งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงแนวทางการให้ ทุนอุดหนุนการวิจัย ฝ่ายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงแนวทางการให้ ทุนอุดหนุนการวิจัย ฝ่ายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงแนวทางการให้ ทุนอุดหนุนการวิจัย ฝ่ายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

2 ภาพรวมแหล่งทุนที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ของแหล่งทุน ประเภททุน ฝ่ายประสานงาน การวิจัย กองทุน รัตนโกสินทร์ สมโภช 200 ปี เพื่อพัฒนา วิชาการ ( พื้นฐาน สาขาวิชา ) เพื่อพัฒนา วิชาการ ( วิจัย ประยุกต์ ) งบประมาณ แผ่นดิน เพื่อพัฒนา ประเทศ ตามพันธ กิจของ ม. ( งบปกติ ) เพื่อ ให้บริการ วิชาการแก่ สังคม ( โครงการ บริการ วิชาการแก่ สังคม อิง วิจัย )

3 ปฏิทินการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย วิชาการ ( กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี )

4 ปฏิทินการดำเนินงานการเสนอขอรับทุน งบประมาณแผ่นดิน ( งบปกติ )

5 ปฏิทินการดำเนินงานการเสนอขอรับทุนโครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ( อิงรูปแบบวิจัย )

6 ส่ง ข้อเสนอฯ พิจาร ณาให้ ทุน ดำเนิน การ วิจัย พิจาร ณา รายงา น

7 • ได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานต้นสังกัดและส่ง ข้อเสนอในระบบ e-Research Management ขั้นตอนการส่งข้อเสนอฯ • ขึ้นกับแหล่งทุนอุดหนุนการ วิจัย ขั้นตอนการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการ วิจัย • การรายงานความก้าวหน้าและการ เบิกจ่ายเงินงวด ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย • การรับรองรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิจัย

8

9 การส่ง ข้อเสน อ • จะส่งข้อเสนอ แหล่งทุนใด • กำหนดเปิด / ปิดรับ ข้อเสนอ การปรับ แก้ไข โครงการ วิจัย • ได้หรือไม่ • ปรับได้เมื่อไร • ทำอย่างไร การขอ ยกเลิก / ยุติ การ วิจัย • ทำได้หรือไม่ • มีผลสืบเนื่อง หรือไม่อย่างไร คำถามและประเด็น ที่พบบ่อย

10


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงแนวทางการให้ ทุนอุดหนุนการวิจัย ฝ่ายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google