งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ ตามโครงการราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และคณะ กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ ตามโครงการราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และคณะ กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ ตามโครงการราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และคณะ กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ ตามโครงการราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และคณะ

2

3 เป้าหมายเป้าหมาย ประกาศ เผยแพร่ รจ. ทางอินเทอร์เน็ต 1 มกราคม 2548 ประกาศ เผยแพร่ รจ. ทางอินเทอร์เน็ต 1 มกราคม 2548 วาง ระเบียบ วางระบบ ร่างระเบียบ นร. ว่าด้วยการประกาศเรื่อง ในราชกิจจานุเบกษา พ. ศ..... ร่างระเบียบ นร. ว่าด้วยการประกาศเรื่อง ในราชกิจจานุเบกษา พ. ศ..... โครงการราชกิจจานุเบกษา อิเล็คทรอนิกส์ โครงการราชกิจจานุเบกษา อิเล็คทรอนิกส์

4 โครงการราชกิจจานุเบกษา อิเล็คทรอนิกส์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ เขียน โครงการ (2545) เสนอกระทรวง ICT พิจารณา (19 ก. พ. 47) ดำเนินการด้านงบประมาณ นรม. อนุมัติงบกลาง 50.5 ล้านบาท (19 เม. ย. 47) จัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและ คุณลักษณะเฉพาะ ของระบบและอุปกรณ์ ประกาศประกวดราคา (1 มิ. ย.47) เปิด ซอง (8 ก. ค.47) ติดตั้งระบบงานสารสนเทศ ( ก. ย.- ต. ค.47) ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( พ. ย.- ธ. ค.47) ทดสอบระบบและอุปกรณ์ ฝึกอบรม ( ปลาย ธ. ค.47) เริ่มดำเนินการตามระบบใหม่ ( ม. ค.48) *

5 วัตถุประสงค์ หน่วยงาน และประชาชน รับทราบเรื่อง สำคัญที่ประกาศใน ราชกิจจา ฯ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทัน ต่อเหตุการณ์ ด้วยระบบ ICT พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ลักษณะ web based app. ส่งเรื่อง ประกาศ เผยแพร่ สืบค้นข้อมูล บริการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ เครือข่าย  Server 6 Workstation 28 Peripheral 13  อุปกรณ์เครือข่ายภายใน สลค. – หน่วยบริการ co-location ฝึกอบรมแนะนำการปฏิบัติงาน - ใช้งาน  หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 200 คน  ผู้ปฏิบัติงาน 50 คน  บุคลากรสนับสนุนด้าน IT 10 คน

6 System Flowchart ระบบใหม่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สลค. ผู้ใช้บริการ จัดทำต้นฉบับของเรื่องและ เอกสารแนบเป็นข้อมูล E ตามแบบที่กำหนด ลงทะเบียน จำแนกประเภทเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้อง รูปแบบ - เนื้อหา ถูกต้อง กำหนดเล่มตอน สร้างสารบัญ ประกาศ รจ. บน อินเทอร์เน็ต ( ตามวันเวลาที่ กำหนด ) เรียกดูเรื่องที่ ประกาศ แจ้งการลง ประกาศ รจ. เรียกดูเรื่องที่ ประกาศ No แก้ไข ส่งเรื่อง - ประกาศ

7 System Flowchart ระบบใหม่ ประชาชนทั่วไป สมาชิก สลค. สืบค้นข้อมูลทาง Website รจ สมัครสมาชิก ต่อ สมาชิกภาพ เลือกประเภท - ระยะเวลา - วิธีการชำระ เงิน ใบตอบรับ ตรวจสอบ ข้อมูลสมาชิก จัดทำ รจ. บน สื่อต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลทาง Counter Service ตอบรับการ เป็นสมาชิก จัดส่งข้อมูลให้ สมาชิก ข้อมูล รจ. เผยแพร่ - บริการ หรือ

