งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี อาจารย์สุระชัย ชูผกา ภาควิชาสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี อาจารย์สุระชัย ชูผกา ภาควิชาสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี อาจารย์สุระชัย ชูผกา ภาควิชาสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2  บทเรียน 8 ปีแห่งการ ต่อสู้ ◦ บทเรียนทางการเมือง ; เถื่อน ◦ บทเรียนทาง เศรษฐกิจ ; SMEs ◦ บทเรียนทางสังคม ; เห่อ & หาย

3  ญาติจัด  ติดดีเจ  ใช้ภาษาถิ่น  ไม่มีโฆษณา  มีข่าวคนในชุมชน  อยู่ใกล้กันเป็นของชุมชน

4  คนจัดพูดมาก  คนจัดติดๆ ขัดๆ  ไม่มีข่าวสารชุมชน  จัดไม่สม่ำเสมอ  เนื้อหาไม่หลากหลาย  สัญญาณไม่ชัด

5 1. ความเป็นสื่อชุมชน ◦ เป็นผู้ให้สาระและบันเทิง ชุมชน ◦ เป็นคู่มือและผู้เฝ้าระวัง ให้ชุมชน ◦ เป็นผู้กำหนดวาระ ข่าวสารชุมชน ◦ เป็นสื่อกลางเชื่อมโยง ฝ่ายต่างๆในชุมชน

6 2. ความเป็นชุมชน  2. ความเป็นชุมชน ◦ มีขอบเขตอาณา บริเวณชัด ◦ มีผู้มามีปฏิสัมพันธ์ กัน ◦ มีแบบแผนวิถีชีวิต “ ชีวิตและลมหายใจ ของชุมชน ”

7 3. ความเป็นพื้นที่ สาธารณะ  3. ความเป็นพื้นที่ สาธารณะ ◦ เป็นพื้นที่เปิดกว้าง ของทุกฝ่าย ◦ เป็นที่ที่อิสระ ไม่ พึ่งพิง ◦ เป็นที่สำหรับผู้ แสวงหาสิ่งดีงาม

8 สรุปองค์ประกอบ วิทยุชุมชน  สรุปองค์ประกอบ วิทยุชุมชน ◦ ความเป็นสื่อชุมชน ◦ ความเป็นชุมชนเพื่อ ชุมชน ◦ ความเป็นพื้นที่ สาธารณะแท้

9  ยกระดับการมีส่วน ร่วมของชุมชน (Participation)  พัฒนาหน้าที่ของสื่อ ชุมชน (Function)  สร้างสมรรถนะการ แพร่กระจายเสียง (Diffusion)

10 องค์ ประ กอบ พันธ กิจ ดัชนีชี้วัด ความ เข้มแข็ง วิทยุชุมชน “ เป็นสื่อกลางที่เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อย่างหลากหลาย ด้วยการสื่อเข้าข้างใน ไปไกลถึงข้างนอก อย่างอิสระเสรี เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ”

11 ความเป็นสื่อชุมชนความเป็นพื้นที่ สาธารณะ (Public sphere) ความเป็นชุมชน (Community Identification) ตัวชี้วัด ระดับการมี ส่วนร่วม (Participation) คนในชุมชนเข้าร่วม ในการผลิตสื่อใน ขั้นตอนต่างๆ คนในและนอก ชุมชนเข้าร่วมได้ใน ฐานะพลเมืองโดย อิสระปราศจากการ ครอบงำ คนในชุมชนกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมในฐานะเจ้าของ และผู้กำหนดนโยบาย 1.ปริมาณและความต่อเนื่องของคน ในชุมชนที่มีส่วนร่วมผลิต 2. ไม่มีโฆษณา และไม่มีผู้ครอบงำรายหนึ่งรายใด ภายใต้การทำงานของระบบอาสา สมัคร 3. สัดส่วนที่เหมาะสมของตัวแทน ทุกกลุ่มคนในชุมชน ประสิทธิภาพการทำ หน้าที่ (Function) การทำตามบทบาท หน้าที่และการจัด องค์กรในความเป็น สื่อชุมชน การเป็นสื่อกลาง และเวทีในการเปิด ประเด็นสาธารณะ สำหรับทุกฝ่าย การสื่อสารเพื่อการ แสดงออกซึ่ง อัตต ลักษณ์และความ ภาคภูมิใจของคนใน ชุมชนท้องถิ่นตน 1. สัดส่วน ของเนื้อหารายการที่หลากหลาย ทั้งด้านการให้ความรู้ อธิบายความ การเฝ้าระวัง การเชื่อมโยง ถ่ายทอดค่านิยม และด้านความ บันเทิง 2. ปริมาณและความต่อเนื่องในการ เปิดเวที และเปิดประเด็นสาธารณะ โดยมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ครบถ้วน 3. สัดส่วนเนื้อหารายการที่มาจาก ภายในท้องถิ่นและลีลาการนำเสนอ รายการที่แสดง ออกซึ่งอัตตลักษณ์ของชุมชน สมรรถนะการ แพร่กระจาย (Diffusion) การแพร่ กระจายข้อมูล ข่าวสารตามความ ต้องการของผู้ฟังที่มี อยู่จำนวนมาก การแพร่ กระจายข้อมูล ข่าวสารสู่ผู้ฟังผ่าน กิจกรรมต่างๆ หลากหลาย รัศมีการกระจายเสียง ครอบคลุมเขตชุมชน ชัดเจน โดยไม่ละเมิด สิทธิผู้อื่นด้วย เทคโนโลยีที่ชุมชน เข้าถึงได้ง่าย 1. ปริมาณการเปิดรับฟังและเสียง สะท้อนกลับของผู้ฟังในรัศมี ครอบคลุมและความต่อเนื่องของ การแพร่กระขายข่าวสาร 2. จำนวนกิจกรรมและช่องทางการ สื่อสารเพื่อการแพร่กระจาย ข่าวสารระหว่างวิทยุชุมชนกับผู้ฟัง กลุ่มต่างๆ 3.วัดจากคุณสมบัติทางเทคนิคใน ด้านกำลังส่งคลื่นความถี่ตาม ข้อกำหนดของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตาราง Matrix องค์ประกอบและพันธกิจของวิทยุชุมชนไทย

