งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกราะ ๕ ชั้น และ คุณธรรม ๔ ประการ. พุทธพจน์ “ สีลํ พลํ อปฺปฏิมํ สีลํ อาวุธมุตฺตมํ สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ สีลํ กวจมพฺภุตํ. ศีล เป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ ศีลเป็นอาวุธสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกราะ ๕ ชั้น และ คุณธรรม ๔ ประการ. พุทธพจน์ “ สีลํ พลํ อปฺปฏิมํ สีลํ อาวุธมุตฺตมํ สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ สีลํ กวจมพฺภุตํ. ศีล เป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ ศีลเป็นอาวุธสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกราะ ๕ ชั้น และ คุณธรรม ๔ ประการ

2 พุทธพจน์ “ สีลํ พลํ อปฺปฏิมํ สีลํ อาวุธมุตฺตมํ สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ สีลํ กวจมพฺภุตํ. ศีล เป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ ศีลเป็นอาวุธสูงสุด ศีลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐสุด ศีลเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์ ” ( สีลวเถร ) ขุ. เถร. ๒๖ / ๓๕๘.

3 ศีล ๕ “ เบญจศีล ” “ คือ ความปกติของมนุษย์ ” ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากทำ ชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ๒. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจาก ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ ไม่ได้ให้ด้วยอาการ แห่งขโมย ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจาก ประพฤติผิดในกาม ๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูด เท็จ ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย อันเป็น ที่ตั้งแห่งความประมาท

4 ทำไมต้องรักษาศีล ? ศีลข้อ ๑ เพราะ ใครๆ ก็รักชีวิตตัวเอง ศีลข้อ ๒ เพราะ ใครๆก็อยู่เป็นสุขได้ด้วย สมบัติของเขา ศีลข้อ ๓ เพราะ ใครๆ ก็รักพี่น้องพวก พ้องของเขา ศีลข้อ ๔ เพราะ ใครๆ ก็รักความจริงใจ ด้วยกันทั้งนั้น ศีลข้อ ๕ เพราะว่าเมื่อดื่มเข้าไปแล้ว จะ ทำลายสติของเรา เมื่อสติของเราเสียหายไปแล้ว ศีล ข้ออื่นๆ ก็พร้อม ที่จะขาดไปหมด

5 องค์แห่งศีล ข้อที่ ๑ “ เว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ” ๑) ปาโณสัตว์มีชีวิต ๒) ปาณสญฺญิตารู้ว่าสัตว์มีชีวิต ๓) วธกจิตฺตํมีจิตคิดจะฆ่า ๔) อุปกฺกโมทำความพยายามฆ่า ๕) เตน มรณํสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น

6 องค์แห่งศีล ข้อที่ ๒ “ เว้นจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย ” ๑) ปรปริคฺคหิตํของนั้นมีเจ้าของ หวงแหน ๒) ปรปริคฺคหิตสญฺญิตารู้ว่ามีเจ้าของ หวงแหน ๓) เถยฺยจิตฺตํมีจิตคิดจะลัก ๔) อุปกฺกโมทำความพยายาม ลัก ๕) เตน หรณํนำของมาได้ด้วย ความพยายามนั้น

7 องค์แห่งศีล ข้อที่ ๓ “ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ” ๑)อคมนียวตฺถุวัตถุที่ไม่ควรล่วงละเมิด ๒)ตสฺมึ เสวนจิตฺตํมีจิตคิดจะเสพ ๓)เสวนปฺปโยโคพยายามที่จะเสพ ๔)มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติกระทำการให้มรรคต่อมรรคจดกัน

8 องค์แห่งศีล ข้อที่ ๔ “ เว้นจากการพูดเท็จ ” ๑) อตถํเรื่องไม่จริง ๒) วสํวาทนจิตฺตํจิตคิดจะพูดให้ผิด ๓) ตชฺโช วายาโมพยายามพูดออกไปตามจิตนั้น ๔) ปรสฺส ตตฺถวิชานนํผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น

9 องค์แห่งศีล ข้อที่ ๕ “ เว้นจากการดื่มน้ำเมา ” ๑) มทนียํ สิ่งที่เป็นเหตุให้มึนเมา ( คือมีเหล้าเบียร์ ) ๒) ปาตุกมฺยตาจิตฺตํ จิตคิดจะดื่มหรือเสพ ๓) ตชฺโช วายาโม พยายามดื่มหรือเสพตามที่จิตคิดนั้น ๔) ปิตปฺปเสวนํ ดื่มน้ำเมาหรือเสพสารเสพติดนั้นเข้าไป

10 ฆ่าสัตว์อายุสั้น วิบากกรรมของการผิดศีลข้อ ๑

11 ลักทรัพย์ทรัพย์สมบัติ พินาศ วิบากกรรมของการผิดศีลข้อ ๒

12 ประพฤติผิดใน กาม ครอบครัว แตกแยก วิบากกรรมของการผิดศีลข้อ ๓

13 โกหกโรคภายในช่อง ปาก วิบากกรรมของการผิดศีลข้อ ๔

14 ดื่มน้ำเมาโง่เขลา, ปัญญา อ่อน วิบากกรรมของการผิดศีลข้อ ๕

15

16 วิธีสร้างเกราะภายในตน “ คือ การตั้งเจตนางดเว้น จากการประพฤติผิดทางกายและ วาจา ” ๑. งดเว้นโดยไม่ตั้งใจไว้ก่อน ๒. งดเว้นโดยตั้งใจและ ปฏิญาณไว้ก่อน ๓. งดเว้นด้วยตัดขาดได้

17 “ หิริ โอตตัปปะ ” “ หิริ ” ความละอายต่อบาป เกิดขึ้นด้วยการพิจารณาถึง ฐานะของตนเอง “ โอตตัปปะ ” ความเกรงกลัวต่อบาป เกิดขึ้นได้ เพราะกลัวว่าตนเองจะ เดือดร้อนในภายหลัง ธรรมที่เกื้อกูลต่อการรักษาศีล “ เมื่อมีหิริ และโอตตัปปะอยู่ ศีลก็เกิดขึ้น และตั้งอยู่ได้ เมื่อไม่มีหิริ และโอตตัปปะ ศีลก็ไม่ เกิดขึ้น และตั้งอยู่ไม่ได้ ” “ เมื่อมีหิริ และโอตตัปปะอยู่ ศีลก็เกิดขึ้น และตั้งอยู่ได้ เมื่อไม่มีหิริ และโอตตัปปะ ศีลก็ไม่ เกิดขึ้น และตั้งอยู่ไม่ได้ ”

18 พระราชดำรัส ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิ ราชเจ้า เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ความว่า “... คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา และน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่สี่ประการ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อ ตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจิต ไม่ว่าจะด้วยเหตุ ประการใด ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และ รู้จักสละ ประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ บ้านเมือง ”

19 คุณธรรม ๔ ประการ “ ฆราวาสธรรม ” ๑. สัจจะ นิสัยความ รับผิดชอบ ๒. ทมะ นิสัยรักการ ฝึกฝนตนเอง ๓. ขันติ นิสัยอดทน ๔. จาคะ นิสัยเสียสละ


ดาวน์โหลด ppt เกราะ ๕ ชั้น และ คุณธรรม ๔ ประการ. พุทธพจน์ “ สีลํ พลํ อปฺปฏิมํ สีลํ อาวุธมุตฺตมํ สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ สีลํ กวจมพฺภุตํ. ศีล เป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ ศีลเป็นอาวุธสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google