งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 การจัดทำ e-Book นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ ฝ่ายวิชาการ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 การจัดทำ e-Book นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ ฝ่ายวิชาการ 30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 การจัดทำ e-Book นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ ฝ่ายวิชาการ 30 พฤษภาคม 2550

2 หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ โครงการจัดทำ e-Book นางอโนมา สุวรรณา ภิชาติ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิชาการ จำนวน 5 คน ระยะของโครงการ มกราคม ถึง กันยายน 2550

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการจัดทำ e-Book 1. เพื่อจัดทำเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อจัดทำเอกสาร และหนังสือของอาจารย์ ที่ต้องการเผยแพร่ให้อยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์

4 กลุ่มเป้าหมาย โครงการจัดทำ e-Book 1. อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. บุคคลทั่วไป ดัชนีชี้วัด จัดทำ e-book อย่างน้อย 3 เรื่อง

5 โครงการจัดทำ e-Book ขั้นตอนการดำเนินงาน

6 อุปกรณ์ที่ใช้ โครงการจัดทำ e-Book 1. เครื่องคอมพิวเตอร์  RAM 256 MB  Harddisk 20 MB  Windows 98/ME/2000/XP 2. โปรแกรม Flip Publisher Enterprise จำนวน 2 license Browser โปรแกรม FlipViewer สามารถ download ได้ที่ http://www.flipviewer.com/download/indexfven p.php

7 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการจัดทำ e-Book ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ( ม. ค.- มี. ค. 50 ) 1. ศึกษาโปรแกรมสำหรับทำ e-Book โดยใช้ โปรแกรม FlipPublisher Enterprise 2. คัดเลือกเอกสารทำหรับทำ e-Book

8 โครงการจัดทำ e-Book ผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) 3. เลือกเอกสารสำหรับทำ e-Book คือ 3.1 รายงานประจำปี 2545-2548 รวม 4 เรื่อง 3.2 บทความสาระน่ารู้ประจำสัปดาห์ โดยแบ่ง ออกเป็น 4 เรื่อง คือ  คอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน  สารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นวัตกรรมทางสารสนเทศ  การจัดการความรู้

9 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการจัดทำ e-Book  ไม่มีเอกสารที่น่าสนใจพอ สำหรับทำ e-book การแก้ปัญหา  พยายามหาจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากเอกสารที่มีอยู่และจาก internet

10 ในอนาคต โครงการจัดทำ e-Book  เผยแพร่ e-Book  เชิญชวนอาจารย์หรือนักวิชาการที่ต้องการเผยแพร่ ผลงาน โดยการทำเป็น e-Book  จัดการอบรมแนะนำการใช้งานโปรแกรม Flip Publisher Enterprise


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 การจัดทำ e-Book นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ ฝ่ายวิชาการ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google