12 ระดับการมีส่วนร่วม + ความ เป็นสื่อชุมชน ตัวชี้วัด ; มากปานกลางน้อย ไม่มี  ปริมาณของคนในชุมชนที่ เข้าร่วมผลิต  ความต่อเนื่องของคนใน ชุมชนที่ร่วมผลิต

13 ระดับการมีส่วนร่วม + ความ เป็นชุมชน ตัวชี้วัด ; มากปานกลางน้อย ไม่มี  สัดส่วนที่เหมาะสมของ ตัวแทนทุกกลุ่มในชุมชน ในฐานะเจ้าของและผู้ กำหนดนโยบาย

14 ระดับการมีส่วนร่วม + พื้นที่ สาธารณะ ตัวชี้วัด ; มากปานกลางน้อย ไม่มี  ไม่มีผู้ครอบงำจากการเมือง ธุรกิจ รายหนึ่งรายใด  มีอาสาสมัครเข้าร่วม ดำเนินการกว้างขวาง

15 ตัวชี้วัด  สัดส่วนของเนื้อหารายการ หลากหลาย ทั้งความรู้ การ อธิบายความ การเฝ้าระวัง การเชื่อมโยง การถ่ายทอด ค่านิยม และความบันเทิง ใน ชุมชน

16 ตัวชี้วัด  ปริมาณการจัดเวที สาธารณะผ่านคลื่น ผ่าน สถานี  ความต่อเนื่องของการ เปิดเวทีหรือประเด็น สาธารณะ โดยทุกฝ่าย เข้าร่วม

17 ตัวชี้วัด  สัดส่วน เนื้อหารายการ หลากหลายจาก คน ท้องถิ่นในชุมชน  การมีลีลาการนำเสนอที่ เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ( ทั้งการจัดรายการ, เพลง ประกอบ, อื่นๆ )

18 ตัวชี้วัด  ปริมาณการเปิดรับฟัง และเสียงสะท้อนกลับ จากผู้ฟังในรัศมี ครอบคลุม  ความต่อเนื่องของการ ออกอากาศ

19 ตัวชี้วัด  ปริมาณกิจกรรมต่างๆ ดึงให้คนในชุมชนเข้าร่วม  ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่มีกับผู้ฟังและคนใน ชุมชน

20 ตัวชี้วัด  กระจายเสียงได้ ครอบคลุมฐานสมาชิกได้ อย่างทั่วถึงตามวิถีชุมชน  ส่งกระจายเสียงได้ สอดคล้องกับข้อกำหนด ตามกฎหมายและไม่ รบกวนชุมชนอื่น

21  หยั่งรากให้ถึงชุมชน ◦ พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างการมี ส่วนร่วม  แสวงหาจุดยืนที่ชัดเจนของตน ◦ สถานีเฉพาะด้าน, สถานีที่ครบถ้วน  สานสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้วย ระบบที่ชัดเจน o ส่งผ่านการกระจายเสียงต่อกัน  ความท้าทายของการไม่มีหน้าปัทม์ และหลอมรวมสื่อ


ดาวน์โหลด ppt ผศ. อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี อาจารย์สุระชัย ชูผกา ภาควิชาสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google