งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ
โดย อาจารย์ กฤชมน โสฬส หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน

2 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ
หลักการ เป็นวิชาชีพวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์ เพื่อการตรวจโรค วินิจฉัยโรค บำบัดโรค มีความจำเป็นในการกำหนดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ

3 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ และฉบับแก้ไข โดยมีบทบัญญัติที่สำคัญ คือ บทนิยาม มาตรา 4 การประกอบโรคศิลปะ หมายความว่า “การประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วย การนั้นๆ”

4 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ
ขั้นตอน เมื่อผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ การประกอบโรคศิลปะว่าเห็นควรให้เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะแล้ว ก็ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา๕(๘)

5 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ
สาขาการประกอบโรคศิลปะ ที่มีการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต รวม 7 สาขา 1. สาขากิจกรรมบำบัด 2. สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 3. สาขารังสีเทคนิค 4. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 5. สาขาจิตวิทยาคลินิก 6. สาขากายอุปกรณ์ 7. สาขาการแพทย์แผนจีน

6 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ
เกณฑ์การพิจารณา 1. เป็นวิชาชีพระดับปริญญา 2. มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากพอที่จะมีองค์กรของตนได้ 3. เป็นวิชาชีพที่องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีเฉพาะตน

7 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ
เกณฑ์การพิจารณา 4. เป็นวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณ 5. เป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นในการให้บริการด้านสุขภาพ 6. ผลกระทบในการกำหนดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ

8 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ
โครงสร้างของการเป็นองค์กรวิชาชีพ 1. บทนิยามของวิชาชีพ 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการวิชาชีพ 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการวิชาชีพ 4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการวิชาชีพ

9 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ
5. การดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพ 6. คุณสมบัติและความรู้ในวิชาชีพ 7. ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ 8. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 9. บทเฉพาะกาล โครงสร้างของการเป็นองค์กรวิชาชีพ

10 แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ
ขั้นตอนการดำเนินการขอเป็น สาขาการประกอบโรคศิลปะ สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานเสนอเรื่อง มายังกระทรวงสาธารณสุข

11 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ คณะกรรมการ การประกอบโรคศิลปะ

12 อนุคณะกรรมการพิจารณารวบรวมเอกสาร และรายละเอียด
คณะกรรมการ การประกอบโรคศิลปะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

13 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการกำหนดให้วิชาชีพเป็นสาขา การประกอบโรคศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google