งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนางาน ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงาน วิชาการในการรองรับ AEC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนางาน ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงาน วิชาการในการรองรับ AEC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนางาน ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงาน วิชาการในการรองรับ AEC

2 พัฒนาศักยภาพงานสัมมนา งานประชุมนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน ภายนอกมาขอจัด เพื่อให้ ที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน ภายนอกมาขอจัด เพื่อให้ เป็นที่รู้จักแก่มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันที่เกี่ยวข้อง เป็นที่รู้จักแก่มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันที่เกี่ยวข้อง AEC ในการแลกเปลี่ยนทาง วิชาการโดยพัฒนา AEC ในการแลกเปลี่ยนทาง วิชาการโดยพัฒนา ในด้าน ในด้าน แผนกสถาบันสัมพันธ์

3 พัฒนา 1. พัฒนาความรู้ด้านภาษาเพื่อใช้ ในการสื่อสาร 2. พัฒนาทักษะการประสานงาน และการบริการให้เป็น สากลมากขึ้น สากลมากขึ้น 3. แลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบัน ที่มาประชุม - สัมมนา เพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนทาง วิชาการ เพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนทาง วิชาการ

4 แผนกสื่อประชาสัมพันธ์ และโฆษณา พัฒนางานเผยแพร่กิจกรรม และ ภาพถ่าย และความ เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่องค์กร เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่องค์กร ต่างๆ และสถาบันต่างๆ ใน AEC เช่น ต่างๆ และสถาบันต่างๆ ใน AEC เช่น

5 1. พัฒนาการเผยแพร่ข่าว กิจกรรม และภาพถ่าย ของนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษา ในมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษา ในมหาวิทยาลัย กลับไปยังประเทศนั้นๆ ให้ทราบ ข่าวสารต่างๆ ของ กลับไปยังประเทศนั้นๆ ให้ทราบ ข่าวสารต่างๆ ของ นักศึกษา เช่น พิธีประสาท ปริญญาบัตร งานวันชาติ นักศึกษา เช่น พิธีประสาท ปริญญาบัตร งานวันชาติ

6 2. พัฒนาการเผยแพร่บทความ และงานโฆษณา การรับสมัครนักศึกษาของ หลักสูตรต่างๆ ให้กลุ่มสถาบัน การรับสมัครนักศึกษาของ หลักสูตรต่างๆ ให้กลุ่มสถาบัน ต่างๆ ใน AEC ได้ทราบ ต่างๆ ใน AEC ได้ทราบ

7 3. พัฒนาภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย ผ่านสื่อแกลลอรี่ โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ภาพ กิจกรรมวิชาการ ภาพผลงาน โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ภาพ กิจกรรมวิชาการ ภาพผลงาน ทางวิชาการ ภาพการประชุมสัมมนา ระดับนานาชาติ ภาพถ่ายอาคาร ภาพถ่ายห้องประชุม - สัมมนา ภาพศูนย์กีฬา ภาพจิตรกรรม และสถาปัตยกรรมใน มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยน และส่งเสริมภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

8 แผนกธุรการ พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 1. รวบรวม ชื่อ ที่อยู่ และหลักสูตร ของสถาบันการศึกษา ต่างๆ ทั้งรัฐบาล และเอกชน ใน AEC เพื่อเผยแพร่ ต่างๆ ทั้งรัฐบาล และเอกชน ใน AEC เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ แลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ

9 2. รวบรวมรายชื่อสื่อมวลชน ด้านการศึกษา และ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม ประเทศ AEC เพื่อเป็น สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม ประเทศ AEC เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการเผยแพร่ และ แลกเปลี่ยนข้อมูล ฐานข้อมูลในการเผยแพร่ และ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารในด้านต่างๆ ของ มหาวิทยาลัย ข่าวสารในด้านต่างๆ ของ มหาวิทยาลัย

10 3. ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ส่งไปยังสื่อต่างๆ เพื่อ เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ และ วางแผนการพัฒนาต่อไป เพื่อ เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ และ วางแผนการพัฒนาต่อไป

11 การพัฒนาตนเอง เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ ในการรองรับ AEC

12 1. พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เพื่อใช้ สื่อสารกับบุคคลต่างชาติที่มา ประชุม - สัมมนา สื่อสารกับบุคคลต่างชาติที่มา ประชุม - สัมมนา เยี่ยมชม หรือติดต่องานอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยโดยการ เยี่ยมชม หรือติดต่องานอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยโดยการ เข้าอบรมตามที่มหาวิทยาลัย จัดอบรม หรือ เข้าอบรมตามที่มหาวิทยาลัย จัดอบรม หรือ หน่วยงานภายนอก หรือ สถาบันสอนภาษาต่างๆ หน่วยงานภายนอก หรือ สถาบันสอนภาษาต่างๆ

13 2. พัฒนาทักษะการทำงาน เช่น การถ่ายภาพ การประสานงาน การต้อนรับ ให้เป็นรูปแบบสากล การประสานงาน การต้อนรับ ให้เป็นรูปแบบสากล มากยิ่งขึ้น โดยศึกษาประเพณี วัฒนธรรมของชาติ มากยิ่งขึ้น โดยศึกษาประเพณี วัฒนธรรมของชาติ ต่างๆ ใน AEC ต่างๆ ใน AEC

14 3. การศึกษาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เพื่อนำมา ปรับปรุงการทำงานในฝ่าย เช่น การทำกราฟฟิก ปรับปรุงการทำงานในฝ่าย เช่น การทำกราฟฟิก ดีไซน์ การตกแต่งภาพถ่าย ดีไซน์ การตกแต่งภาพถ่าย


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนางาน ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงาน วิชาการในการรองรับ AEC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google