งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและพัฒนาวินัย ในตนเอง. ข้อตกลง • กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ หรือใช้ระบบสั่น • นำบทเรียนจากสิ่งที่เราคุยกันนี้ ไปทดลองใช้ ภายใน 2 วัน • มาให้ตรงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและพัฒนาวินัย ในตนเอง. ข้อตกลง • กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ หรือใช้ระบบสั่น • นำบทเรียนจากสิ่งที่เราคุยกันนี้ ไปทดลองใช้ ภายใน 2 วัน • มาให้ตรงเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและพัฒนาวินัย ในตนเอง

2 ข้อตกลง • กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ หรือใช้ระบบสั่น • นำบทเรียนจากสิ่งที่เราคุยกันนี้ ไปทดลองใช้ ภายใน 2 วัน • มาให้ตรงเวลา • สนุกกับการฟังและใช้ชีวิต – เรียนรู้เพิ่มขึ้น – ใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น – สนุกมากขึ้น

3 ทำไมต้อง มีวินัย วินัย คืออะไร • ระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังบับสำหรับควบคุมความ ประพฤติทางกายของคนในสังคมให้เรียบร้อยดี งาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่ ร่วมกัน ด้วยความสุขสบาย ไม่กระทบกระทั่งซึ่ง กันและกัน ให้ห่างไกลจากความชั่วทั้งหลาย

4 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน. ข้าราชการจึงต้องสำเหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจ ปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง และด้วยความ มีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใด ควรงดเว้น เพื่อให้ งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลเป็นประโยชน์ ที่แท้ คือความเจริญ มั่นคงของประเทศชาติและ ประชาชน. พระตำหนักจิตรลดา รโหฐาน วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศั กราช ๒๕๕๑

5 ดาบคมที่ไร้ฝัก ย่อมก่อโทษแก่ เจ้าของง่ายฉันใด ความรู้ ความสามารถที่ไร้วินัย กำกับ ก็ฉันนั้น น. พ. ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

6 โลกทุกวันนี้ยุ่งเพราะไม่มีวินัย • การจราจร • การดำรงตนใน สังคม – การใช้พื้นที่ สาธารณะ – การปฏิบัติตาม กฏหมาย • การตรงต่อเวลา • ฯลฯ

7 วินัย Discipline • การควบคุมให้เกิดผลดี โดยการ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเชื่อฟัง • เป็นสิ่งควบคุมการปฏิบัติงานของคนหมู่ มาก เพื่อทำให้คนอยู่ในขอบเขตที่ดี • เป็นเครื่องมือของผู้นำในการควบคุม พฤติกรรมของคนในองค์การเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ • เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดพฤติกรรม ของคนโดยอาศัยการลงโทษและการให้ รางวัล

8 ชนิดของวินัย • วินัยทางโลก เป็นการตก ลงกันของแต่ละสังคม เช่น จารีต ประเพณี กฏหมาย กฏสังคม ข้อ วัตรปฏิบัติ ฯ • วินัยทางธรรม – คนครองเรือน พี้นฐานก็มี ศีล 5 พื้นฐานชาวพุทธ – นักบวช • วินัยภายนอกการ แต่งกาย การจัดการสิ่ง รอบตัว ( รถ ที่อยู่อาศัย ตู้ ฯ ) การไม่เคารพกฏ ระเบียบ • วินัยภายใน การตรงต่อ เวลา การ ผลัดวันประกันพรุ่ง ความไม่รับผิดชอบ การ ควบคุมตนเอง ฯ

9 ประโยชน์ของวินัย ๑. เพื่อรองรับความตั้งอยู่ดีของหมู่คณะ ๒. เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก หน้าด้าน ๓. เพื่อความสุขสำราญแห่งคนหมู่มาก ๔. เพื่อป้องกันปัญหาอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๕. เพื่อป้องกันปัญหาอันจะบังเกิดในอนาคต ๖. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน

10 • วินัยนำไปดี เป็นการยกฐานะ เด็กกลางถนนเข้า โรงเรียนมีวินัย กลายเป็นนักเรียน เด็กชาวบ้าน ถือศีล 10 กลายเป็นสามเณร • วินัยนำไปแจ้ง เปิดเผยไม่คลุมเครือ เปิดเผย ธาตุแท้ของคนได้ • วินัยนำไปแตกต่าง หมู่คนที่มีอาวุธ ขาดวินัย เรียก กองโจร มีวินัยเรียกทำตรวจ ทหาร

11 • ๏ อันวินัย นำระเบียบ สู่เรียบร้อย คนใหญ่น้อย เปรมปรีดิ์ ดีนักหนา วินัยสร้าง กระจ่างข้อ ก่อศรัทธา เพราะรักษา กติกา พาร่วมมือ ไม่พูดเท็จ พูดสอดเสียด และพูดมาก ละความยาก สร้างวิบาก ฝากยึดถือ คนหมู่มาก มักถางถาก ปากข่าวลือ ต้องสัตย์ซื่อ ถือวินัย ใช้ร่วมกัน.

12 result Action/ behaviors Mind set/ belief conditioning state

13 มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดกล่าวถึงผู้ที่จะประสบความสำเร็จใน ชีวิตหรือไม่ไว้ สี่ ประการ ( ย่อๆ ) คือ 1 หลอกตนเอง ( ไม่ยอมรับความจริง ) 2 โทษผู้อื่น ( มองไม่เห็นความผิดพลาดของ ตน ) 3 ผลัดวันประกันพรุ่ง ( รีรอ ลังเล เกียจ คร้าน ท้อแท้ ) 4 เป้าหมายไม่ชัดเจน ( นับวัดไม่ได้ กระจายไม่เด่นชัด ไม่เน่วแน่ต่อเป้าหมายที่มี ไม่ทุ่มสุด ตัวต่อสิ่งนั้น ) สุดท้าย ฮาร์เวิดสำรวจพบว่า มีผู้ประกอบการเพียง ๕ % ในโลกนี้ เท่านั้นที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ ในนิยามที่ว่า เมื่อสร้าง กิจการแล้ว กิจการนั้นสามารถดำเนินไปเองได้โดยผู้สร้างไม่ต้อง ทำงานในองค์กรแห่งนั้นอีกต่อไปแต่ยังได้รับผลประโยชน์อย่าง ต่อเนื่อง คือกิจการดำเนินไปได้ด้วยระบบโครงสร้างการจัดการ ตามกลไกที่วางไว้อย่างถูกต้องแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใน โลกนี้ล้วนต้องจมชีวิตอยู่กับการทำงานในกิจการของตนจนวัน ตายแม้ในยามเจ็บป่วยก็ยังไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างแท้จริง และระหว่างที่ทำงานนั้นก็ปลีกตัวไปทำประโยชน์อย่างอื่นทั้งแก่ ตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้น้อยมาก.

14 กติกา Game • ไม่มีการใช้ความรุนแรง • เวลาเป็นตามผม ถือเป็นที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและพัฒนาวินัย ในตนเอง. ข้อตกลง • กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ หรือใช้ระบบสั่น • นำบทเรียนจากสิ่งที่เราคุยกันนี้ ไปทดลองใช้ ภายใน 2 วัน • มาให้ตรงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google