8 ระบบราชกิจจา นุเบกษา อิเล็กทรอนิกส์ การส่งเรื่อง เพื่อ ดำเนินการ ประกาศ การเผยแพร่ราชกิจจา - นุเบกษาบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต การ รวบรวมให้ เป็น หมวดหมู่ พิเศษ การผลิตราชกิจจา นุเบกษาในรูปแบบ สื่อต่าง ๆ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดทำศูนย์บริการ ราชกิจจานุเบกษา ระบบ Web Board การดูพฤติกรรม การใช้งาน หรือความนิยม อื่น ๆ ระบบงานสารสนเทศ

9 การส่งเรื่องเพื่อดำเนินการ ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาบน อินเตอร์เน็ต 1. การรับ - ส่งเรื่องระหว่าง หน่วยงานที่ส่งเรื่องมา ประกาศกับ สลค. 2. การค้นหาและติดตามสถานะ ของเรื่องที่ลง ประกาศ 3. การนำเรื่องเข้าระบบเพื่อ พร้อมประกาศบน เครือข่าย อินเทอร์เน็ต 4. การพิมพ์รายงาน

10

11

12

13 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลราช กิจจานุเบกษา 1) ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันบน Web + ย้อนหลัง 120 ปี 2) รองรับการค้นหาใน ลักษณะ Full Text Search ในระดับปกติ และระดับคัดสรร กฎหมาย

14 การเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 1) บุคคลทั่วไป 2) สมาชิก 4 ประเภท สมาชิกประเภทที่ 1 ข้อมูลรูปเล่มรายปี – Online สมาชิกประเภทที่ 2 ข้อมูลรูปเล่มรายปี – สื่อต่าง ๆ สมาชิกประเภทที่ 3 ประมวลกฎหมายไทย สมาชิกประเภทที่ 4 รับบริการฐานข้อมูลทั้งหมด

15 การรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ พิเศษ รวบรวมข้อมูลราชกิจจา นุเบกษา ให้เป็นหมวดหมู่ จากระบบประมวล กฎหมายไทยจากราชกิจจา นุเบกษา ที่ สลค. จัดทำ ขึ้น

16 การผลิตราชกิจจานุเบกษาใน รูปแบบสื่อต่างๆ 1) จัดทำราชกิจจานุเบกษา ในรูปของ สื่อต่างๆ เช่น เล่มกระดาษ แผ่นซีดี หรือ ดีวีดี เป็นต้น 2) จัดทำ สถิติต่างๆของการ ผลิต

17 การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1) รับสมาชิก ต่อสมาชิกภาพ 2) การคิดค่าบริการโดยการ ชำระผ่าน - บัตรเครดิต - เคาน์เตอร์ธนาคาร - ที่ทำการไปรษณีย์ - Counter Service

18 Counter Service - สืบค้นข้อมูล - สั่งพิมพ์ข้อมูล - สั่งพิมพ์เอกสารแนบท้ายขนาด ใหญ่ - สั่งซื้อสินค้าที่ประกาศขายบน Web - ส่งเรื่องประกาศราชกิจจา นุเบกษา

19 ระบบอื่น ๆ - Web Board - รายงานวิเคราะห์ความนิยมในการใช้งาน Web - ส่งข้อมูลผ่าน FAX หรือ E-mail อัตโนมัติ

20 ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Web based Application)

21 Content Server Web Servers IDS Database Server SAN Application Server Anti-Virus Server COM System หน่วยงานเจ้าของเรื่อง / ประชาชน / สมาชิก หน่วยบริการ Co- location Clients สลค. ( สำนักพิมพ์ ) Leased Line Internet Clients สลค. ( ทำเนียบรัฐบาล ) Leased Line Counter Service Server Printer

22 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Database Server Application Server Content Management & Index Server Web Server Antivirus Server

23 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง User Workstation สำหรับปฏิบัติงาน 20 ชุด Counter Service Workstation 8 ชุด, Scanner, Plotter, Color Laser Printer, DVD Duplicator

24 การเตรียมความพร้อมของ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์แบบ Laser - ระบบปฏิบัติการ Windows 98, ME, XP, 2000 - Microsoft Office XP หรือรุ่นล่าสุด - ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ - ระบบโปรแกรม Web Browser Internet Explorer 5.5 หรือ Nescape 4.72 ขึ้นไป - บุคลากร


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ ตามโครงการราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และคณะ กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google