งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ ค่านิยม องค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2555 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายที่ 3 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ ค่านิยม องค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2555 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายที่ 3 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ ค่านิยม องค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2555 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายที่ 3 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สามารถนำไปเผยแพร่ และ ประยุกต์ใช้ได้ ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน เป้าหมายที่ 4 ผู้ประกอบการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยีไป ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม เป้าหมายที่ 1 กำลังคนทางด้าน วทน. ที่ ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และ การปฏิบัติงานด้าน วทน.ได้ เป้าหมายที่ 2 ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและ เยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อ วทน. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 1. การส่งเสริมและเร่งรัด การพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ให้เป็นพลังของประเทศ 2. การสร้างความตระหนัก และพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน วทน.ให้เป็นสังคม ฐาน ความรู้ 3.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สร้าง ฐานความรู้และเพิ่ม ผลิตภาพของประเทศ 4.การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ ในการเพิ่มผลผลิตเชิง พาณิชย์ทุกระดับ 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้ง พัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ให้แพร่หลายและ เป็นที่ยอมรับ 2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนิน การวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้าง องค์ความรู้ และสร้างผลกระทบ เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิต และบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และ คุณภาพชีวิตของประชาชน 4. สร้างระบบสนับสนุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญา เข้าถึง ความรู้ใหม่ๆ และนำภูมิปัญญา ไทยมาใช้ผสมผสานกันได้ 1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และ แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม 1.1 สนับสนุนการสร้างบุคลากรความรู้ ระดับสูงทางด้าน วทน. 1.2 เสริมความรู้และทักษะให้แก่ผู้ทำงาน ทางด้าน วทน. ในภาคส่วนต่างๆ 2.1 สร้างการเรียนรู้และความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน และ เผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. สู่ ประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาสใน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 3.1 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และ นำไปใช้ประโยชน์ 3.2 สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา ในการสร้างขีดความสามารถทาง วทน. 5.1 พัฒนาระบบทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพและรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย 5.2 เร่งจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในทุกภาคให้แล้วเสร็จ 5.3 เร่งพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศ เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และ เทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 5.4 เร่งพัฒนาเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและอวกาศเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5.5 พัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 6.1 สร้างความ ร่วมมือในการ พัฒนานโยบาย วทน. ใน ระดับประเทศ เป้าหมายที่ 6 ภาคการผลิต/ บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้าง ความสามารถทาง วทน. 6. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ 7. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจด สิทธิบัตร 8. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในภาคการผลิต บริการและชุมชน 10. จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตาม ประเมินผล 11. ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์มีความปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล 12. จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ 13. จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยี 14. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรอง ห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทาง ว. และ ท. 15. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้ตามเป้าหมาย 9. จำนวน สถาน ประกอบการที่ ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนา 16. จำนวน ข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย แผน และมาตรการด้าน วทน. ระดับประเทศ 1. ร้อยละของนักเรียนทุนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบ การศึกษาและกลับมาทำงานตรงตาม สาขาวิชา 2. จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร ด้าน วทน. 3. จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน 4. จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ 5. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน วทน. 6. การพัฒนานโยบาย วทน. มีประสิทธิภาพ และทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก เป้าหมายที่ 5 ภาคการผลิตและบริการ ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการ บริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความ ต้องการ 4.1 นำองค์ ความรู้ด้าน วทน. มาพัฒนา ต่อยอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และคุณภาพ ชีวิต 4.2 ผลักดันการ ถ่ายทอดองค์ ความรู้และ เทคโนโลยีไป ใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์ และสาธารณะ ประโยชน์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โครงการ/ ผลผลิต/กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ ค่านิยม องค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2555 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายที่ 3 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google