งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5. แผนกา รขาย นโยบาย สินค้าคง คลัง แผนการ ผลิต / งบประมาณ การผลิต การวางแผน วัตถุดิบ การวางแผน แรงงาน การวางแผน OH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5. แผนกา รขาย นโยบาย สินค้าคง คลัง แผนการ ผลิต / งบประมาณ การผลิต การวางแผน วัตถุดิบ การวางแผน แรงงาน การวางแผน OH."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5

2 แผนกา รขาย นโยบาย สินค้าคง คลัง แผนการ ผลิต / งบประมาณ การผลิต การวางแผน วัตถุดิบ การวางแผน แรงงาน การวางแผน OH

3  ผู้บริหารระดับสูง  ผู้จัดการฝ่ายผลิต หรือ หัวหน้าฝ่ายผลิต  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

4  ปริมาณการขายตามแผนการขาย นโยบาย สินค้าคงเหลือ และนโยบายเกี่ยวกับการผลิต  ความเพียงพอของกำลังการผลิต  ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ

5  งวดเวลาของการผลิต  นโยบายการว่าจ้างคนงาน  ความเพียงพอของอุปกรณ์การผลิต  การกระจายปริมาณการผลิตตลอดปีงบประมาณ

6  นโยบายการผลิตคงที่  นโยบายสินค้าคงที่  นโยบายการผลิตและสินค้าคงเหลือยืดหยุ่นได้

7  Flexible  Simple and Understandable  Economical  Effective Pre-Planning & Corrective Action  ต้องมีระบบรายงานที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและตรงตามเวลาที่ ต้องการ

8  ความต้องการของ ฝ่ายขาย  ความคงทนของสินค้า  ระยะเวลาการผลิต  ความสะดวกในการ เก็บรักษาสินค้า และค่าใช้จ่ายในการ เก็บรักษา  เงินทุนในการมีสินค้า คงเหลือ

9  ความเสี่ยงต่อวัตถุดิบขาดแคลน  ความเสี่ยงต่อการขาดแคลน แรงงาน  ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ปัจจัยการผลิต  ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้า

10  เปรียบเทียบกับยอดขาย  ระบุระดับสูงสุดของปริมาณสินค้าคงเหลือ  ระบุปริมาณสินค้าคงเหลืออยู่ในช่วงระหว่าง ปริมาณที่กำหนดสูงสุดและต่ำสุด  ระบุปริมาณสินค้าคงเหลือจำนวนที่แน่นอน  กำหนดอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังต่อปี

11  เกิดความคล่องตัวในการผลิต จัดส่งสินค้าได้ ตามกำหนด  ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า  ลดต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำสุด  ลดปัญหาสินค้าขาดมือ  วางแผนเรื่องงบประมาณได้ใกล้เคียงกับ ข้อเท็จจริง

12  วางแผนขยายกำลังการผลิตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  ช่วยให้เกิดการประสานงาน  ช่วยเรื่องการควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิต  ทำให้การปฏิบัติงานมีระเบียบแบบแผน  ลดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5. แผนกา รขาย นโยบาย สินค้าคง คลัง แผนการ ผลิต / งบประมาณ การผลิต การวางแผน วัตถุดิบ การวางแผน แรงงาน การวางแผน OH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google