งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 PLAN ( แผน ) PROGRAMME PROJECT TASK ACTIVITY ( แผนงาน ) ( โครงการ ) ( งาน ) ( กิจกรรม ) 1. คำที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (Project Family Tree) 1. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3  OBJECTIVES  LIFE CYCLE  UNIQUENESS  CHANGE  TEAM WORK  CUSTOMBER  UNITY IN DIVERSITY  RISK AND UNCERTAINTY 2. ลักษณะสำคัญของโครงการ (Characteristic of Project) 2. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 3. วงจรของโครงการ (Project Life Cycle) 4%4% INITIATION 1 8%8% PLANNING 2 85 % IMPLEMENTATION MONITORING 3 4 3%3% COMPLETION 5 3. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 4. สามเหลี่ยมของการบริหารโครงการ (Project Management Triangle) การบริหาร GOAL TIMECOST QUALITY 1 23 โครงการ  ต้องเสร็จ  ทันเวลา  ใช้ทรัพยากรจำกัด  อย่างมีคุณภาพ  ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 4. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 5. วงจรการบริหารโครงการวิจัย (Research Project Life Cycle) Research Initiation 1 Research Planning 2 Research Reporting & Dissemination 5 Research Implementation & Monitoring 34 & 5. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 6. Research Initiation คำถามโครงการวิจัย จะทำเรื่องอะไร ? 1 ชื่อโครงการวิจัย 1 ทำไมต้องทำ ? 2 หลักการและเหตุผล 2 ทำให้เกิดอะไร ? 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 6. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 7. Research Planning คำถามโครงการวิจัย จะทำอย่างไร ? 4 ออกแบบการวิจัย ( การสุ่ม, การวัด, การวิเคราะห์ ) 4 จะทำอะไรเมื่อไร ? 5 วางแผนกิจกรรม และระยะเวลา 5 จะต้องใช้เงินและ ใช้ทรัพยากรเท่าใด ? 6 งบประมาณ และทรัพยากร 6 7. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 8. Research Implementation & Monitoring คำถามโครงการวิจัย ลงมือทำอย่างไร ? 7 วิธีดำเนินการวิจัย 7 วัดผลการดำเนินงานได้อย่างไร ? 8 กำกับติดตาม และประเมินโครงการ 8 8. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 9. Research Reporting & Dissemination คำถามโครงการวิจัย รายงานผลอย่างไร ? 9 รายงานการวิจัย 9 เผยแพร่อย่างไร ? 10 ตีพิมพ์เผยแพร่ 10 9. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 10. Research Project Management หลักการ  GOAL  TIME  COST  QUALITY  Quality = External Validity Internal Validity 10. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 11. เทคนิคการบริหารโครงการวิจัย ก่อน ดำเนินการวิจัย ระหว่าง ดำเนินการวิจัย หลัง ทำวิจัยเสร็จ 11. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 12. ก่อนดำเนินการวิจัย Grantt Chart ขั้นต อน กิจกรรม เดือน 123456789 10101 1212 1 ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง 2 จัดทำโครงร่างและ เสนอ 3 สร้างเครื่องมือและ ตรวจสอบคุณภาพ 4 ประสานงานและเก็บ รวบรวมข้อมูล 5 วิเคราะห์ข้อมูล 6 เขียนรายงาน 7 นำเสนอและเผยแพร่ 12. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 13. ระหว่างการดำเนินการวิจัย CPM โครงการ ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน แผนการวิจัย บทที่ 1-2 สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ร่างคำถาม ผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้ ตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูล บทที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล บันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติบรรยาย สถิติอนุมาน บทที่ 4 เขียนรายงาน ผล การวิจัย บทที่ 5 13. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 14. หลังทำวิจัยเสร็จ  ตีพิมพ์เผยแพร่  Publication Ethics  Impact Factor (IF) IF วารสาร X ปี 2551 =  ครั้งที่บทความตีพิมพ์ปี 49-50 ถูกอ้างอิงในปี 51  บทความที่ตีพิมพ์ปี 49-50 14. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 15. Risk & Uncertainty ความเสี่ยง = สิ่งที่เกิดแล้วจะทำให้ดำเนินการไม่ได้ตามแผน  Strategic Risk  Operational Risk  Financial Risk  Hazard Risk 15. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 16. Risk Assessment ระดับความ เสี่ยง ผลกระทบ ต่ำกลางสูง โอกาส เกิด สูง MHHH กลาง LMH ต่ำ LLM ระดับความเสี่ยง :HH = สูงมาก H = สูง M = กลาง L = ต่ำ 16. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 17. Risk Management 1. หลีกเลี่ยง (Terminate Risk) HH 2. ลดความเสี่ยง (Treat Risk) H 3. ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) M 4. รับความเสี่ยง (Take Risk) L 17. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 สวัสดี Thanks for Your Attention 18. ศิริชัย กาญจนวาสี, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google