งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนางาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการในการรองรับ AEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนางาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการในการรองรับ AEC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนางาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการในการรองรับ AEC

2 แผนกสถาบันสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพงานสัมมนางานประชุมนานาชาติ
ที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันภายนอกมาขอจัด เพื่อให้ เป็นที่รู้จักแก่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง AEC ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยพัฒนา ในด้าน

3 พัฒนา 1. พัฒนาความรู้ด้านภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร 2. พัฒนาทักษะการประสานงาน และการบริการให้เป็น สากลมากขึ้น 3. แลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันที่มาประชุม-สัมมนา เพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

4 แผนกสื่อประชาสัมพันธ์ และโฆษณา
พัฒนางานเผยแพร่กิจกรรม และภาพถ่าย และความ เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่องค์กร ต่างๆ และสถาบันต่างๆ ใน AEC เช่น

5 1. พัฒนาการเผยแพร่ข่าวกิจกรรม และภาพถ่าย
ของนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัย กลับไปยังประเทศนั้นๆ ให้ทราบข่าวสารต่างๆ ของ นักศึกษา เช่น พิธีประสาทปริญญาบัตร งานวันชาติ

6 2. พัฒนาการเผยแพร่บทความ และงานโฆษณา การรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ให้กลุ่มสถาบัน ต่างๆ ใน AEC ได้ทราบ

7 3. พัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อแกลลอรี่
โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ภาพกิจกรรมวิชาการ ภาพผลงาน ทางวิชาการ ภาพการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ภาพถ่ายอาคาร ภาพถ่ายห้องประชุม-สัมมนา ภาพศูนย์กีฬา ภาพจิตรกรรม และสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

8 แผนกธุรการ พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 1. รวบรวม ชื่อ ที่อยู่ และหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ต่างๆ ทั้งรัฐบาล และเอกชน ใน AEC เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ

9 2. รวบรวมรายชื่อสื่อมวลชนด้านการศึกษา และ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

10 3. ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ส่งไปยังสื่อต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาต่อไป

11 การพัฒนาตนเอง เพื่อสนับสนุนงานวิชาการในการรองรับ AEC

12 1. พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เพื่อใช้ สื่อสารกับบุคคลต่างชาติที่มาประชุม-สัมมนา เยี่ยมชม หรือติดต่องานอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยโดยการ เข้าอบรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดอบรม หรือ หน่วยงานภายนอก หรือสถาบันสอนภาษาต่างๆ

13 2. พัฒนาทักษะการทำงาน เช่น การถ่ายภาพ การประสานงาน การต้อนรับให้เป็นรูปแบบสากล มากยิ่งขึ้น โดยศึกษาประเพณี วัฒนธรรมของชาติ ต่างๆ ใน AEC

14 3. การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เพื่อนำมา
ปรับปรุงการทำงานในฝ่าย เช่น การทำกราฟฟิก ดีไซน์ การตกแต่งภาพถ่าย


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนางาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการในการรองรับ AEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google