งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุฯ ระหว่าง ปฎิบัติงานของบุคลากร ทางการแพทย์และ สาธารณสุขของโรงพยาบาลพุทธ ชินราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุฯ ระหว่าง ปฎิบัติงานของบุคลากร ทางการแพทย์และ สาธารณสุขของโรงพยาบาลพุทธ ชินราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุฯ ระหว่าง ปฎิบัติงานของบุคลากร ทางการแพทย์และ สาธารณสุขของโรงพยาบาลพุทธ ชินราช

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. ศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุฯ ระหว่าง ปฎิบัติงานของบุคลากรฯ ของโรงพยาบาล พุทธชินราช 2. ศึกษาหาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการเกิดอุบัติเหตุฯ 3. ศึกษาการปฎิบัติตนภายหลังได้รับ อุบัติเหตุฯ

3 วัสดุและวิธีการวิจัย - เป็นการศึกษาแบบ Descriptive crossectional retrospective ศึกษาย้อนหลังเป็นเวลา 1 เดือน - กลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นบุคลากรฯ ของโรงพยาบาลพุทธชินราช จำนวน 1,323 คน - สุ่มตัวอย่างโดยวิธี STRATIFIED SAMPLING จำนวน 260 คน โดยเป็น RN 69 คน DOCTORS 30 คน TN 40 คน INTERNS 20 คน AID 41 คน MEDSTU 40 คน TECH 20 คน

4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย แบบสอบถามเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุฯ ระหว่างปฎิบัติงานในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ( self- administered questionnaire )

5 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิง พรรณนา แสดงผลเป็นตารางแสดงความถี่ และค่าร้อยละ

6 นิยามศัพท์ @ บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข @ อุบัติเหตุฯ มี 3 ประเภทดังนี้ - ประเภทที่ 1 ขณะเตรียมทำ หัตถการ - ประเภทที่ 2 ขณะทำหัตการ - ประเภทที่ 3 หลังทำหัตการ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุฯ ระหว่าง ปฎิบัติงานของบุคลากร ทางการแพทย์และ สาธารณสุขของโรงพยาบาลพุทธ ชินราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google