งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย เด็กชาย บัณฑิต ทัพธานี ม.3/2 เลขที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย เด็กชาย บัณฑิต ทัพธานี ม.3/2 เลขที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย เด็กชาย บัณฑิต ทัพธานี ม.3/2 เลขที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 คำสมาทาน ว่า ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ( ข้าพเจ้า สมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า ) อทินนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ( ข้าพเจ้า สมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก, ฉ้อ ของผู้อื่นด้วย ตนเอง และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลัก ฉ้อ ) กาเมสุมิจฺฉานารา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ( ข้าพเจ้า สมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ) มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ( ข้าพเจ้าสมาทาน ซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดเท็จ คำไม่เป็นจริง และคำ ล่อลวง อำพรางผู้อื่น ) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ( ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุรา เมรัย เครื่องดองของทำใจให้คลั่งไคล้ต่าง ๆ )

3 คำนมัสการพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ( กราบ ) สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ ( กราบ ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ( กราบ ) คำอาราธนาศีล 5 มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

4 คำขอขมาพระรัตนตรัย สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน ต่อพระ รัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระ อริยสงฆ์ ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดงดเว้นโทษให้แก่ ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

5 การรักษาศีล 5 ศีล ( Morality ) คือ ความปกติ และการรักษาศีลก็คือ ความตั้งใจรักษาปกติของตน อันเป็นหลักปฏิบัติที่ไม่ ทำให้เดือดร้อน แก่ตนเองและผู้อื่น และเป็นหลักแห่งความประพฤติที่ จะทำให้เกิดความสะอาดทางกาย และวาจา ศีลมีหลาย ประเภท เช่น ศีล 5, ศีล 8, ศีล 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของผู้ปฏิบัติ แต่ศีลที่ควรกระทำเพื่อให้ เกิดความปกติในสังคมก็คือ ศีล 5 เพราะสะดวก และง่ายที่จะปฏิบัติ มีดังนี้ คือ

6 เบญจศีล แปลว่า ศีล ๕ ได้แก่.. ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงดเว้นจากการฆ่า การ เบียดเบียน การทำร้ายร่างกายคนและสัตว์ แล้วมีจิตใจ ประกอบด้วยเมตตากรุณา มีความปรารถนาดี และสงสารเห็นอก เห็นใจผู้อื่นสัตว์อื่น ๒. อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงดเว้นจากการถือเอา สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยหรือโจร อัน ได้แก่ ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชก ขู่เข็ญ ปล้น จี้ ตู่ ฉ้อโกง หลอก ลวง ปลอม ตระบัด เบียดบัง สับเปลี่ยน ลักลอบ ยักยอก และรับสินบน แล้วเป็นผู้มีความขยันประกอบสัมมาชีพ บริจาค ทาน และเคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น

7 ๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการ ประพฤติผิดในกาม บุคคลต้องห้ามสำหรับฝ่ายชาย คือ ( ๑ ) ภรรยาคนอื่น ( ๒ ) ผู้หญิงที่ยังอยู่ในความอุปการะของผู้อื่น ( ต้องพึ่งพาอาศัย ผู้อื่นอยู่ ) ( ๓ ) ผู้หญิงที่จารีตต้องห้าม ( แม่ ย่า ยาย พี่สาว น้องสาว ลูกสาว ชี หญิงผู้เยาว์ บุคคลที่ต้องห้ามสำหรับฝ่ายหญิง คือ ( ๑ ) สามีคนอื่น ( ๒ ) ชายจารีตต้องห้าม ( พ่อ ปู่ ตา พี่ชาย น้องชาย ลูกชาย พระภิกษุ สามเณร ชายผู้เยาว์ ) ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไม่ใช่เฉพาะ ห้ามแต่ร่วมสังวาสเท่านั้น แม้แต่การเคล้าคลึง การพูดเกี้ยวพาราสี หรือการแสดงอาการ ปฏิพัทธ์แม้แต่ด้วยสายตาเนตรสบเนตร เป็นต้น ก็ชื่อว่า การ ละเมิดศีลข้อนี้แล้ว เมื่อไม่ล่วงละเมิดศีลข้อนี้แล้วเป็นผู้สำสวม ในกามยินดีแต่ในภรรยาของตนเท่านั้น ( สทารสันโดษ ) จงรักภักดีแต่ในสามีของตน ( ปติวัตร ) ถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็ต้อง มีกามสังวร ตั้งตนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มี วัฒนธรรมอันดีชนิดที่ว่า " เข้าตามตรอกออกตามประตู "

8 .... ความขยัน เป็นทางไปสู่ความสำเร็จ... การระมัดระวัง เป็น เกราะป้องกันตัว

9 http://www.larnbuddhism.com/grammathan/siil5.ht ml http://www.larnbuddhism.com/grammathan/siil5.ht ml และ thttp://www.sil5.net/index.asp?autherid=14&ContentI D=10000024&title=%A1%D2%C3%C3%D1%A1%C9%D 2%C8%D5%C5+5&bttcol=False


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย เด็กชาย บัณฑิต ทัพธานี ม.3/2 เลขที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google