งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลการ ดำเนินงานคลินิกเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชิน ราช การศึกษาผลการ ดำเนินงานคลินิกเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชิน ราช นสพ. นันทิรา ใสโต นสพ. พรศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลการ ดำเนินงานคลินิกเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชิน ราช การศึกษาผลการ ดำเนินงานคลินิกเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชิน ราช นสพ. นันทิรา ใสโต นสพ. พรศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลการ ดำเนินงานคลินิกเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชิน ราช การศึกษาผลการ ดำเนินงานคลินิกเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชิน ราช นสพ. นันทิรา ใสโต นสพ. พรศิริ สุธา เบญจาประดิษฐ์ นสพ. พจน์ บุณยะ โอภาส นสพ. หฤทัย ลัคนาภิ เศรษฐ์

2 หลักการและ เหตุผล การสูบบุหรี่นับเป็นปัญหาที่ เพิ่มขึ้นทุกวัน การสูบบุหรี่นับเป็นปัญหาที่ เพิ่มขึ้นทุกวัน WHO ( 2523 ) การสูบบุหรี่ทำให้ มีผู้เสียชีวิตทั่วโลก 3 ล้านคนต่อ ปีหรือ 1 คน ต่อ 13 วินาที WHO ( 2523 ) การสูบบุหรี่ทำให้ มีผู้เสียชีวิตทั่วโลก 3 ล้านคนต่อ ปีหรือ 1 คน ต่อ 13 วินาที ทำความสูญเสียต่อผู้สูบ บุคคล รอบข้าง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทำความสูญเสียต่อผู้สูบ บุคคล รอบข้าง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

3 หลักการและ เหตุผล (2) หลายประเทศตระหนักถึงปัญหา ดังกล่าวและมีการร่วมมือระหว่าง รัฐบาลและเอกชนในการรณรงค์ เพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลง หลายประเทศตระหนักถึงปัญหา ดังกล่าวและมีการร่วมมือระหว่าง รัฐบาลและเอกชนในการรณรงค์ เพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลง ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคลินิกเลิก บุหรี่ขึ้นใน โรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งโรงพยาบาลพุทธชินราช ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคลินิกเลิก บุหรี่ขึ้นใน โรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งโรงพยาบาลพุทธชินราช

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของ คลินิกเลิกบุหรี่ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของ คลินิกเลิกบุหรี่ เพื่อศึกษาถึงมาตรฐานและ รูปแบบการดำเนินงานที่ทาง คลินิกนำมาใช้ เพื่อศึกษาถึงมาตรฐานและ รูปแบบการดำเนินงานที่ทาง คลินิกนำมาใช้ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ทำให้ ผู้มารับบริการเลิก บุหรี่ไม่สำเร็จ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ทำให้ ผู้มารับบริการเลิก บุหรี่ไม่สำเร็จ เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผู้มารับ บริการ เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผู้มารับ บริการ

5 คำถามการวิจัย “ ผลการดำเนินงานของ คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นอย่างไร ” โรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นอย่างไร ” คำถามหลัก

6 คำถามการวิจัย (2) คำถามรอง 1. คลินิกเลิกบุหรี่มีวัตถุประสงค์ อย่างไรและสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์นั้นได้หรือไม่ 2. คลินิกเลิกบุหรี่มีมาตรฐานและ รูปแบบการดำเนินการเป็นอย่างไร 3. ผู้ที่มารับบริการที่ไม่สามารถเลิก บุหรี่ได้สำเร็จเพราะเหตุใด

7 คำถามการวิจัย (3) 4. วิธีการใดที่ทำให้ผู้มารับบริการ เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ 5. ความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ มารับบริการต่อคลินิกเลิกบุหรี่เป็น อย่างไร

8 ทบทวน วรรณกรรม Smoking cessasion โดย Prof. Sean Hilton, NHS center The university of York 1998 Smoking cessasion โดย Prof. Sean Hilton, NHS center The university of York 1998

9 กรอบแนวคิดการวิจัย Smoking cessation clinic Individual counseling NRT Group counseling NRT Group counseling Success Unsucess

10 Definition ผู้เลิกสูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ที่ไม่สูบ บุหรี่เลย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ( ตามคำนิยามของคลินิกเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช ) ผู้เลิกสูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ที่ไม่สูบ บุหรี่เลย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ( ตามคำนิยามของคลินิกเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช )

