งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RESEARCH PROPOSAL A6 GROUP การศึกษาลักษณะทาง พยาธิวิทยาของ ผู้ป่วยที่ตรวจพบ Cervical Lymphadenopathy ซึ่ง ได้จากการทำ Cervical lymphnode biopsy ใน โรงพยาบาลพุทธชินราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RESEARCH PROPOSAL A6 GROUP การศึกษาลักษณะทาง พยาธิวิทยาของ ผู้ป่วยที่ตรวจพบ Cervical Lymphadenopathy ซึ่ง ได้จากการทำ Cervical lymphnode biopsy ใน โรงพยาบาลพุทธชินราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 RESEARCH PROPOSAL A6 GROUP

3 การศึกษาลักษณะทาง พยาธิวิทยาของ ผู้ป่วยที่ตรวจพบ Cervical Lymphadenopathy ซึ่ง ได้จากการทำ Cervical lymphnode biopsy ใน โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ปี 2543-2544

4 ชื่อผู้ทำการวิจัย นสพ. ธีราภา ชาญกูล รหัส 41460163 นสพ. ลินดา แซ่โง้ว รหัส 41460627 นสพ. สุภัค ชุติไพจิตร รหัส 41460643

5 หลักการและเหตุผล เนื่องจากมีผู้ป่วย CERVICAL LYMPHADENOPATHY จำนวนมากใน โรงพยาบาลพุทธชินราช ที่ได้รับการวินิจฉัย ลักษณะทางพยาธิวิทยาจากการทำ CERVICAL LYMPHNODE BIOPSY จากการตรวจทาง Histo โดยวิธี H&E staining และการตรวจพิเศษบาง ชนิดเพิ่มเติม ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการ รวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยที่ตรวจพบ CERVICAL LYMPHADENOPATHY และต้องการทราบถึง ลักษณะทางพยาธิวิทยาที่ตรวจพบในผู้ป่วยเหล่านี้ โดยแบ่งตามช่วงอายุของผู้ป่วยทั้งหมด และแยก เพศชายและหญิง โดยบันทึกเป็นตารางแสดง จำนวน, อัตรา, กราฟแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวใน ผู้ป่วยที่ทำ CERVICAL LYMPNODE BIOPSY ใน ปี 2543-2544 ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ ในการช่วยแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้น และวางแผนการ รักษาที่เหมาะสมต่อไป

6 REVIEW LITERATURE ลักษณะทาง Anatomy ของ CERVICAL LYMPHNODE ลักษณะทาง Anatomy ของ CERVICAL LYMPHNODE นิยามของ lymphadenopathy,biopsy และ คำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการศึกษาทาง พยาธิวิทยาของ ต่อมน้ำเหลือง นิยามของ lymphadenopathy,biopsy และ คำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการศึกษาทาง พยาธิวิทยาของ ต่อมน้ำเหลือง ลักษณะทางพยาธิวิทยาของ Cervical lymph node biopsy ที่ตรวจพบใน โรงพยาบาลพุทธชินราช ลักษณะทางพยาธิวิทยาของ Cervical lymph node biopsy ที่ตรวจพบใน โรงพยาบาลพุทธชินราช วิธีการทำ CERVICAL LYMPH NODE BIOPSY แต่ละวิธี และขั้นตอนการทำทาง พยาธิเพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัย วิธีการทำ CERVICAL LYMPH NODE BIOPSY แต่ละวิธี และขั้นตอนการทำทาง พยาธิเพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัย สรุปผลการศึกษาจากงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการศึกษาจากงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

7 LYMPHADENOPATHY นิยาม : เป็นภาวะที่ต่อมน้ำเหลืองโต โดยกำหนด ว่าเป็นผู้ที่มีต่อมน้ำเหลืองที่โตเกินกว่า 1 cm. และ อยู่นานกว่า 2-3 สัปดาห์ หลักการ Approach ผู้ป่วย 1. LOCALIZED LYMPHADENOPATHY : - Infection- Malignancy 2. GENERALIZED LYMPHADENOPATHY - Infection- Immune disease - Hematologic malignancy - others.

