งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการกำหนดให้ วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ โดย อาจารย์ กฤชมน โสฬส หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการกำหนดให้ วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ โดย อาจารย์ กฤชมน โสฬส หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการกำหนดให้ วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ โดย อาจารย์ กฤชมน โสฬส หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน

2 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพ เป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ หลักการ เป็นวิชาชีพวิชาชีพที่ กระทำต่อมนุษย์ เพื่อการ ตรวจโรค วินิจฉัยโรค บำบัดโรค มีความจำเป็นในการ กำหนดเป็นสาขาการ ประกอบโรคศิลปะ

3 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพ เป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ. การประกอบโรคศิลปะ พ. ศ. 2542 และฉบับแก้ไข โดยมีบทบัญญัติ ที่สำคัญ คือ บทนิยาม มาตรา 4 การประกอบโรค ศิลปะ หมายความว่า “ การประกอบวิชาชีพที่ กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การ บำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการ ฟื้นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการ ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ สาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วย การนั้นๆ ”

4 ขั้นตอน เมื่อผ่านการพิจารณา โดยคณะกรรมการ การประกอบ โรคศิลปะว่าเห็นควรให้เป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะแล้ว ก็ตรา เป็นพระราชกฤษฎีกา ตาม มาตรา๕ ( ๘ ) แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพ เป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ

5 สาขาการประกอบโรคศิลปะ ที่มี การรับขึ้นทะเบียนและออก ใบอนุญาต รวม 7 สาขา 1. สาขากิจกรรมบำบัด 2. สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ ความหมาย 3. สาขารังสีเทคนิค 4. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 5. สาขาจิตวิทยาคลินิก 6. สาขากายอุปกรณ์ 7. สาขาการแพทย์แผนจีน

6 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพ เป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ เกณฑ์การพิจารณา 1. เป็นวิชาชีพระดับปริญญา 2. มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมาก พอที่จะมีองค์กรของตนได้ 3. เป็นวิชาชีพที่องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีเฉพาะตน

7 แนวทางการกำหนดให้ วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ เกณฑ์การพิจารณา 4. เป็นวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณ 5. เป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็น ในการให้บริการด้านสุขภาพ 6. ผลกระทบในการกำหนด เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ

8 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพ เป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ โครงสร้างของการเป็นองค์กร วิชาชีพ 1. บทนิยามของวิชาชีพ 2. องค์ประกอบของ คณะกรรมการวิชาชีพ 3. คุณสมบัติของ คณะกรรมการวิชาชีพ 4. วาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการวิชาชีพ

9 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพ เป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ 5. การดำเนินงานของ คณะกรรมการวิชาชีพ 6. คุณสมบัติและความรู้ในวิชาชีพ 7. ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการ ประกอบโรคศิลปะ 8. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 9. บทเฉพาะกาล โครงสร้างของการเป็น องค์กรวิชาชีพ

10 แนวทางการกำหนดให้ วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ ขั้นตอนการดำเนินการขอ เป็น สาขาการประกอบโรค ศิลปะ สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงาน เสนอเรื่อง มายังกระทรวงสาธารณสุข

11 สำนักสถานพยาบาลและการ ประกอบโรคศิลปะ คณะกรรมการ การประกอบ โรคศิลปะ

12 อนุคณะกรรมการพิจารณา รวบรวมเอกสาร และรายละเอียด คณะกรรมการ การประกอบโรค ศิลปะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข

13 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการกำหนดให้ วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ โดย อาจารย์ กฤชมน โสฬส หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google