งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A wonderful of Bioluminescence มหัศจรรย์แห่ง การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A wonderful of Bioluminescence มหัศจรรย์แห่ง การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A wonderful of Bioluminescence มหัศจรรย์แห่ง การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

2 Light emission by living organisms.

3 Luciferyl Adenylate Luciferase กลไกการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต Luciferin Luciferyl Adenylate oxyluciferin Light + + + ATP + Luciferase Pyrophosphate O2O2 AMP

4 Result of used bioluminescence

5 Applications of bioluminescence 1. งานวิจัยทางด้านอวกาศ (Space research) 2. งานวิจัยทางด้านการแพทย์ (Medical research) 3. งานทางด้านการจัดการศัตรูพืช (Pest management) 4. ใช้เป็น marker gene (Fluorescent marker gene)

6 Effect of bioluminescence 1. ก่อให้เกิดโรคกับมนุษย์ 2. ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ในระบบนิเวศ ภาพที่ 2 : การสร้างปลาม้าลายเรืองแสงโดยใช้เทคนิคทาง พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) A. ปลาม้าลายปกติ B. การฉีด DNA เรืองแสงเข้าไปในเซลล์ไข่ของ ปลาม้าลาย C. ตัวอ่อนส่วนหนึ่งจะพัฒนาจนเป็นปลาม้าลาย เรืองแสง D. ปลาม้าลายเรืองแสง ที่มา : นำชัย, (2546) ภาพที่ 1 : แผลติดเชื้อที่เกิดจากการได้รับเชื้อ Vibrio vulnificus A. ลักษณะของบาดแผลที่ขา ในผู้ป่วย อายุ 75 ปี มีอาการตับแข็งและติดเชื้อใน กระแสเลือด B. การติดเชื้อในกระแสเลือดพัฒนาจาก การได้รับแผลจาก กระดูกปลาที่นิ้วนางข้างซ้าย ใน ผู้ป่วยอายุ 45 ปี ที่เป็นโรค uremia C. Gram-negative isolated from a blood sample of the 45 – year - old patient ที่มา : Todar, (2005)

7 Conclusion การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เกิดขึ้นเพื่อปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ใน สภาพที่เหมาะสมและสืบทอดกันมาทาง พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น แต่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ทำให้มนุษย์สร้างสิ่งมีชีวิตและไม่มี ชีวิตที่มีความสามารถเหมือนหรือใกล้เคียงกับ ธรรมชาติได้ การเรืองแสงก็เช่นเดียวกัน ซึ่ง วัตถุประสงค์ในการสร้าง อาจเพื่อสังคมหรือ เพื่อตนเอง ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรมีการควบคุม เพื่อป้องกัน อันตรายที่อาจเป็นผลกระทบมาจาก สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ก็ตาม

8 จัดทำโดย... นางสาวกิติมา คำบำรุง ที่ปรึกษาสัมมนา รศ. ดร. สุรไกร เพิ่มคำ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt A wonderful of Bioluminescence มหัศจรรย์แห่ง การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google