งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต ๑
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต ๑

2 Concept ด้านการปฏิรูปการศึกษา
ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒-เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบริหาร-เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมจากชุมชน ทำงานแบบบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2

3 Concept ด้านการปฏิรูปการศึกษา
นิยามและความคาดหวังต่อการศึกษา จาก EFA  ESD การศึกษาเป็นเสาหลัก ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง Education for the World of Work 3

4 Paradigm Shift From To Rote Learning Creative Learning Static Dynamic
Rigid Flexible Mass Production Customization Centralization Decentralization Partial Integration สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4

5 Paradigm Shift From To Nationalized Localized Internal Efficiency
External Efficiency Academic Achievement Competency Evaluation Quantity Quality Welfare Well-being สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5

6 Education for Sustainable Development
Work-Oriented Education Environment Issue Equity(ความเป็นธรรม) & Equality (ความเสมอภาค) Education for Civil Society 6

7 Work-Oriented Education
Demand-Supply Analysis ต้องมีคนชี้เป้า ระดับชาติต้องมีคณะวางแผนยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่ Navigator,Conductor,Regulator เป็น Intelligent Unit 7

8 Work-Oriented Education
ยุทธศาสตร์ 2555 ช่วยกำหนดทิศทางการศึกษา ที่เป็นตัวตนของประเทศไทย และความเป็นตัวตนของพื้นที่ From Globalization to Localization 8

9 Area-based Planning and Management
มีวิธีการ & ขั้นตอนคล้าย National Planning แต่เป็นการวางแผนที่ใช้ ตัวแปรบริบทในพื้นที่ โดยจะต้อง ยึดโยงกับแผนชี้พัฒนาประเทศ (Alignment) 9

10 Area-based Planning and Management
Demand-Supply Analysis Competency & Resource Mapping กำหนดสาขาอาชีพ วางเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยราชการ เอกชน ท้องถิ่น 10

11 Area-based Planning and Management
ถ่ายทอดแนวทางไปยังสถานศึกษา กำหนดตัวชี้วัด กำกับติดตามประเมินผล 11

12 โรงเรียน วางแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ดูบริบท สภาพแวดล้อม ความสนใจ
กำหนดสาขาอาขีพ ดูบริบท สภาพแวดล้อม ความสนใจ ของนักเรียน พัฒนาเครือข่าย วางแผนการผลิต, การแปรรูป,บรรจุภัณฑ์การตลาด 12

13 โรงเรียน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัด & ประเมินผล
13


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google