8 METHOD LYMPHNODE BIOPSY : 1. EXCISIONAL BIOPSY 2. INCISIONAL BIOPSY PROCESS LYMPHNODE BIOPSY SECTION 5-6 u FIXATION STAINING MICROSCOPIC * Routine histopathology * Histochemistry * Immunohistochemistry

9

10 REVIEW LITERATURE วัยผู้ใหญ่ : พบมากที่สุด คือ Benign ( TB Lymphadenitis ) วัยผู้ใหญ่ : พบมากที่สุด คือ Benign ( TB Lymphadenitis ) ในกลุ่ม Malignant พบ Metastasis มากกว่า ในกลุ่ม Malignant พบ Metastasis มากกว่า Lymphoma และใน กลุ่ม Lymphoma พบ Lymphoma และใน กลุ่ม Lymphoma พบ Non-Hodgkin มากกว่า Hodgkin Non-Hodgkin มากกว่า Hodgkin วัยเด็ก : พบมากที่สุด คือ Benign ( infection ) วัยเด็ก : พบมากที่สุด คือ Benign ( infection ) ในกลุ่ม Malignant เช่นเดียวกับในวัยผู้ใหญ่ ในกลุ่ม Malignant เช่นเดียวกับในวัยผู้ใหญ่ บางงานวิจัยในวัยผู้ใหญ่ อาจพบ reactive hyperplasia บางงานวิจัยในวัยผู้ใหญ่ อาจพบ reactive hyperplasia

11 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงอัตราการพบ ลักษณะพยาธิวิทยาแต่ละชนิด เพื่อทราบถึงอัตราการพบ ลักษณะพยาธิวิทยาแต่ละชนิด ที่ตรวจพบได้ในผู้ป่วยที่มี Cervical Lymphadenopathy จากการทำ Cervical lymphnode biopsy ใน โรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งแต่ ปี 2543-2544 โดยแบ่งตามเพศ และแบ่งเป็นช่วงอายุต่าง ๆ ที่ตรวจพบได้ในผู้ป่วยที่มี Cervical Lymphadenopathy จากการทำ Cervical lymphnode biopsy ใน โรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งแต่ ปี 2543-2544 โดยแบ่งตามเพศ และแบ่งเป็นช่วงอายุต่าง ๆ

12 RESEARCH QUESTION คำถามหลัก คำถามหลัก ลักษณะทางพยาธิวิทยาชนิด ใดบ้างที่ตรวจพบในผู้ป่วย CERVICAL LYMPHADENOPATHY ซึ่ง ได้รับการทำ Cervical lymphnode biopsy ใน โรงพยาบาลพุทธชินราช ปี 2543-2544

13 RESEARCH QUESTION คำถามรอง คำถามรอง – ลักษณะทางพยาธิวิทยาแต่ละชนิด มีจำนวนเท่าใด – ลักษณะทางพยาธิวิทยาชนิดใด พบมากที่สุดในแต่ละ ช่วงอายุ และแบ่งตามเพศ

14 รูปแบบการวิจัย กำหนด กำหนด ผู้ป่วยที่ตรวจพบ CERVICAL LYMPHADENOPATHY ผู้ป่วยที่ตรวจพบ CERVICAL LYMPHADENOPATHY และทำ CERVICAL LYMPHNODE BIOPSY ใน และทำ CERVICAL LYMPHNODE BIOPSY ใน โรงพยาบาลพุทธชินราช ปี 2543- 2544 โรงพยาบาลพุทธชินราช ปี 2543- 2544

15 รูปแบบการวิจัย รูปแบบ รูปแบบ –Applied Medical research พรรณนาปรากฏการณ์ (case series) พรรณนาปรากฏการณ์ (case series) –OBSERVATIONAL STUDY »DESCRIPTIVE STUDY (RETROSPECTIVE 2 ปี ย้อนหลัง )

16 STUDY DESIGN A. TARGET POPULATION ผู้ป่วยที่ทำ Cervical Lymphnode biopsy ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่ทำ Cervical Lymphnode biopsy ในโรงพยาบาล พุทธชินราช ปี 2543-2544 พุทธชินราช ปี 2543-2544 –Inclusion criteria ผู้ป่วยที่มี CERVICAL LYMPHADENOPATHY และได้รับการ ทำ Cervical Lymph node biopsy ที่ แผนกพยาธิวิทยาโรงพยาบาลพุทธชิน ราช ปี 2543-2544 ผู้ป่วยที่มี CERVICAL LYMPHADENOPATHY และได้รับการ ทำ Cervical Lymph node biopsy ที่ แผนกพยาธิวิทยาโรงพยาบาลพุทธชิน ราช ปี 2543-2544 –Exclusion criteria กลุ่มที่ตรวจไม่พบความผิดปกติของ CERVICAL LYMPHADENOPATHY, กลุ่มที่เป็นมะเร็งของศีรษะและ กลุ่มที่ตรวจไม่พบความผิดปกติของ CERVICAL LYMPHADENOPATHY, กลุ่มที่เป็นมะเร็งของศีรษะและ ลำคอที่ทำ radical dissection และ กลุ่มที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย ลำคอที่ทำ radical dissection และ กลุ่มที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย

