งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ศึกษาพัฒนาและผลิตสื่อ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ศึกษาพัฒนาและผลิตสื่อ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ศึกษาพัฒนาและผลิตสื่อ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน

2 การดำเนินงานเพื่อจัดการเรียนรู้ ตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ศูนย์แหล่งเรียนรู้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ อิงถิ่นฐาน การจัดทำแผนปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ สู่ครูเครือข่ายของศูนย์ฯ

3 วัตถุประสงค์ของศูนย์ พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นและสืบสานความเป็นไทย

4 บทบาท เป็นแกนนำในการส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ ต่างๆ 1 เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาครู โรงเรียนในฝันและเครือข่าย 2 เป็นศูนย์พัฒนาครูโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

5 ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
ในด้านการจัดการเรียนรู้ 4 5 เป็นแหล่งเรียนรู้งาน ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการทั้งระบบให้กับโรงเรียนอื่น เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมอย่างหลากหลาย 6

6 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนปฏิบัติการ ศึกษาพัฒนาและผลิตสื่อ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google