งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ศึกษาพัฒนาและผลิตสื่อ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ศึกษาพัฒนาและผลิตสื่อ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ศึกษาพัฒนาและผลิตสื่อ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน

2 การดำเนินงานเพื่อจัดการเรียนรู้ ตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ศูนย์แหล่งเรียนรู้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้ อิงถิ่นฐาน การจัดทำแผนปฏิบัติ การเผยแพร่ความรู้ สู่ครูเครือข่ายของศูนย์ฯ

3 วัตถุประสงค์ของศูนย์ พัฒนาการเรียนการ สอน พัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ / แหล่ง เรียนรู้ ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นและสืบสาน ความเป็นไทย

4 บทบา ท เป็นแกนนำในการส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ ต่างๆ เป็นศูนย์ประสานงานการ พัฒนาครู โรงเรียนในฝันและเครือข่าย เป็นศูนย์พัฒนาครูโรงเรียน ในฝัน รุ่น 1-2- 3 1 2 3

5 ดูแลช่วยเหลือ โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนใน พื้นที่รับผิดชอบ ในด้านการจัดการ เรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้งาน ด้าน การส่งเสริมการจัดการ เรียนรู้และการบริหารจัดการ ทั้งระบบให้กับโรงเรียนอื่น เผยแพร่ผลงานและ นวัตกรรมอย่างหลากหลาย 4 5 6

6


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนปฏิบัติการ ศึกษาพัฒนาและผลิตสื่อ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google