งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย รศ. ดร. จีระ ประทีป คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย รศ. ดร. จีระ ประทีป คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย รศ. ดร. จีระ ประทีป คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

2 2 01 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ. ศ.2552 - 2555 แผนปฏิบัติการฯ

3 3 02 วิสัยทัศน์ แผนแม่บทฯ บนถนน “ ทุกชีวิตปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ”

4 4 03 เป้าหมายเชิงนโยบาย การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ. ศ. อัตราต่อแสน ประชากร 2522 2553 2554 2555 17.18 16.17 15.16 14.15

5 5 04 ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ 1. ยุทธศาสตร์การปรับนโยบายให้เป็นนโยบายเร่งด่วน ระดับชาติ 2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์การทำแผนนิติบัญญัติ 4. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทาง ถนนในส่วนกลาง 5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทาง ถนนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 6. ยุทธศาสตร์วิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผลด้านความ ปลอดภัยทางถนน

6 6 06 กลยุทธ์ของแผนแม่บทฯ กลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ กลยุทธ์จักรยานยนต์ 6 กลยุทธ์

7 7 07 แผนงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของแผนแม่บท 1. แผนงานการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความ ปลอดภัยทางถนน 2. แผนงานการพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย 3. แผนงานด้านนิติบัญญัติ 4. แผนงานการจัดการความปลอดภัยทางถนนใน ระดับพื้นที่ 5. แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานวิจัย 6. แผนงานการจัดการความปลอดภัยสำหรับ รถจักรยานยนตร์

8 8 08 4 ยุทธศาสต ร์ 18 กลยุทธ์ 6 แผนงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนระดับ จังหวัด

9 9 09 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทราบปัญหาและสาเหตุของ การเกิดอุบัติเหตุ จึงควรเป็นผู้บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน และ เป็นผู้จัดทำแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและกำหนดโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับ จังหวัด

10 10 การวิเคราะห์สภาพปัญหาของ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด ปัจจัยเสี่ยง 4 ปัจจัย 1. พฤติกรรม คน 2. รถ / ยานพาหนะ 3. ถนนและ สภาพแวดล้ อม 4. การ บริหาร จัดการ

11 11 พฤติกรรม คน ถนนและ สภาพแวดล้ อม รถ / ยานพาหนะ การบริหาร จัดการ การวิเคราะห์ สภาพปัญหา กำหนด โครงการ / กิจกรรม งบประมา ณ แผนปฏิบัติการฯระดับ จังหวัด

12 12 เป้าหมายเชิงนโยบายของ แผนแม่บทฯ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตของอุบัติเหตุทาง ถนน 14.15 ต่อแสนประชากรในปี 2555

13 13 เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง ถนนของจังหวัด พ. ศ. ยอดผู้เสียชีวิต ยอดการลดการเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุ ทาง ถนนตามเป้าหมาย อัตราการ เปลี่ยนแปลง ( ร้อยละ ) 2550 2551 2552 2553 2554 2555

14 14 เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง ถนนของจังหวัด ของจังหวัด กำแพงเพชร พ. ศ. ยอดผู้เสียชีวิต ยอดการลดการเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุ ทาง ถนนตามเป้าหมาย อัตราการ เปลี่ยนแปลง ( ร้อยละ ) 255055 -- 2551 12570127.27 2552 121- 4- 3.20 2553 114- 7- 5.79 2554 107- 7- 6.14 2555100- 7- 6.54

15 15 แผนปฏิบัติการฯ จังหวัด โครงการ เร่งด่วน โครงการ ปกติ แผนง าน กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม... กิจกรรม 2 กิจกรรม 1

16 16 โครงการเร่งด่วน โครงการที่ส่งผลต่อการลด จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยตรง เช่น โครงการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย

17 17 โครงการปกติ โครงการที่สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการลดจำนวนอุบัติเหตุ ทางถนน เช่น โครงการฝึกอบรม โครงการรณรงค์ให้ ความรู้แก่ประชาชน

18 18 กิจกรรม 1 โครงกา ร ตัวชี้วั ด ค่า เป้าหมา ย กิจกรรม 2 กิจกรรม... งบประม าณ ตัวชี้วั ด ค่า เป้าหมา ย งบประม าณ

19 19 ( ตัวอย่าง ) แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553-2555 จังหวัด....................... ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด.............. ตราประจำ จังหวัด

20 20 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 1. วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทความปลอดภัยทาง ถนน พ. ศ. 2552- 2555........................................................................................................ 2. เป้าหมายเชิงนโยบาย........................................................................................................ 3. เป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนระดับ จังหวัด........................................................................................................ 4. แผนงานเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนระดับจังหวัด........................................................................................................

21 21 1. แผนงานด้านการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรม ความปลอดภัยทางถนน 1.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน........................................................................................................ 1.2 เป้าหมายการให้บริการ........................................................................................................ 1.3 งบประมาณ........................................................................................................

22 22 สาระสำคัญของโครงการ 1. ชื่อโครงการ........................................................................................................ 2. วัตถุประสงค์........................................................................................................ 3. เป้าหมาย........................................................................................................ 4. งบประมาณในการดำเนินการ........................................................................................................ 5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ.........................................................................................................

23 23 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย รศ. ดร. จีระ ประทีป คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google