งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. วรวลัญช์ โรจ นพล รองคณบดี รัฐศาสตร์ มสธ.  นิยาม  ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง  รากฐานการพัฒนาและการแตกสลายของ ชุมชนดั้งเดิม : Why?  การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. วรวลัญช์ โรจ นพล รองคณบดี รัฐศาสตร์ มสธ.  นิยาม  ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง  รากฐานการพัฒนาและการแตกสลายของ ชุมชนดั้งเดิม : Why?  การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. วรวลัญช์ โรจ นพล รองคณบดี รัฐศาสตร์ มสธ

2  นิยาม  ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง  รากฐานการพัฒนาและการแตกสลายของ ชุมชนดั้งเดิม : Why?  การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง : How?  โครงสร้าง (structure) VS ตัวแสดง (actors)  ชุมชน สังคม ประเทศ

3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน  รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บทบาท หน้าที่  ชุมชน VS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4  ชุมชน การรวมตัวของบุคคล กลุ่ม / องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และประชาชนที่ อาศัยอยู่ในขอบเขตพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งมี ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระดับพื้นฐาน ที่สุด คือหมู่บ้าน หรือชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีมารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา เดียวกัน เช่น ชุมชนลุ่มน้ำ ชุมชน วัฒนธรรม เป็นต้น

5  การบริหาร กระบวนการในการกำหนดแนวความคิด และการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและ ครบวงจรในด้านต่างๆ  การจัดการ กระบวนการและวิธีการในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศิลปะ เพื่อให้งานนั้น สำเร็จตามที่ผู้บริหารกำหนด

6  ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการ ปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการ มีผู้นำที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าดั้งเดิม ศาสนา และ เศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเอง เข้าคลี่คลายและจัดการปัญหาได้ด้วย ตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุน จากองค์กรภายนอก

7  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการปกครองที่อยู่บนพื้นฐานของ หลักการกระจายอำนาจ ได้แก่ อบจ. อบต. เทศบาล

8 ชุมชน เข้มแข็ง พึ่งตนเอง ได้ (self- reliance) ช่วย ตนเองได้ (self- help) แก้ปัญหา (problem solving) พัฒนา (development )

9 การเมือ ง เศรษฐกิ จ โลกาภิ วัตน์ ชุมชน

10 เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง

11 คิด (think) ปฏิบัติ (practice) - ไว้เนื้อเชื่อใจ - ศรัทธา - จิตวิญญาณ - การส่วนร่วม - ธรรมมาภิบาล - กระบวนการ เรียนรู้ - ล่างสู่บน (bottom-up)

12 Good Governance rule of law transparency participation efficiency& effectiveness accountability

13 โครงสร้าง กฎหมาย นโยบาย ปัจเจก บุคคล กลุ่ม / เครือข่าย ตัวแสดง หน่วยงาน ราชการ

14 ทุนทางสังคม (social capital) ประชาสังคม (civil society) วัฒนธรรม การเมือง (political culture)

15 Social empowerment Bottom-up -express -actual decision- making Deliberation -learning process -knowledge based society Pragmatic Orientation -share a common desire -practice goals

16  อบจ.  อบต.  เทศบาล  รูปแบบพิเศษ พัทยา กรุงเทพมหานคร

17 ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมอำนาจ (centralization ) แบ่งอำนาจ (deconcentralization) กระจายอำนาจ (decentralization)

18  คณะกรรมการ  นายกมาจากสภา  นายกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง  ผู้จัดการเมือง

19

20 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ดร. วรวลัญช์ โรจ นพล รองคณบดี รัฐศาสตร์ มสธ.  นิยาม  ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง  รากฐานการพัฒนาและการแตกสลายของ ชุมชนดั้งเดิม : Why?  การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google