งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IS กับ IT IS คือ Information System หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัด ทำ สารสนเทศ หรือข่าวสารที่มีความหมาย สำหรับให้พนักงานใช้ ปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IS กับ IT IS คือ Information System หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัด ทำ สารสนเทศ หรือข่าวสารที่มีความหมาย สำหรับให้พนักงานใช้ ปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IS กับ IT IS คือ Information System หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัด ทำ สารสนเทศ หรือข่าวสารที่มีความหมาย สำหรับให้พนักงานใช้ ปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ และให้ผู้บริหารใช้ใน การตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิผล IT คือ Information Technology หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ และ เทคโนโลยีการพิมพ์ IS ต้องอาศัย IT

2 ข้อมูลกับสารสนเทศ ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบันทึกไว้ เป็นหลักฐาน เช่น รายการค้า, ปริมาณการผลิตต่อวัน, การ จำหน่ายต่อวัน, ราคาวัตถุดิบ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่นำมา ประมวลให้เกิดเป็นความรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น สารสนเทศอาจ ผสมผสานความลำเอียง ความรู้สึกการคาดเดา

3 ความจำเป็นที่ทำให้ ต้องใช้ IS/IT  เศรษฐกิจของประเทศกำลัง ตกต่ำ  กรอบเวลาดำเนินงานลดลง  ขีดจำกัดทางการเงิน สิ่งแวดล้อมและสังคม

4 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเมื่อไม่มี กลยุทธ์ทางด้าน IS  การลงทุนในระบบไม่มีทิศทาง  ระบบไม่ผสมผสานกัน คือ ต่างคน ต่างทำ  ไม่มีวิธีการกำหนดลำดับ ความสำคัญของโครงการ  ไม่มีวิธีบอกว่าใช้ทรัพยากร เหมาะสมที่สุดแล้วหรือไม่  ไม่มีสารสนเทศสำหรับตัดสินใจ  แผนก IS กับผู้ใช้ ไม่เข้าใจกัน  ไม่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

5 ประเด็นที่ต้อง พิจารณาเกี่ยวกับ IT  ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาและใช้ งานระบบได้สำเร็จ มี วิธีใดบ้างที่ จะช่วยให้พัฒนา ระบบที่ใช้งานได้ดี และ บำรุงรักษาได้ง่ายบ้าง  ควรใช้เทคโนโลยีอะไรดีและควร ซื้อได้จากใครจึงจะ ไม่เกิดปัญหา ทำอย่างไรจึงจะ ควบคุมการขยายตัวเองของ อุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้ โดยไม่ทำ ให้ผู้ใช้เกิด ความขลุกขลัก

6 ประเด็นที่ต้อง พิจารณาเกี่ยวกับ IT  ควรเปิดแผนก IT ไว้กับฝ่าย ใดจึงเหมาะ แผนกนี้ควร ทำงานร่วม กับแผนกอื่นๆ อย่างไร และจะตัดสินใจ เรื่องการใช้ IT กันอย่างไร  เราจะควบคุมค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับ IT ให้เกิดประโยชน์ มากที่สุดได้ อย่างไร

7 การ ประยุกต์ เชิงกล ยุทธ์ของ IS/IT 1. ผสมผสานการใช้สารสนเทศ ในกระบวนการสำคัญ หน่วยงาน คือเป็น ระบบ Mission Critical 2. เชื่อมโยงหน่วยงานกับลูกค้า และพันธมิตรคู่ค้า 3. ทำให้หน่วยงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดได้ รวดเร็วและตรง กับความต้องการ 4. ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่จะ ช่วยจัดการธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิผล


ดาวน์โหลด ppt IS กับ IT IS คือ Information System หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัด ทำ สารสนเทศ หรือข่าวสารที่มีความหมาย สำหรับให้พนักงานใช้ ปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google