งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ระดับจังหวัด โดย รศ.ดร. จีระ ประทีป

2 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552 - 2555
01 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ แผนปฏิบัติการฯ

3 “ทุกชีวิตปลอดภัยตามมาตรฐานสากล”
02 วิสัยทัศน์ แผนแม่บทฯ บนถนน “ทุกชีวิตปลอดภัยตามมาตรฐานสากล”

4 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
03 เป้าหมายเชิงนโยบาย การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. อัตราต่อแสนประชากร 2522 2553 2554 2555 17.18 16.17 15.16 14.15

5 1. ยุทธศาสตร์การปรับนโยบายให้เป็นนโยบายเร่งด่วนระดับชาติ
04 ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ 1. ยุทธศาสตร์การปรับนโยบายให้เป็นนโยบายเร่งด่วนระดับชาติ 2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์การทำแผนนิติบัญญัติ 4. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนในส่วนกลาง 5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 6. ยุทธศาสตร์วิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัยทางถนน

6 กลยุทธ์จักรยานยนต์ 6 กลยุทธ์
06 กลยุทธ์ของแผนแม่บทฯ กลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ กลยุทธ์จักรยานยนต์ 6 กลยุทธ์

7 1. แผนงานการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
07 แผนงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนแม่บท 1. แผนงานการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 2. แผนงานการพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย 3. แผนงานด้านนิติบัญญัติ 4. แผนงานการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ 5. แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานวิจัย 6. แผนงานการจัดการความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนตร์

8 แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด
08 4 ยุทธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ 6 แผนงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

9 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
09 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทราบปัญหาและสาเหตุของ การเกิดอุบัติเหตุ จึงควรเป็นผู้บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน และ เป็นผู้จัดทำแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับ จังหวัด

10 การวิเคราะห์สภาพปัญหาของ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด
10 การวิเคราะห์สภาพปัญหาของ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด 2. รถ/ยานพาหนะ 1. พฤติกรรมคน ปัจจัยเสี่ยง 4 ปัจจัย 3. ถนนและ สภาพแวดล้อม 4. การบริหาร จัดการ

11 กำหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
11 พฤติกรรมคน การวิเคราะห์ สภาพปัญหา รถ/ยานพาหนะ กำหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ถนนและสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการ แผนปฏิบัติการฯระดับจังหวัด

12 เป้าหมายเชิงนโยบายของแผนแม่บทฯ
12 เป้าหมายเชิงนโยบายของแผนแม่บทฯ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตของอุบัติเหตุทางถนน 14.15 ต่อแสนประชากรในปี 2555

13 เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
13 เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด พ.ศ. ยอดผู้เสียชีวิต ยอดการลดการเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทาง ถนนตามเป้าหมาย อัตราการ เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 2550 2551 2552 2553 2554 2555

14 เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
14 เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ของจังหวัด กำแพงเพชร พ.ศ. ยอดผู้เสียชีวิต ยอดการลดการเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทาง ถนนตามเป้าหมาย อัตราการ เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 2550 55 - 2551 125 70 127.27 2552 121 - 4 - 3.20 2553 114 - 7 - 5.79 2554 107 - 6.14 2555 100 - 6.54

15 แผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
15 แผนปฏิบัติการฯ จังหวัด กิจกรรม 1 โครงการเร่งด่วน กิจกรรม 2 แผนงาน กิจกรรม ... กิจกรรม 1 โครงการปกติ กิจกรรม 2 กิจกรรม ...

16 16 โครงการเร่งด่วน โครงการที่ส่งผลต่อการลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยตรง เช่น โครงการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย

17 17 โครงการปกติ โครงการที่สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน เช่น โครงการฝึกอบรม โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน

18 โครงการ กิจกรรม 1 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด
18 กิจกรรม 1 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ โครงการ กิจกรรม 2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ กิจกรรม ... ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

19 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด..............
19 (ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ จังหวัด  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ตราประจำจังหวัด

20 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด
20 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 1. วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ 2. เป้าหมายเชิงนโยบาย 3. เป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับ จังหวัด 4. แผนงานเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

21 1. แผนงานด้านการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรม
21 1. แผนงานด้านการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรม ความปลอดภัยทางถนน 1.1 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1.2 เป้าหมายการให้บริการ 1.3 งบประมาณ

22 4. งบประมาณในการดำเนินการ 5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาระสำคัญของโครงการ 1. ชื่อโครงการ 2. วัตถุประสงค์ 3. เป้าหมาย 4. งบประมาณในการดำเนินการ 5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 22

23 23 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google