งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pung Yoi Restaurant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pung Yoi Restaurant."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pung Yoi Restaurant

2 ความเป็นมา เนื่องจากมนุษย์ต้องรับประทานอาหารเพื่อการดำเนินชีวิต และในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีเวลามากในการจะทำอาหารรับประทานกันในครอบครัว จึงเลือกที่จะสันหาความสะดวกสบายโดยอาศัยร้านอาหารเพื่อความรวดเร็วในการรับประทานอาหาร จึงทำให้เกิดภัตตาคารร้านอาหารขึ้น โดยทางร้านจะเปิดบริการเวลา น. เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การร่วมกันรับประทานเย็นของแต่ละครอบครัว

3 ฝ่ายต่างๆของภัตตาคาร พุงย้อย
- ฝ่ายการเงิน คำนวณรายรับรายจ่าย / ออกใบเสร็จ - ฝ่ายจัดซื้อ จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - ฝ่ายผลิต ผลิตอาหารให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า - ฝ่ายรับออเดอร์ รับรายการอาหารจากลูกค้าเพื่อนำมาผลิตต่อไป

4 ลูกค้า พนักงาน เจ้าของร้าน ฝ่ายบัญชี Pung Yoi Restaurant
- ยอดกำไรสุทธิ- ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน - ยอดรวมของรายรับ- รายจ่าย -ยอดแสดงผลการดำเนินงานของกิจการในแต่ละวัน - เรียกดูข้อมูลรายรับ- รายจ่ายของทางร้านในแต่ละวัน - รายงานข้อมูลสินค้าคลังเหลือ - ค้นหาข้อมูลวัตถุดิบการสั่งซื้อและขายอาหาร -รายการอาหาร/ ราคาอาหาร -ยืนยันรายการอาหาร -ออกใบเสร็จ ลูกค้า พนักงาน เจ้าของร้าน ฝ่ายบัญชี Pung Yoi Restaurant

5 Process 1 ออเดอร์ 1.Input ออเดอร์ ลูกค้า 2.อ่านข้อมูลในฐานข้อมูล
ผ่ายรับออเดอร์ ลูกค้า ออเดอร์ รหัสอาหาร ยืนยัน/ปฏิเสธ 1.Input ออเดอร์ 2.อ่านข้อมูลในฐานข้อมูล 3.ตรวจสอบออเดอร์ว่าอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ 4.ถ้าใช่ทำการoutputยืนยันให้ลูกค้า ถ้าไม่ตรงทำการOutputปฏิเสธให้ลูกค้า ชื่อรายการอาหาร รหัสอาหาร

6 Process 3 อนุมัติงบสั่งซื้อวัตถุดิบ 1.Input วัตถุดิบคงเหลือ
ฝ่ายจัดซื้อ พ่อค้า stockวัตถุดิบ ออเดอร์สั่งซื้อ ใบเสร็จออเดอร์สั่งซื้อ ยอดวัตถุดิบคงเหลือ วัตถุดิบที่ซื้อมา ฝ่ายการเงิน ข้อมูลการสั่งซื้อ อนุมัติงบสั่งซื้อวัตถุดิบ 1.Input วัตถุดิบคงเหลือ 2.ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือแล้วจัดทำออเดอร์สั่งซื้อ 3.Output ออเดอร์สั่งซื้อ 4.Input ใบเสร็จสั่งซื้อและจำนวนวัตถุดิบทีได้รับ 5.Output ข้อมูลวัตถุดิบที่ซื้อมาลงในฐานข้อมูลวัตถุดิบ 6.Input ข้อมูลการสั่งซื้อให้ฝ่ายการเงิน 7.ตรวจสอบงบการสั่งซื้อว่าถูกต้องหรือไม่ 8.Output อนุมัติงบการสั่งซื้อ

7 Process 4 ผ่ายรับออเดอร์ ฝ่ายผลิต ออเดอร์ stock วัตถุดิบ ยืนยัน/ปฏิเสธ
วัตถุดิบคงเหลือ วัตถุดิบใช้ไป 1.Input ออเดอร์ 2.ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ ถ้าพอทำการ Output ยืนยันออเดอร์ ถ้าไม่พอทำการOutput ปฏิเสธให้ฝ่ายออเดอร์ 3.ถ้ายืนยันออเดอร์ทั้งหมดแล้วทำการผลิตเสร็จแล้วตัดยอดวัตถุดิบที่ใช้ไป

8 Process 5 ฝ่ายการเงิน ใบเสร็จ การเงิน ยืนยัน/แก้ไข ชำระเงิน ลูกค้า
ออเดอร์ รหัสอาหาร ยอดรวม ราคาอาหาร ฝ่ายรับออเดอร์ 1.Input ราคาอาหารกับออเดอร์ 2.ดึงชื่ออาหารกับราคาอาหารจากฐานข้อมูลรหัสอาหาร 3.คำนวนราคาอาหารจากจำนวนรายการอาหารคูณด้วยราคาอาหาร 4.Output ใบเสร็จให้ลูกค้า 5. ถ้าตรงลูกค้าทำการInputยืนยันให้ฝ่ายการเงิน ถ้าไม่ตรงลูกค้าทำการInput แก้ไขใบเสร็จ

9 ลูกค้า ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ พ่อค้า
ผ่ายรับออเดอร์ ลูกค้า ออเดอร์ รหัสอาหาร ยืนยัน /ปฏิเสธ ชื่อรายการอาหาร ฝ่ายผลิต stockวัตถุดิบ ยืนยัน/ปฏิเสธ วัตถุดิบใช้ไป ฝ่ายการเงิน การเงิน ข้อมูลทางการเงิน ยอดรวมใบเสร็จ ใบเสร็จ ฝ่ายจัดซื้อ พ่อค้า ออเดอร์สั่งซื้อ ยอดรวมราคาวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ซื้อมา ข้อมูลการสั่งซื้อ งบสั่งซื้อวัตถุดิบ ราคาอาหาร ยอดวัตถุดิบคงเหลือ ยืนยัน/ปฏิเสธ วัตถุดิบคงเหลือ

10 D2 ข้อมูลลูกค้า ยอดรวม ราคา อาหาร แต่ ละโต๊ะ ลูกค้า 3 การบัญชี 4 การส่งอาหาร 1 การสั่งอาหาร 5 การชำระเงิน 2 คำนวณราคา เจ้าของร้าน ฝ่ายบัญชี พนักงาน D ข้อมูลการสั่งอาหาร ข้อมูลที่สั่งอาหาร ยอดการขายในแต่ละวัน ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย -ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ยอดการขายในแต่ละวัน -ยอดรวมราคาอาหาร ราคาที่ได้จากการคำนวณ ข้อมูลการสั่งอาหาร รายการอาหาร พ่อครัว รายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง รายการอาหารที่ทำ เสร็จ ยอดรวมราคาอาหารในแต่ละโต๊ะ รายการ อาหาที่ ทำเสร็จ รายการอาหารที่ ลูกค้าสั่ง ข้อมูลการชำระเงิน ยอดรวมราคาขาย อาหา, ข้อมูลใบเสร็จ ข้อมูลรายการอาหารที่สั่ง ข้อมูลที่สั่ง อาหาร ข้อมูลลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt Pung Yoi Restaurant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google