งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการประชาสัมพันธ์ โดย นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการประชาสัมพันธ์ โดย นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ โดย นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์

2 ความสำคัญของการ ประชาสัมพันธ์ - ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลภายนอกรู้จักองค์กรสื่อสารใน ลักษณะที่ดี - สร้างภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ใน ทางบวกทำให้องค์กรมีความเจริญ งอกงาม - มีการศึกษา วางแผน และสื่อสารให้ บุคคลภายนอกได้รู้จักองค์กรมาก ขึ้น พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ คนในองค์กรมีจิตสำนึกเดียวกัน พร้อมทั้งพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็น ภาพลักษณ์ในภาพรวมขององค์กร

3 ปัจจัยในการนำองค์กรสู่ ความสำเร็จ - มีการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยให้ สมกับเป็ยยุคโลกาภิวัตน์ เช่น ต้อง ใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นแกนนำ มี คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสาร - ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ โฆษณา สื่อสารการตลาด หรือทาง โทรทัศน์ฯลฯ

4 บุคลากรเป็นตัวแทนช่วย ประชาสัมพันธ์ได้อย่างไร - ทำตัวให้เป็นเหมือนทูตขององค์กร สามารถ ติดต่อบุคคลได้ทั้งภายในและภายนอก - พนักงานประชาสัมพันธ์ต้องเป็นตัวหลัก และ พนักงานอื่นๆ เป็นตัวช่วยเสริม สามารถติดต่อ หรือตอบข้อสักถามให้กับหน่วยงานหรือ องค์กร - ต้องมีการวิจัย วางแผน การจัดเก็บข้อมูล สามารถตอบข้อสอบถาม เทคนิค หรือบริการ ข้อมูลในรูปต่างๆ ได้ - ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำปรึกษา - ต้องมีทักษณะในการเขียน เผยแพร่ แก้ไข ภาพลักษณ์ - มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีจรรยาบรรณ มี ทัศนคติที่ดี รักษาความลับคำนึงถึง ผลประโยชน์ขององค์กร - มีการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างดีถูก กฎ ระเบียบ บรรทัดฐาน มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกที่ดี และที่สำคัญต้องมีวัฒนธรรมทาง ภาษาที่สุภาพเรียบร้อย ฯลฯ

5 สื่อประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการประชาสัมพันธ์ โดย นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google