11 ระเบียบวิธีการวิจัย Observational study Observational study Descriptive study Descriptive study Retrospective study Retrospective study

12 Target Populations Non-probabilistic sampling Inclusion criteria : ผู้มารับบริการ คลินิกเลิกบุหรี่ตั้งแต่ มิ. ย. - ก. ย. รวมระยะเวลา 4 เดือน จำนวน 72 ราย

13 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ( 22 ก. พ. - 15 มี. ค. 2545 )

14 ตารางที่ 1 จำนวนผู้มารับ บริการ

15

16 ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้เลิกบุหรี่ได้ 19 ราย จาก ทั้งหมด 72 ราย คิดเป็น 26.39 % จำนวนผู้เลิกบุหรี่ได้ 19 ราย จาก ทั้งหมด 72 ราย คิดเป็น 26.39 % จากการติดตามผลวันที่ 13 มี. ค.45 17 รายเลิกสูบได้, 2 ราย ติดต่อไม่ได้ จากการติดตามผลวันที่ 13 มี. ค.45 17 รายเลิกสูบได้, 2 ราย ติดต่อไม่ได้ วิธีการที่ได้ผลมากที่สุดคือ การทำ กิจกรรมกลุ่ม 63.16 % วิธีการที่ได้ผลมากที่สุดคือ การทำ กิจกรรมกลุ่ม 63.16 % 36.84 % ของผู้ที่เลิกได้ใช้ระยะเวลา ในการเลิกบุหรี่ 4 เดือน 36.84 % ของผู้ที่เลิกได้ใช้ระยะเวลา ในการเลิกบุหรี่ 4 เดือน

17 ตารางที่ 2 มาตรฐานคลินิก

18

19

20

21

22 ตารางที่ 3 สาเหตุที่ เลิกสูบไม่ได้

23 สาเหตุที่ทำให้ผู้มารับบริการ กลับไปสูบบุหรี่อีก

24 ตารางที่ 4 วิธีการที่ใช้

25 แผนภูมิแท่งแสดงวิธีการที่ใช้ เทียบกับผู้ที่เลิกได้

26 ตารางที่ 5 ทัศนคติ / ความ คาดหวัง

27 ตารางที่ 6 ระยะเวลาที่ใช้ใน การเลิกบุหรี่

28 แผนภูมิแท่งแสดงระยะเวลาที่ใช้ ในการเลิกบุหรี่

29 ตารางที่ 7 อายุของผู้เข้า รับบริการ

30 แผนภูมิแท่งแสดงอายุผู้ เข้ารับบริการ

31 วิจารณ์ผลการวิจัย ระยะเวลาจำกัด และ ข้อมูลมี จำนวนน้อยเกินไป ที่จะสรุปผลการดำเนินงานของ คลินิกทั้งหมด ระยะเวลาจำกัด และ ข้อมูลมี จำนวนน้อยเกินไป ที่จะสรุปผลการดำเนินงานของ คลินิกทั้งหมด วิธีที่ใช้ในการเลิกบุหรี่ที่ได้ผล มากที่สุดแตกต่าง จากคลินิกเลิกบุหรี่ของ ต่างประเทศ วิธีที่ใช้ในการเลิกบุหรี่ที่ได้ผล มากที่สุดแตกต่าง จากคลินิกเลิกบุหรี่ของ ต่างประเทศ ไม่มีสถานที่และเจ้าหน้าที่ สำหรับคลินิกเลิกบุหรี่ โดยตรง ไม่มีสถานที่และเจ้าหน้าที่ สำหรับคลินิกเลิกบุหรี่ โดยตรง

32 ข้อเสนอแนะ ควรมีสถานที่และบุคลากร ประจำ ควรมีสถานที่และบุคลากร ประจำ มีการขยายขอบเขตการ ดำเนินงาน มีการขยายขอบเขตการ ดำเนินงาน หาแนวทางการเพิ่มรายรับ หาแนวทางการเพิ่มรายรับ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพิ่มการประชาสัมพันธ์

33 THE E N D


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลการ ดำเนินงานคลินิกเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชิน ราช การศึกษาผลการ ดำเนินงานคลินิกเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชิน ราช นสพ. นันทิรา ใสโต นสพ. พรศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google