งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1

2 ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2

3 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ S M &T การวิจัย พัฒนา หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัด ประเมินผลให้ทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ (มาตรฐาน หลักสูตร คู่มือครู หนังสือเรียน สื่อประกอบ สำหรับเด็ก เก่ง (30%บน) การพัฒนาหลักสูตรอนาคต การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้าน S M & T (IPST Learning Center) 3

4 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ S M &T การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร (ระดับปฐมวัย-บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) การสร้างความตระหนักในการเรียนรู้ S M & T (วิทยสัประยุทธ์ การ์ตูนไซน์คิดส์ พิชิตปริศนา) พัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร PCK และ HMH อบรมผู้บริหารและครู สนับสนุนทุน วิจัยในชั้นเรียน) 4

5 พัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง - พัฒนาหลักสูตร PCK และ HMH - อบรมผู้บริหารและครู - การเป็นครูพี่เลี้ยงวิชาการ - สนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน - ประชุมวิชาการ 5

6 การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง S M & T อย่างเต็มศักยภาพ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง S M & T โครงการ โอลิมปิกวิชาการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มี ความสามารถพิเศษด้าน S & M ช่วงชั้นที่ 2 3 และ4 โครงการส่งเสริมการผลิตครู S & M 6

7 การดำเนินงาน...นักเรียน นิสิต นักศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบัณฑิตแรกบรรจุ การพัฒนาหลักสูตร (เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์) การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้าน S M &T (ค่ายวิทย์ ค่ายคณิต นำเสนอโครงงาน/ผลงานวิจัย ทำกิจกรรม วิชาการในต่างประเทศ) ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา 20 ศูนย์ทั่วประเทศ 7

8 การดำเนินงาน...ครู * การทำหลักสูตร (โครงการ สควค.ระยะ3) - Premium (ออกแบบเฉพาะ เพื่อสร้างครู S M & T สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง) - Super Premium (ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน เพื่อสร้างครู S M & T สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน) * การสนับสนุนผู้ได้ทุน super Premium ฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ 1 ปี * การ สนับสนุนทุนวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอน * เมื่อปฏิบัติหน้าที่สอนแล้ว มีการ อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และ การ ขยายผล ไปยังครูหรือโรงเรียนในเครือข่าย เป็นระยะๆ 8

9 ระดับหลังสำเร็จ จัดหาให้ทำงานในหน่วยงานของรัฐ Excellent Center และ Excellent University ( วท., สกอ., สวทช., ศธ., อก., สสว., ทส., กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์, สธ., ส. อ. ท., ว. ส. ท., แพทยสภา, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถาบัน กรม กอง ต่างๆ ที่มีงานด้านการวิจัยและพัฒนา ) Honor Program (ทุน ก.พ., ทุน กว., ทุน สกอ.) โปรแกรมเฉพาะ (ทุน โอลิมปิก.,ทุน พสวท., ทุนเรียนดีวิทย์, ทุน TGIST) ระดับ ม. ต้น จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ( สพฐ., สกอ. สพท., สสวท., สวทช., สอวน., สสอน. สมาคมวิทย์ ฯลฯ ) ระดับการศึกษาปฐมวัย ครอบครัวและชุมชน จัดกิจกรรมกระตุ้นเพื่อการพัฒนาความสามารถพิเศษ ( สพฐ., สกอ., สพท., สสวท. สสอน., NGO, กรมอนามัย, สธ., สภากาชาดไทย ฯลฯ ) ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ( สพฐ., สกอ. สพท., สสวท., สสอน. สมาคมวิทย์ สภากาชาด ฯลฯ ) ปริญญาโท - เอก ต่างประเทศปริญญาโท - เอก ในประเทศ ระดับอุดมศึกษา ควรได้รับทุนการศึกษา การศึกษานอกระบบ (อพวช., กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, NGO) ม./มรภ. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา อาชีวศึกษา/ม.เทคโนโลยี/ ม.ราชมงคล ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โครงการนักเทคโนโลยี โปรแกรมเฉพาะทางเทคโนโลยี โครงสร้างการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต อาชีวศึกษา ( สอว.) โครงการ JSTP ( สวทช.) โครงการ พสวท. ( สสวท.) โครงการห้องเรียนพิเศษ สพฐ. สสวท./ สกอ / กระทรวงวิทย์ โอลิมปิก สสวท / สอวน. รร. มหิดลวิทยานุสรณ์, รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ( สพฐ.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ 9

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google