งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2 แนวคิดของการบริหารการวิจัย
หลักการบริหาร เน้นให้ได้นวตกรรม สิ่งประดิษฐ์และข้อค้นพบใหม่ การบริหารแบบใช้กลยุทธเฉพาะกิจ เน้นที่ Men Money Material Management Information การบริหารที่มีกรอบของเวลาเป็นตัวกำหนด Time Frame การเลือกและคัดสรรบุคคลากรให้เหมาะสมกับงาน Put the right man into the right job คุณภาพข้อมูล และระบบการนิเทศงาน Data Quality and Supervision System

3 ห้องทดลอง และ อุปกรณ์ Lab and equipments
เครื่องมือในการสำรวจ และ งานสนาม Survey tools ระบบนิเทศงาน และ คณะนิเทศ Supervision team ผู้ควบคุมงานสนาม Supervisor พนักงานภาคสนาม นักวิจัย และ การบริหารงานสนาม Field Interviewers and Researchers ทุน และ แหล่งทุน การบริหารตามข้อเสนอของโครงการ การประกาศรับข้อเสนอโครงการFunding

4 ทุนสำรอง การบริหารกองทุน และ คณะกรรมการบริหารกองทุน
การเบิกจ่ายงวดเงิน การบริหารทุนสำรอง ฯลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านกับ การประเมินโครงการที่ขอรับทุน การติดตามโครงการและการประเมินผลสัมฤทธ์ของโครงการที่ได้รับทุน การจัดการความรู้ และสังเคระห์ผลงานวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อการเผยแพร่ต่อยอด

5 การเผยแพร่งานวิจัย แบบรายงานการวิจัย และแบบเอกสารในวารสารวิชาการ
การสร้างขวัญและกำลังใจ การให้รางวัลแก่นักวิจัยที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และจดสิทธิบัตร ฯลฯ การจดสิทธิบัตร และ การจดลิขสิทธิ์ การกำหนดองค์กรรับผิดชอบ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google