งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2555 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

2 1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน (มิ.ย.55) ผลงานสะสม ร้อยละ 1.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 32,522 ราย 423 ราย 163 15,007 46.15 1.2 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกร่วมทำธุรกิจเพิ่มขึ้น สหกรณ์ (แห่งที่เพิ่มขึ้น) (รายที่เพิ่มขึ้น) 3 99 12 2752

3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน (มิ.ย.55) ผลงานสะสม
ร้อยละ กลุ่มเกษตรกร (แห่งที่เพิ่มขึ้น) (รายที่เพิ่มขึ้น) 1.3 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกร่วมทำธุรกิจลดลง สหกรณ์ (แห่งที่ลดลง) (รายที่ลดลง) กลุ่มเกษตรกร (แห่งที่ลดลง) 3 45

4 2. การเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน (มิ.ย.55) ร้อยละ 2. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 57 8 37 1 64.91 12.50

5 3. การส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน (มิ.ย.55) ผลงานสะสม ร้อยละ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออมของโรงเรียน 2 แห่ง ร้อยละ 5 ร้อยละ 80 1 4.93

6 3.2 รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างจิตสำนึกรักการออม
3.1 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันโดยการออมอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย แผน ผล มิ.ย.55 ร้อยละ สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนเงินออม ผู้เข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง 2,000,000 บาท 2,000 คน 1 22,366,646.92 2,166 50 108.30 3.2 รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างจิตสำนึกรักการออม เป้าหมาย แผน ผล มิ.ย.55 ร้อยละ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนเงินออม นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1 แห่ง 12,000 บาท 1 100

7 4. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน (มิ.ย.55) ผลงานสะสม ร้อยละ บรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มเป้าหมายในปี 2555 ได้รับการพัฒนา โรงเรือนของกลุ่มเป้าหมายในปี 2555 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2554 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า โรงเรือนได้รับการพัฒนาปรับปรุงของกลุ่มเป้าหมายปี 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐาน 1 แห่ง 2 แห่ง ร้อยละ 10 - 1 2 100

8 5. การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน (มิ.ย.55) ผลงานสะสม ร้อยละ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ร้อยละของจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 63 แห่ง ร้อยละ 53 36 66.66 62

9 งานที่ดำเนินการ เป้าหมาย ผลงาน (มิ.ย.55) ผลงานสะสม
ร้อยละ แนะนำส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัด ประสานงาน แนะนำส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมวางแผนการพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมการพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม และพัฒนาการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด 55 แห่ง 8 กลุ่ม 63 แห่ง 1 ครั้ง/30 คน 2 ครั้ง/60 คน 33 3 36 57 8 62 103.63 100 98.41


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google