งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำคัญอย่างไร : ทำไม ! ต้องทำ 2 ปี ของการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลต้องการปรับเปลี่ยนระบบราชการซึ่งเป็น กลไกหลัก ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำคัญอย่างไร : ทำไม ! ต้องทำ 2 ปี ของการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลต้องการปรับเปลี่ยนระบบราชการซึ่งเป็น กลไกหลัก ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำคัญอย่างไร : ทำไม ! ต้องทำ 2 ปี ของการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลต้องการปรับเปลี่ยนระบบราชการซึ่งเป็น กลไกหลัก ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ ประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้ประสบผลสำเร็จ แต่ เนื่องจากระบบราชการเป็นระบบใหญ่ การปรับเปลี่ยนในระยะเวลาอันสั้นย่อมทำได้ ยาก จึงมีความจำเป็นต้องเลือกใช้เทคนิค เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นเทคนิค หนึ่งของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่นำมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่มี การเปลี่ยนแปลงและ นำไปสู่เป้าหมายอย่างประสบความสำเร็จ โดยมีความเสี่ยง น้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) คืออะไร ? เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและ ผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเกิดผลทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็น คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ปรับปรุง ประสิทธิภ าพ พัฒนา คุณภา พ เสริมสร้า ง ขีด สมรรถน ะ * ลดเวลาและขั้นตอน * ประหยัดค่าใช้จ่าย * สร้างความพึงพอใจ * ปราบปรามทุจริต * บริหารความรู้ * พัฒนา IT อะไร ? คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยน * กระบวนงาน * การจัดแบ่งส่วน ราชการ * บุคลากร * เทคโนโลยี Blueprint for Change

2 การคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิเคราะห์กระบวนงานในปัจจุบัน * การวิเคราะห์กระบวนงาน ในปัจจุบัน * การวิเคราะห์ศักยภาพ ของบุคลากร Compe tency ที่ ต้องการ Competency ที่มีและการพัฒนา ในปัจจุบัน Competency ที่ต้องมีการพัฒนา และแนวทาง องค์ประกอบขององค์กร ที่ต้องพัฒนาและแนวทาง แผนการพัฒนา องค์กรและบุคลากร การเก็บข้อมูล กระบวนการ ปัจจุบัน เลือกกระบวนการ ที่จะปรับปรุง การปรับปรุง กระบวนการ แผนการ พัฒนา กระบวนการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง * ขั้นตอน / กระบวนงาน * บุคลากร * เทคโนโลยี * การจัดแบ่งส่วนงาน Organization & People Process 1 3 กระบวนการจัดทำ Blueprint for Change

3 ประโยชน์ของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ( กระบวนงาน, บุคลากร, เทคโนโลยี, การจัดแบ่งส่วนราชการ ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt สำคัญอย่างไร : ทำไม ! ต้องทำ 2 ปี ของการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลต้องการปรับเปลี่ยนระบบราชการซึ่งเป็น กลไกหลัก ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google