17 STUDY DESIGN B. SAMPLING SIZE ผู้ป่วยทุกรายที่มี CERVICAL LYMPHADENOPATHY และ ได้ทำ CERVICAL LYMPH NODE BIOPSY ปี 2543-2544

18 RESEARCH TOOL ตารางเก็บข้อมูล ตารางเก็บข้อมูล Tools : การรวบรวมข้อมูลลักษณะ ทางพยาธิวิทยาจากการทำ Cervical Lymph node Biopsy ในผู้ป่วยที่ตรวจพบ CERVICAL LYMPHADENOPATHY ในปี พ. ศ. 2543-2544 จากแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราชTools : การรวบรวมข้อมูลลักษณะ ทางพยาธิวิทยาจากการทำ Cervical Lymph node Biopsy ในผู้ป่วยที่ตรวจพบ CERVICAL LYMPHADENOPATHY ในปี พ. ศ. 2543-2544 จากแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช

19

20 ตารางแสดง อัตราการพบลักษณะทางพยาธิวิทยา ของผู้ป่วยที่ตรวจพบ Cervical Lymphadenopathy ซึ่งได้จากการทำ Cervical biopsy ในช่วงอายุต่างๆ อายุ ( ปี ) Benign Malignancy Reactive Granulomatous inflam. Lymphoma Metas. อื่นๆ รวม Hyperplasia TB Fungus etc Hodgkin Non-H 0-19 20-39 40-59 60-79 >79 รวม

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 บทวิจารณ์และสรุปผลการวิจัย ลักษณะทางพยาธิวิทยาที่ตรวจพบ cervical lymphadenopathy ซึ่งได้จาก การทำ cervical lymph node biopsy ใน ซึ่งได้จาก การทำ cervical lymph node biopsy ใน โรงพยาบาลพุทธชินราช จ. พิษณุโลก 1. Reactive hyperplasia 2. Granulomatous inflammation : TB, fungus, etc. 3. Malignant lymphoma : Non-Hodgkin & Hodgkin 4. Malignant metastasis

32 บทวิจารณ์และสรุปผลการวิจัย ลักษณะทางพยาธิวิทยาในแต่ละช่วงอายุ 0-19 ปี พบ Reactive hyperplasia มาก ที่สุด 20-39 ปี พบ Granulomatous inflammation with TB มากที่สุด 40-59 ปี พบ Malignant metastasis มาก ในเพศชาย และ Reactive hyperplasia มากใน เพศหญิง 60-79 ปี พบ Malignant metastasis มาก ที่สุด > 79 ปี พบ Malignant metastasis มาก ที่สุด

33 บทวิจารณ์และสรุปผลการวิจัย ลักษณะทางพยาธิวิทยาแต่ละชนิด Reactive hyperplasia 40-59 ปี Reactive hyperplasia 40-59 ปี Granulomatous inflammation 20-39 ปีGranulomatous inflammation 20-39 ปี Malignant lymphoma 60-79 ปีMalignant lymphoma 60-79 ปี Malignant metastasis 60-79 ปีMalignant metastasis 60-79 ปี

34 EXPECTED OUTCOME เพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัย เบื้องต้นและวางแผนการรักษา ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัย เบื้องต้นและวางแผนการรักษา ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ การศึกษาและพัฒนางานต่อไป ในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ การศึกษาและพัฒนางานต่อไป ในอนาคต เพื่อใช้เป็นความรู้ในการปฏิบัติ ทางเวชปฏิบัติต่อไป เพื่อใช้เป็นความรู้ในการปฏิบัติ ทางเวชปฏิบัติต่อไป

35 ข้อเสนอแนะ 1. ขาดข้อมูลที่จำเป็นบางอย่าง 2. ผู้วิจัยขาดความชำนาญในการ ใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล 3. ระยะเวลาในการทำวิจัย

36

37

38 THE END Thank you…


ดาวน์โหลด ppt RESEARCH PROPOSAL A6 GROUP การศึกษาลักษณะทาง พยาธิวิทยาของ ผู้ป่วยที่ตรวจพบ Cervical Lymphadenopathy ซึ่ง ได้จากการทำ Cervical lymphnode biopsy ใน โรงพยาบาลพุทธชินราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google