งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของข่าวสารที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของข่าวสารที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของข่าวสารที่ดี
1. ความถูกต้องแม่นยำ (accurate) คือข่าวสารที่ไร้ความผิด (error free) ไม่ใช่ Garbage out (GIGO) 2. สมบูรณ์ (complete) นั้นคือประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่สำคัญ ๆ 3. ประหยัด (economical) นั้นคือประหยัดในการผลิต ข่าวสาร ผู้บริหารจะต้องวัดหรือชั่งระหว่างข่าวสาร และค่าใช้จ่ายในผลิตข่าวสาร

2 4. ยืดหยุ่น(flexible)นั้นคือสามารถใช้ได้กับวัตถุประสงค์ หลาย ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ผู้แทนฝ่ายขายก็สามารถใช้ในการปิดการขาย ผู้จัดการฝ่ายผลิตสามารถใช้ในการผลิต ผู้จัดการฝ่ายการเงินก็สามารถใช้ในการกำหนด ค่าทั้งหมด (total value) ที่บริษัทลงทุนในการทำให้มีสินค้าคงคลัง 5. เชื่อถือได้ (reliability) นั้นคือ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งที่มาข้อมูล 6. สัมพันธ์เกี่ยวกับ (relevant)

3 7. เรียบง่าย (simple) นั้นคือไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ถ้ามีมากเกินไปก็จะเป็น information overload
8. เหมาะเจาะในเรื่องเวลา (timely) นั้นคือข้อมูลประเภทเดียวกันมีเมื่อเวลาที่ต้องการ 9. ค้นคืนสะดวก (retrievable) ไม่ใช่เป็นการเก็บทิ้ง แต่เป็นการเก็บที่สามารถค้นคืนได้ตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของข่าวสารที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google