งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01/08/57 อุดมการณ์ทาง การเมือง (Political ideology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01/08/57 อุดมการณ์ทาง การเมือง (Political ideology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01/08/57 อุดมการณ์ทาง การเมือง (Political ideology)

2 01/08/57 ประชาธิปไตย (Democracy) ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นศัพท์ทางรัฐศาสตร์ที่ถูกนำไปใช้ อย่างกว้างขวางและบ่อยครั้งใน ความหมายต่างกันมากมาย ตนยึดถือ การปกครองแบบ “ ประชาธิปไตยของ ประชาชน ” (People’s Democracy) “ ประชาธิปไตยโดยการชักนำ ” หรือ ประชาธิปไตยแบบนำวิถี (Guided Democracy) และมีการพูดถึง “ ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ”

3 01/08/57 “ ประชาธิปไตย ” (Democracy) มาจากรากศัพท์ภาษากรีก คือ Demos แปลว่า ประชาชน (people) ซึ่ง หมายความเดิมในภาษากรีกหมายถึง คนยากจน (the poor) หรือคน ส่วนมาก (the many) กับ Kratos หมายถึง อำนาจ (power) หรือ การ ปกครอง (rule) ดังนั้น คำว่า ประชาธิปไตย (Democracy) จึง หมายถึง rule by the people หรือ การปกครองโดยประชาชน (Andrew Heywood, 1997 : 66) ประชาธิปไตย (Democracy)

4 ความหมายของการปกครอง แบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตย = การ ปกครองโดยประชาชน (Rule by the people) Demos ( ประชาชน / คนส่วนมาก ) Kratos ( อำนาจ / การปกครอง ) ประชาธิปไตย +

5 01/08/57 ความหมายประชาธิปไตยที่ เกิดขึ้นในภายหลังนั้น อาจแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ * ความหมายแคบ ถือว่า ประชาธิปไตยเป็นเพียง รูปแบบการปกครองแบบหนึ่ง เท่านั้น * ความหมายกว้าง หมายถึง ปรัชญาของสังคมมนุษย์ที่ กำหนดแบบแผนแห่ง พฤติกรรมระหว่างมนุษย์ใน สังคม ประชาธิปไตย (Democracy)

6 01/08/57 ประชาธิปไตย 3 ระดับ 1. ประชาธิปไตยในฐานะอุดมการณ์ 2. ประชาธิปไตยในฐานะรูปแบบ การปกครอง 3. ประชาธิปไตยในฐานะวิถีชีวิต ประชาธิปไตย (Democracy)

7 01/08/57 อุดมการณ์ ประชาธิปไตย มีลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้คือ 1. การมีศรัทธาใน ความสามารถของมนุษย์ 2. เชื่อในสิทธิเสรีภาพที่จะ แสดงความคิดเห็น 3. มนุษย์ทุกคนมีความเท่า เทียมกัน

8 4. อำนาจทางการปกครองของ รัฐบาลเกิดขึ้นจากความยินยอม ของประชาชน 5. สถาบันการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นกลไกของรัฐนั้นมี อยู่เพื่อรับใช้บุคคลในสังคม อำนาจรัฐควรมีจำกัด 6. รัฐเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ช่วยให้ คนในสังคมบรรลุถึงความสุข สมบูรณ์และ ประชาชนมีสิทธิ ต่อต้านรัฐที่ไม่ปฏิบัติตาม จุดหมายนั้นได้

9 สิทธิเสรีภาพในระบอบ ประชาธิปไตย 1. เสรีภาพในการพูด การพิมพ์ และการโฆษณา 2. เสรีภาพในการานับถือ ศาสนา 3. เสรีภาพในการสมาคมหรือ รวมกลุ่ม 4. สิทธิในทรัพย์สิน 5. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมาย 6. สิทธิส่วนบุคคล

10 ความเสมอภาคในระบอบ ประชาธิปไตย 1. ความเสมอภาคทางการเมือง 2. ความเสมอภาคต่อการปฏิบัติ ของกฎหมาย 3. ความเสมอภาคในโอกาส 4. ความเสมอภาคทาง เศรษฐกิจ 5. ความเสมอภาคทางสังคม

11 ประชาธิปไตยในฐานะเป็นระบอบ การปกครอง 1. อำนาจอธิปไตยมาจาก ประชาชน 2. ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม ในการปกครองประเทศหรือ ปกครองตนเอง 3. รักษาผลประโยชน์ของฝ่าย ข้างมากในการปกครอง (majority rules) ให้ ความสำคัญและรักษา ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายข้าง น้อยด้วย (minority rights)

12 4. หลักกฎหมาย (The Rule of Law) เป็นหลักในการ ปกครอง 5. หลักความยินยอมเห็นชอบ ร่วมกัน (consensus) 6. หลักการปกครองที่ว่า รัฐบาลที่ดีต้องมีอำนาจจำกัด (The Least Government is the Best Government) 7. หลักความเสมอภาค (Equality)

13 8. หลักการใช้เหตุผล (Rationality) ทำให้มนุษย์ต่าง จากสัตว์ 9. หลักความคิดเห็นทางการเมือง ที่แตกต่างกันได้ 10. หลักมองมนุษย์ในแง่ดี (optimistic) 11. หลักเสรีภาพ (Liberty) 12. หลักความสำคัญของวิธีการ (means)

14 ประชาธิปไตยฐานะเป็นวิถี ชีวิต 1) เคารพเหตุผลมากกว่า บุคคล 2) รู้จักการประนีประนอม 3) มีระเบียบวินัย 4) มีความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม

15 บุคลิกภาพที่เป็น ประชาธิปไตย 1) มีความคิดเห็นเป็นของ ตนเอง 2) เป็นคนที่ปรับตัวให้เข้ากับ สภาพการณ์ใหม่ ๆ ได้ง่าย 3) มีความรับผิดชอบ 4) ไม่มีอคติต่อศาสนาอื่น

16 5) คิดถึงบุคคลอื่นในฐานะที่ เขาเป็นตัวของเขาเอง ไม่ใช่ ไปจัดประเภทให้เขา 6) มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ มีศรัทธาและความหวังต่อ ชีวิต 7) ไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้ ยิ่งใหญ่ง่าย ๆ


ดาวน์โหลด ppt 01/08/57 อุดมการณ์ทาง การเมือง (Political ideology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google