งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลผลผลิตของสบู่ดำ ระยะห่างในการปลูก 1*2 จะได้ 800 ต้น 1 ต้น มี 15 กิ่ง 1 กิ่ง มี 12 ผล 1 ต้น ต่อ 1 รุ่น จะได้ผลผลิตสบู่ดำ 180 ผล 3 รุ่น ต่อ 1 ปี (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลผลผลิตของสบู่ดำ ระยะห่างในการปลูก 1*2 จะได้ 800 ต้น 1 ต้น มี 15 กิ่ง 1 กิ่ง มี 12 ผล 1 ต้น ต่อ 1 รุ่น จะได้ผลผลิตสบู่ดำ 180 ผล 3 รุ่น ต่อ 1 ปี ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลผลผลิตของสบู่ดำ ระยะห่างในการปลูก 1*2 จะได้ 800 ต้น 1 ต้น มี 15 กิ่ง 1 กิ่ง มี 12 ผล 1 ต้น ต่อ 1 รุ่น จะได้ผลผลิตสบู่ดำ 180 ผล 3 รุ่น ต่อ 1 ปี ( 8 เดือน ) 540 ผล / ต้น / ป 1 ไร่ มี 800 ต้น เท่ากับ 540*800 = 432,000 ผล 1 ผล มี 3 เมล็ด 1 ก. ก. เท่ากับ 1,000 เมล็ด ผลผลิตของพืชสบู่ดำ 1 ไร่ จะได้ 1,296 ก. ก.

2 การเปรียบเทียบการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ ของจังหวัดเลยกับการปลูกสบู่ดำ พื้นที่สำหรับการเกษตร 2 ล้านไร่ 1. พื้นที่เพาะปลูกจังหวัดเลยปัจจุบัน 130,000 ไร่ 500,000 ไร่ - 2. พื้นที่เพาะปลูกเหมาะสม ต้องเป็นพื้นที่ฝนตกชุก ต้องเป็น พื้นที่ที่คุณภาพดินดีพอควร ปลูกได้ทุกสภาพดินและ ไม่สามารถ ปลูกในพื้นทีท่แห้งแล้งได้ ปลูกได้ทุกสภาพอากาศ ทุกสภาพ อากาศยกเว้นพื้นที่น้ำท่วม 3. เงินลงทุนเพาะปลูก 4. ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยว ปีที่ 7 เป็นต้นไป 1 ปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป 5. อายุการให้ผลผลิต 15 ปี พืชล้มลุก 1 ปี ปลูกได้ 2 ครั้ง 30-50 ปี 6. ค่าดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว 7. ผลผลิต 8. ราคาขาย ( คาดการณ์ ) 9. รายได้เบื้องต้น 10. รายได้สุทธิเฉลี่ยตลอด 15 ปี 2,740 บาท / ไร่ 840 บาท / ไร่ 2,242 บาท / ไร่ อัตรากำไร 27% 31% 62% ยางพาราข้าวโพดสบู่ดำ 14,000 บาท / ไร - ปีที่ 1-6 ่ 1,020 บาท / ไร่ 3,800 บาท / ไร่ 4,500 บาท / ไร่ / ปี 840 บาท / ไร่ / ปี 1,000 บาท / ไร่ / ปี 200 กิโลกรัม / ไร่ / ปี 50.0 บาท / กิโลกรัม 10,000 บาท / ไร่ / ปี 600 กิโลกรัม / ไร่ / ปี 4.50 บาท / กิโลกรัม 2,700 บาท / ไร่ / ปี 1,200 กิโลกรัม / ไร่ / ปี 3.0 บาท / กิโลกรัม 3,600 บาท / ไร่ / ปี พื้นที่จังหวัดเลย 7 ล้านไร่

3 เปรียบเทียบคุณสมบัติน้ำมันสบู่ดำกับ น้ำมันดีเซล S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Parameter Fuel Rating(Kcal/Kg) Specific Gravity Viscosity (31 องศา เซลเซียส ) Solidifying Point ( องศา เซลเซียส ) Flash Point ( องศา เซลเซียส ) Cetane Value Carbon Residue (%) Sulphur (%) Diesel 10170 0.84-0.85 3.60 -14.0 80 47.8 0.15 1.0-1.2 Raw Curcas Oil 9470 0.91-0.92 40.40 2.0 110-240 51.0 0.64 0.13 Curcas Oil Methyl Ester 9470 0.88 4.84 2.0 192 52.0 0.024 0.01


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลผลผลิตของสบู่ดำ ระยะห่างในการปลูก 1*2 จะได้ 800 ต้น 1 ต้น มี 15 กิ่ง 1 กิ่ง มี 12 ผล 1 ต้น ต่อ 1 รุ่น จะได้ผลผลิตสบู่ดำ 180 ผล 3 รุ่น ต่อ 1 ปี (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google