งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ปีการศึกษา 2556 อ. ดร. สมใจ ศิระกมล ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี

2 แนะนำกระบวนวิชา “ฉบับปรับปรุง”

3 ลักษณะ/เนื้อหากระบวนวิชา
ระเบียบ กระทรวงที่ เกี่ยวข้องกับ การประกอบ วิชาชีพ พ.ร.บ. วิชาชีพ นิติเวช ทางการ พยาบาล พยาบาล กฎหมาย ทั่วไป กฎหมาย สาธารณสุข นโยบายสธ. เพื่อสุขภาพ

4 ทำไมพยาบาลต้องเรียนกฎหมาย?
ผู้รับบริการ การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน, ปลอดภัย เป็นธรรม, เท่าเทียม ปกป้อง ผู้ให้บริการ การให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐาน วิชาชีพ กฎหมายทั่วไป+ จรรยาบรรณ วิชาชีพ จริยธรรม วิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ

5 ทำไมพยาบาลต้องเรียนกฎหมาย?

6 สถิติคดีที่ผู้เสียหายฟ้องร้องกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2539-2553
สถิติการฟ้องร้องกระทรวงสาธารณสุข มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น! สถิติคดีที่ผู้เสียหายฟ้องร้องกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี ประเภทคดี จำนวน(คดี) แพ่ง 76 126 อาญา 7 14 ผู้บริโภค - 30 รวม 170 ค่าเสียหาย 426 860 ล้าน มีแพทย์ถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง 55 ราย พยาบาล 11 ราย ส่วนคดีอาญามีแพทย์ถูกฟ้อง 5 รายและพยาบาล 2 ราย

7 สาเหตุที่ฟ้องมากที่สุด
สาเหตุที่ฟ้องมากที่สุด  -รักษาผิดพลาดไม่ได้มาตรฐาน 38 เรื่อง -ทำคลอด 18 เรื่อง และ -วินิจฉัยผิดพลาด 12 เรื่อง เรื่องร้องเรียนมากกว่า 300 เรื่อง -ส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางด้านการสื่อสาร

8 หนุ่มฟ้องพยาบาลฉีดยาทำอวัยวะเพศโด่ไม่ล้ม 55 ชั่วโมง !
พยาบาลหยอดน้ำกรดใส่ปากเด็ก 2 ขวบ แทนยาสลบ! คนไข้อาศัยแพทย์-พยาบาลเผลอ ดิ่งชั้น 8 รพ.สมุทรปราการ ดับสยอง! พยาบาลฉีดยา เด็กหญิงช็อคคาอกแม่ คนไข้แจ้งจับพยาบาลสาว รพ... ฉกทอง 5 บาท ร้องโรงพยาบาลให้เลือดผิดกรุ๊ป บุกจับอดีตพยาบาลรับทำแท้งเถื่อน บุกร้องพยาบาลละเลยปล่อยเด็กตกเตียง หนุ่มฟ้องพยาบาลฉีดยาทำอวัยวะเพศโด่ไม่ล้ม 55 ชั่วโมง !

9 ความผิดทางอาญา โดยการประกอบวิชาชีพที่พบบ่อย
การไม่ช่วยเหลือหรือปฏิเสธการประกอบวิชาชีพ ประกอบวิชาชีพโดยผู้ป่วยไม่ยินยอม ประกอบวิชาชีพโดยทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลยผู้ป่วย ประกอบวิชาชีพโดยประมาท เปิดเผยความลับของผู้ป่วย ประกอบวิชาชีพแล้วทำเอกสารรับรองอันเป็นเท็จ การทำแท้งโดยผิดกฎหมาย

10 สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากคดี
ต้องได้รับโทษตามพ.ร.บ.วิชาชีพ ว่ากล่าวตักเตือน, ภาคทัณฑ์, พักใช้ใบอนุญาต, เพิกถอนใบอนุญาต การได้รับโทษทางแพ่งหรืออาญาแล้วแต่กรณี ปรับหรือจำคุก

11 ทำไมพยาบาลต้องเรียนกฎหมาย?
เพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์และรับใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย***** หนึ่งหน่วยกิต...อย่าคิดว่าไม่สำคัญ เพราะถ้าไม่ผ่าน.... เกียรตินิยม แต่ตกวิชากฏหมาย

12 พยาบาลกับความเกี่ยวข้องด้านกฎหมาย
ในสถานะ คนธรรมดา ทั่วไป ในสถานะ ผู้ประกอบ วิชาชีพ พยาบาล

13 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา หัวข้อเนื้อหากระบวนวิชา วิธีจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล ตำราหลัก ตารางเรียน Assignment และคำชี้แจง

14 พระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์(1)
-ความสำคัญของพ.ร.บ.วิชาชีพฯ -นิยามศัพท์/ขอบเขตและความรับผิดชอบของพยาบาลและผดุงครรภ์

