งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความรุนแรงและ ความก้าวร้าวในสังคม ครั้งที่ 4 ทัศนะทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวร้าว และความรุนแรง ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความรุนแรงและ ความก้าวร้าวในสังคม ครั้งที่ 4 ทัศนะทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวร้าว และความรุนแรง ( ต่อ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความรุนแรงและ ความก้าวร้าวในสังคม ครั้งที่ 4 ทัศนะทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวร้าว และความรุนแรง ( ต่อ )

2 งานชิ้นที่ 1  ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน  ให้แต่ละกลุ่มไปศึกษารูปแบบของ ความรุนแรงและความก้าวร้าว เช่น การทารุณกรรม, การล่วงละเมิด ทางเพศ, ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น

3 สิ่งที่ต้องมีในรายงาน  คำนิยาม หรือ คำจำกัดความ  ลักษณะของผู้กระทำผิด  ผลกระทบต่อเหยื่อ  การช่วยเหลือ  อื่นๆ ( ถ้ามี ) เช่น ประเภท, ข้อควร ระวัง เป็นต้น  บทความ หรืองานวิจัยทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศ ( นิสิต ต้องออกมารายงาน )

4 ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 15/8/50 การรายงานบทความหรือ งานวิจัยหน้าชั้น ให้ออกมา รายงานในวันที่อาจารย์ บรรยายหัวข้อนั้น ซึ่งอยู่ ในช่วง 15-29/8/50

5 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนปกติ : ความครบถ้วน ถูกต้อง ของเนื้อหา คะแนนพิเศษ : ความน่าสนใจ และทันสมัยของ บทความหรืองานวิจัยที่นำมาเสนอ แหล่งข้อมูล

6 ทัศนะทางจิตวิทยา - การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant Psychology) - การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) - แรงขับความก้าวร้าวตามทฤษฎีของ Freud - แนวคิดทางพฤติกรรมพุทธิปัญญา (Cognitive-Behavioral Approaches) - อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อม (Effect of Contextual Factors)

7 เอกสารประกอบการสอน โสภา ชูพิกุลชัย (2529) ความรู้ เบื้องต้นทางจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร : ศ. ส. Baumeister, R.F. & Bushman, B.J. (2008). Social Psychology and Human Nature. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Cloninger, S.C. (2000). Theories of Personality (3 rd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

8 Hasselt, V. B.V. & Hersen, M. (2000). Aggression and Violence: an Introductory Text. Boston, MA: Allyn and Bacon. Myers, D.G. (2008). Social Psychology. New York, NY: McGraw-Hill. Santrock, J. W. (2005). Psychology (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

9 จงยกตัวอย่างสถานการณ์ การ เสริมแร ง ทางบว ก การ เสริมแร งทาง ลบ การ ลงโทษ ทางบว ก การ ลงโทษ ทางลบ

10 การวางเงื่อนไขแบบการ กระทำ (Operant Psychology) หลักการสำคัญ คือ... เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมใดก็ตาม แล้วได้รับรางวัล พฤติกรรมนั้นจะ เกิดบ่อยขึ้น หากบุคคลถูกลงโทษ จะส่งผลต่อ การดำเนินพฤติกรรมนั้นต่อไป หรือ หยุดพฤติกรรมนั้น เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรม ความก้าวร้าว ได้อย่างไร ? เด็กชาย ก. ต้องการที่นั่งติด ประตู จึงใช้กำลัง ผลักเด็กชาย น. ผลที่ได้คือ เด็กชาย ก. ได้นั่งในที่ๆเขา ต้องการ เด็กชาย ก. ต้องการที่นั่งติด ประตู จึงใช้กำลัง ผลักเด็กชาย น. ผลที่ได้คือ เด็กชาย ก. ได้นั่งในที่ๆเขา ต้องการ

11 Patterson และคณะ ได้เสนอทฤษฎีพัฒนาการของ พฤติกรรมต่อต้านสังคม (Theory of Development of antisocial behavior) อธิบาย – ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ กับเด็ก และการอบรมเลี้ยงดูของ พ่อแม่ ที่มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ของเด็ก ความก้าวร้าวเป็น ลักษณะหนึ่งของ พฤติกรรมต่อต้าน สังคม

12 นั่นคือ... การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ไม่ เหมาะสม และไม่มีการว่ากล่าว ตักเตือนลูก นำไปสู่พฤติกรรม ต่อต้านสังคมของเด็กได้

13 การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ Bandura Behav ior Person and Cognitive Factors Environ ment

14 การทดลองของ Bandura เกี่ยวกับ ตัวแบบของความก้าวร้าว เด็กหญิงและชายอายุ 3 ถึง 5 ขวบ ใน Stanford University Nursery School ให้เด็กดูหนังที่แสดงพฤติกรรม ความก้าวร้าวของผู้ใหญ่ที่กระทำ ต่อตุ๊กตา Bobo – แสดงออกทั้ง การกระทำและคำพูด

15 การวางเงื่อนไข ไม่มีการได้รับผลกรรมของ พฤติกรรมก้าวร้าว ตัวแบบถูกลงโทษ ตัวแบบได้รับคำชมเชย และได้รับ รางวัล

16 ผลการทดลอง เด็กที่เห็นตัวแบบถูกลงโทษแสดง พฤติกรรมเลียนแบบความก้าวร้าว น้อยกว่าอีก 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างของการแสดง พฤติกรรมเลียนแบบความก้าวร้าว ระหว่างเด็กที่เห็นตัวแบบได้รับ รางวัลและไม่ได้รับผลกรรม เด็กหญิงแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ ความก้าวร้าวน้อยกว่าเด็กชาย

17 เมื่อ Bandura เสนอสติ๊กเกอร์ และน้ำผลไม้ให้เด็ก ผลปรากฏว่า เด็กทุกกลุ่มแสดงพฤติกรรมความ ก้าวร้าวเพิ่มขึ้น ผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็น เงื่อนไขของพฤติกรรมก้าวร้าว เรื่องใด ? การเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าว เป็นเพียงแค่ชั่วคราว แต่บุคคล สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการได้รับ แรงเสริมในเวลาต่อมา

18 การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning)  การให้ความสนใจ (Attention)  การคงอยู่ (Retention)  การกระทำตามอย่าง (Reproduction)  การได้รับรางวัล (Reinforcement) หรือได้รับ การส่งเสริม (Incentive Condition) จากแนวคิดนี้ จะ อธิบายการที่เด็กดู หนังที่มีการแสดง พฤติกรรมก้าวร้าว ได้อย่างไร ?

19 แรงขับความก้าวร้าวตาม ทฤษฎีของ Freud Id, Ego, Superego คืออะไร ? โครงสร้างของบุคลิกภาพ Id – แรงขับทางสรีระ (Biological drives) เป็นแหล่งของ Libido – สัญชาตญาณ 2 แบบ คือ Ero (Life instinct) และ Thanatos (Death instinct).

20 Thanatos (Death instinct) – พลังแห่งการทำลาย ซึ่งนำเรา ไปสู่ความตายอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ สัญชาตญาณแห่งความตาย มักจะขัดแย้งกับสัญชาตญาณ แห่งการมีชีวิตอยู่ ดังนั้น สัญชาตญาณแห่งความตายจึง นำเราไปสู่ความก้าวร้าวต่อผู้อื่น

21 จงอธิบายความเหมือนและ ความแตกต่าง - การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant Psychology) - การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) - แรงขับความก้าวร้าวตามทฤษฎี ของ Freud


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความรุนแรงและ ความก้าวร้าวในสังคม ครั้งที่ 4 ทัศนะทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวร้าว และความรุนแรง ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google