งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ. ห้วยหญ้าไซ ต. ป่าแดด อ. แม่ สรวย จ. เชียงราย วัชปริยา ยืนอ๊อด ครูอาสา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ. ห้วยหญ้าไซ ต. ป่าแดด อ. แม่ สรวย จ. เชียงราย วัชปริยา ยืนอ๊อด ครูอาสา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ. ห้วยหญ้าไซ ต. ป่าแดด อ. แม่ สรวย จ. เชียงราย วัชปริยา ยืนอ๊อด ครูอาสา ฯ

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถและยกระดับฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพ การทำเครื่องเงินให้มีสมรรถนะการประกอบอาชีพอย่าง มีประสิทธิภาพ ( หลักสูตร 10 วัน ระหว่างวันที่ 1- 10 พฤษภาคม 2555)

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง เว็บไซต์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ( ระหว่างวันที่ 1-4 พ. ค. 2555)

4 กิจกรรมการประชุม ประจำเดือน

5 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และ รับสมัครนักศึกษาปวช.

6 กิจกรรมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์งาน ศิลปาชีพ ( ณ ชุดชป. โครงการฯ วันอาทิตย์ที่ 20 พ. ค. 2555)

7 กิจกรรมการนำส่งผลิตภัณฑ์งาน ศิลปาชีพ ( ณ กองงานศิลปาชีพ จ. เชียงใหม่ วัน อังคารที่ 22 พ. ค. 2555)

8 ผลิตงานศิลปาชีพ ปี 2554 นำส่ง ปี 2555 1) ผลิตภัณฑ์จักสาน สมาชิก จำนวน 12 คน ผลิตภัณฑ์ จำนวน 183 ชิ้น ได้แก่ ตะกร้า จำนวน 24 ชิ้น กระบุงจำนวน 155 ชิ้น กระติ๊บข้าวจำนวน 4 ชิ้น รวมเป็นเงิน 72,500 บาท

9 ผลิตงานศิลปาชีพ ปี 2554 นำส่ง ปี 2555 2) ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า สมาชิก จำนวน 36 คน ผลิตภัณฑ์ จำนวน 983 ชิ้น ประกอบด้วย ผ้าปักสากลจำนวน 8 ชิ้น ผ้าปักอาข่าจำนวน 975 ชิ้น ดังนี้ - ผ้าปักอาข่าจำนวน 553 ชิ้น - ผ้าตัดปะอาข่าจำนวน 243 ชิ้น

10 - กระเป๋าอาข่าจำนวน 54 ชิ้น - เสื้ออาข่าชายจำนวน 14 ตัว - เสื้ออาข่าหญิงจำนวน 10 ตัว - สายรัดข้อมือจำนวน 75 ตัว - ผ้าเทปจำนวน 3 ชิ้น - เข็มขัดจำนวน 21 ชิ้น - ปลอกขา จำนวน 4 ชิ้น - หมวกจำนวน 1 ชิ้น รวมเป็นเงิน 375,435 บาท รวมค่าตอบแทนงานศิลปาชีพปี 2554 เป็น เงินทั้งสิ้น 447,935 บาท

11 กิจกรรมโครงการพัฒนาครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ปี 2555( ระหว่างวันที่ 28 พ. ค.- 1 มิ. ย. 55)

12 กิจกรรมอื่นๆ การประสานหน่วยงานเครือข่ายใน พื้นที่ เรื่องการจัดเก็บและนำส่งผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพ การเยี่ยมบ้านราษฎรเพื่อตรวจเช็ค ชิ้นงานเพิ่มเติมและสร้าง ความคุ้นเคย ประสานสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน โครงการ งานเอกสารต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่

13 จบการ นำเสนอ ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ. ห้วยหญ้าไซ ต. ป่าแดด อ. แม่ สรวย จ. เชียงราย วัชปริยา ยืนอ๊อด ครูอาสา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google