15 วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ
อธิบายความสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อธิบายความหมายและขอบเขตของการพยาบาล การผดุงครรภ์และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

16 กฎหมายคืออะไร? ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่รัฐหรือผู้มีอำนาจกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของมนุษย์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบีบบเรียบร้อยในสังคม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ พรจันทร์ สุวรรณชาติ, 2541

17 ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: กม.สูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติ: โดยกระบวนการนิติบัญญัติ (รัฐสภา) พระราชกำหนด: โดยฝ่ายบริหาร (ในกรณีฉุกเฉินและเฉพาะที่กำหนดใน1)—เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติเป็นพ.ร.บ. พระราชกฤษฎีกา:ผู้บริหาร(รมต.) อาศัยอำนาจตาม 1,2,3 บัญญัติกม. นำเสนอต่อครม.---เสนอต่อพระมหากษัตริย์ กฎกระทรวง: โดยรัฐมนตรี (อาศัยอำนาจตาม 2 หรือ 3 ) กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: เฉพาะเขต(จังหวัด เทศบาล) ประกาศคำสั่ง

18 พระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
“พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐” “Professional Nursing and Midwifery Act B.E. 2528(1985) Revision of the Act B.E. 2528(1985) ”

19 ความสำคัญของพระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เครื่องมือที่รัฐใช้ควบคุมคุณภาพและ มาตรฐานบริการวิชาชีพ เพื่อ -เป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ -ไม่ถูกผู้ประกอบวิชาชีพเอารัดเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจนเกิดความเสียหาย

20 นิยามศัพท์ที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ (ม.4)
การพยาบาล การกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับ : -การดูแลช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย, การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการ ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษา โรค ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล การพยาบาลคืออะไร? การผดุงครรภ์ การกระทำเกี่ยวกับการดูแลและการ ช่วยเหลือหญิงมีครรภ์ หญิงหลัง คลอด และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การทำคลอด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล การผดุงครรภ์คืออะไร?

21 การประกอบวิชาชีพการพยาบาล
“ การปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการกระทำต่อไปนี้ การสอน แนะนำ ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การกระทำต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการแก้ปัญหาความเจ็บป่วย การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรคและการฟื้นฟูสภาพ การกระทำตามวิธีที่กำหนดไว้ในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค **ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสภาพ การวินิจฉัยปัญหา การวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล -ยกตัวอย่างกิจกรรมที่สอดคล้องกับแต่ละข้อแล้วถามว่าเป็น “การประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือไม่” -อาจลองถามกิจกรรมเหล่านี้แต่เปลี่ยนเป็นเป้าหมายในหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด ถามเหมือนเดิม แต่ไม่ตอบ ท้งท้ายไว้

22 การประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์
“ การปฏิบัติหน้าที่การผดุงครรภ์ต่อหญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิด และครอบครัวโดยการกระทำต่อไปนี้ การสอน การแนะนำ การให้คำปรึกษาและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การกระทำต่อร่างกายและจิตใจของหญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด การตรวจ การทำคลอดและการวางแผนครอบครัว ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค **ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสภาพ การวินิจฉัยปัญหา การวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล บรรยายความหมาย “การประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ ” แล้วถามซ้ำที่ทิ้งท้ายไว้ในเฟรมก่อนหน้านี้

23 ข้อใดเป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามพ. ร. บ
ข้อใดเป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามพ.ร.บ.วิชาชีพ ปี 2528 ปรับปรุงปี 2540? การฉีดยาเบาหวานตามแพทย์สั่งให้หญิงตั้งครรภ์ การสอนนักศึกษาพยาบาลให้ปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน การสอนสามีหลังภรรยาคลอดลูกเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดทำหมัน

24 การประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ทำต่อใคร ทำอะไร +ดูรายละเอียดนิยามใน p.3* การพยาบาล มนุษย์ -บุคคล -ครอบครัว -ชุมชน การกระทำเกี่ยวกับ -การดูแลช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย -การฟื้นฟูสภาพ -การป้องกันโรค -การส่งเสริมสุขภาพ -รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค *ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล การ ผดุงครรภ์ -หญิงมีครรภ์ -หญิงหลังคลอด -ทารกแรกเกิด *ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด -การดูแลและการช่วยเหลือ -การตรวจ การทำคลอด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความผิดปกติ -การตรวจ การทำคลอดและการวางแผนครอบครัว -รวมทั้งช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค

25 การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์พยาบาลในกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาลเป็น “การประกอบวิชาชีพการพยาบาล”หรือไม่ ?!?!?

26 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คือใคร. หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คือใคร??? หรือ..เมื่อไหร่จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์??? “ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตแล้วให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ แล้ว”

27 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
p.4 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล “บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล” ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ “บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล” ใบอนุญาต “ใบอนุญาตซึ่งสภาการพยาบาลออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์”

28 Questions


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google