งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การขับเคลื่อน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป. ลพบุรี เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การขับเคลื่อน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป. ลพบุรี เขต ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การขับเคลื่อน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป. ลพบุรี เขต ๑

2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒ - เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบริหาร - เน้นการ กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมจากชุมชน ทำงานแบบบูรณาการ Concept ด้านการปฏิรูป การศึกษา

3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 นิยามและความคาดหวัง ต่อการศึกษา จาก EFA  ESD การศึกษาเป็นเสาหลัก ของการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง Education for the World of Work Concept ด้านการปฏิรูป การศึกษา

4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 Paradigm Shift FromTo Rote LearningCreative Learning StaticDynamic RigidFlexible Mass ProductionCustomization CentralizationDecentralization PartialIntegration

5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 Paradigm Shift FromTo NationalizedLocalized Internal Efficiency External Efficiency Academic Achievement Competency Evaluation QuantityQuality WelfareWell-being

6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 Work-Oriented Education Environment Issue Equity ( ความเป็นธรรม ) & Equality ( ความเสมอ ภาค ) Education for Civil Society Education for Sustainable Development

7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 Demand-Supply Analysis ต้องมีคนชี้เป้า  ระดับชาติต้องมีคณะ วางแผนยุทธศาสตร์ ทำ หน้าที่ Navigator,Conductor,Re gulator เป็น Intelligent Unit Work-Oriented Education

8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ยุทธศาสตร์ 2555 ช่วย กำหนดทิศทางการศึกษา ที่เป็นตัวตนของประเทศ ไทย และความเป็นตัวตน ของพื้นที่ From Globalization to Localization Work-Oriented Education

9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 มีวิธีการ & ขั้นตอนคล้าย National Planning แต่ เป็นการวางแผนที่ใช้ ตัวแปรบริบทในพื้นที่ โดย จะต้อง ยึดโยงกับแผน ชี้พัฒนาประเทศ (Alignment) Area-based Planning and Management

10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 Demand-Supply Analysis Competency & Resource Mapping  กำหนดสาขาอาชีพ  วางเครือข่ายความ ร่วมมือการพัฒนาผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยราชการ เอกชน ท้องถิ่น Area-based Planning and Management

11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11  ถ่ายทอดแนวทางไปยัง สถานศึกษา  กำหนดตัวชี้วัด  กำกับติดตามประเมินผล Area-based Planning and Management

12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 วางแผนปฏิบัติการ สถานศึกษา  กำหนดสาขาอาขีพ ดูบริบท สภาพแวดล้อม ความสนใจ ของนักเรียน  พัฒนาเครือข่าย  วางแผนการผลิต, การแปร รูป, บรรจุภัณฑ์การตลาด โรงเรียน

13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13  จัดทำหลักสูตร สถานศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  วัด & ประเมินผล โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt 1 การขับเคลื่อน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป. ลพบุรี เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google