งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุฯ ระหว่าง ปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขของโรงพยาบาลพุทธชินราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุฯ ระหว่าง ปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขของโรงพยาบาลพุทธชินราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุฯ ระหว่าง ปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขของโรงพยาบาลพุทธชินราช

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุฯ ระหว่างปฎิบัติงานของบุคลากรฯ ของโรงพยาบาลพุทธชินราช ศึกษาหาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุฯ ศึกษาการปฎิบัติตนภายหลังได้รับอุบัติเหตุฯ

3 วัสดุและวิธีการวิจัย - เป็นการศึกษาแบบ Descriptive crossectional retrospective ศึกษาย้อนหลังเป็นเวลา 1 เดือน กลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นบุคลากรฯ ของโรงพยาบาลพุทธชินราช จำนวน 1,323 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธี STRATIFIED SAMPLING จำนวน 260 คน โดยเป็น RN คน DOCTORS คน TN คน INTERNS คน AID คน MEDSTU คน TECH คน

4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย แบบสอบถามเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุฯระหว่างปฎิบัติงานในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ( self- administered questionnaire )

5 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงผลเป็นตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละ

6 นิยามศัพท์ @ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข @ อุบัติเหตุฯ มี 3 ประเภทดังนี้ ประเภทที่ 1 ขณะเตรียมทำหัตถการ ประเภทที่ 2 ขณะทำหัตการ ประเภทที่ 3 หลังทำหัตการ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุฯ ระหว่าง ปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขของโรงพยาบาลพุทธชินราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google