งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Blueprint for Change ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) คืออะไร ? เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเกิดผลทางปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Blueprint for Change ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) คืออะไร ? เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเกิดผลทางปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Blueprint for Change ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) คืออะไร ? เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเกิดผลทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็น คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร อะไร ? คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยน ปรับปรุง ประสิทธิภาพ * ลดเวลาและขั้นตอน * ประหยัดค่าใช้จ่าย *กระบวนงาน *การจัดแบ่งส่วนราชการ *บุคลากร *เทคโนโลยี พัฒนา คุณภาพ * สร้างความพึงพอใจ * ปราบปรามทุจริต เสริมสร้าง ขีดสมรรถนะ * บริหารความรู้ * พัฒนา IT สำคัญอย่างไร : ทำไม ! ต้องทำ 2 ปี ของการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลต้องการปรับเปลี่ยนระบบราชการซึ่งเป็นกลไกหลัก ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้ประสบผลสำเร็จ แต่เนื่องจากระบบราชการเป็นระบบใหญ่ การปรับเปลี่ยนในระยะเวลาอันสั้นย่อมทำได้ยาก จึงมีความจำเป็นต้องเลือกใช้เทคนิค เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นเทคนิคหนึ่งของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่นำมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและ นำไปสู่เป้าหมายอย่างประสบความสำเร็จ โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)
1 2 การคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์กระบวนงานในปัจจุบัน 3 * ขั้นตอน/กระบวนงาน * บุคลากร * เทคโนโลยี * การจัดแบ่งส่วนงาน การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง * การวิเคราะห์กระบวนงานในปัจจุบัน * การวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากร Competency ที่ต้องมีการพัฒนา และแนวทาง Competency ที่ต้องการ Competency ที่มีและการพัฒนา ในปัจจุบัน แผนการพัฒนา องค์กรและบุคลากร Organization & People องค์ประกอบขององค์กร ที่ต้องพัฒนาและแนวทาง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) การเก็บข้อมูล กระบวนการปัจจุบัน เลือกกระบวนการ ที่จะปรับปรุง การปรับปรุง กระบวนการ แผนการพัฒนา กระบวนการ Process

3 ประโยชน์ของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)
วิสัยทัศน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) (กระบวนงาน,บุคลากร,เทคโนโลยี,การจัดแบ่งส่วนราชการ) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt Blueprint for Change ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) คืออะไร ? เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเกิดผลทางปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google