังนั้นสัญชาตญาณแห่งความตายจึงนำเราไปสู่ความก้าวร้าวต่อผู้อื่น

21 จงอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
- การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant Psychology) - การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) - แรงขับความก้าวร้าวตามทฤษฎีของ Freud


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google