งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าและผลของเทคโนโลยีชีวภาพ. เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การ นำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมา ปรับปรุง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี ประโยชน์มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าและผลของเทคโนโลยีชีวภาพ. เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การ นำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมา ปรับปรุง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี ประโยชน์มากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าและผลของเทคโนโลยีชีวภาพ

2 เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การ นำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมา ปรับปรุง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี ประโยชน์มากขึ้น เช่น การถ่ายฝากตัวอ่อน การโคลน พันธุวิศวกรรม

3 การถ่ายฝากตัวอ่อน เป็นวิธีที่พัฒนามา จากการผสมเทียม เพื่อให้ได้ปริมาณสัตว์พันธุ์ดี เพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่เท่ากัน วิธีการถ่ายฝากตัว อ่อนนี้จะทำกับสัตว์ที่ตกลูกครั้งละ 1 ตัว และ ใช้เวลาอุ้มท้องนาน ๆ เช่น โค กระบือ เป็นต้น การถ่ายฝากตัวอ่อน

4

5

6 การโคลน (Cloning) คือ กรรมวิธี การนำเอา DNA ซึ่งเป็น ตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมในเซลล์ จากพืช หรือสัตว์ต้นแบบมา กระตุ้นให้เจริญพันธุ์ เพื่อสร้างตัวใหม่ การโคลน หรือ การปลูกถ่ายพันธุกรรม

7 การโคลน (Cloning) เป็นการผลิต สิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกัน ทุกประการ ทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ เหมือนกันเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลา อันสั้น ซึ่งทำให้ได้ทั้งพืชและสัตว์ อย่างเช่น การโคลนพืชซึ่งเป็นที่รู้จักกันมาก เนื่องจากมีการนำมาใช้ในวงการ อุตสาหกรรม อย่างแพร่หลายใน พ. ศ. 2537 ที่เรียกว่า การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ

8

9

10

11 การโคลนนิ่งสัตว์ (animal cloning) ดร. เอียน วิลมุต นักวิทยาศาสตร์ชาวสกอต ได้โคลน แกะดอลลี่สำเร็จด้วยวิธีการดังนี้

12

13 " คอปปี แคท "(CopyCat) หรือ ซีซี (CC) แมวตัว แรกของโลกที่โคลนขึ้น โดยทีมนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม (Texas A & M University)

14 ลูกแพะโคลนนิ่ง ( กลาง ) กับแพะต้นแบบเพศผู้ ( ขวา ) โดยมีแม่อุ้มบุญ ( ซ้าย ) ที่ไม่มีความข้อง เกี่ยวทางพันธุกรรมยืนอยู่ข้างๆ โดย ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ( มทส.)

15 พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) หมายถึง การนำเอายีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไป ถ่ายฝากให้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยมียีนพาหะ ไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างไป จากพันธุ์เดิมที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น การนำยีน บางยีนจากปลาตัวใหญ่มาใส่ปลาตัวเล็ก แล้ว ทำให้ปลาเล็กมีขนาดใหญ่กว่าเดิม หรือหนูเล็ก ได้รับยีนสร้างฮอร์โมนเจริญเติบโต (growth hormone (GH)) ของมนุษย์เข้าไปทำให้ขนาด ใหญ่ขึ้น พันธุวิศวกรรม

16 ดีเอ็นเอพาหะ (DNA vector) เป็นตัวรับ ชิ้นส่วนของยีนเพื่อต้องการศึกษา แล้วนำไป สอดแทรกในดีเอ็นเอหรือโครโมโซมเป้าหมาย ดีเอ็นเอพาหะที่นิยมใช้กัน คือ พลาสมิต (plasmid) ตามปกติพบอยู่ในเซลล์แบคทีเรีย มี ขนาดเล็ก รูปร่างกลม สามารถจำลองตัวเองได้ พบอยู่เป็นอิสระไม่รวมกับโครโมโซมแบคทีเรีย มีสมบัติทำให้แบคทีเรียสามารถต้านยาปฏิชีวนะ ต้านโลหะหนัก และชักนำให้เกิดปมขึ้นในพืช

17

18 ประโยชน์ของพันธุวิศวกรรม มีดังนี้ 1. ผลิตฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนอินซูลิน เอนเดอร์ ฟิน เป็น ฮอร์โมนอินซูลินนี้แต่ก่อนอาจสกัดได้ จากเนื้อเยื่อหรือต่อมไร้ท่อของสัตว์ แต่ปัจจุบัน ผลิตได้จากแบคทีเรียและยีสต์ 2. สร้างวัคซีน ใช้สร้างวัคซีนที่ปราศจากสาร แอนติเจนที่มีพิษ ป้องกันโรคตับอักเสบ โรคเท้า ในสัตว์ และโรคกลัวน้ำ 3. แก้ไขโรคพันธุกรรมบางชนิด โดยการตรวจ พันธุกรรมทารกก่อเกิดโดยการใช้น้ำคร่ำ เพื่อ ตรวจหา DNA ที่ผิดปกติแล้วทำการแก้ไข DNA

19 4. การปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เช่น การสร้างสัตว์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โตเร็ว มี ปริมาณเนื้อมาก หรือให้ได้พันธุ์พืชที่ทนทานต่อ แมลงศัตรูพืช ให้ผลผลิตมาก เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าและผลของเทคโนโลยีชีวภาพ. เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การ นำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมา ปรับปรุง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี ประโยชน์มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google