งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศ บน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรยาย โดย รอง ศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศ บน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรยาย โดย รอง ศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศ บน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรยาย โดย รอง ศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน Panya@mail.uru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ www.uru.ac.th

2 ยุคโบราณ ( Ancient Age ) ยุคเกษตรกรรม ( Agriculture Age ) ยุคอุตสาหกรรม ( Industrial Age) ยุคสารสนเทศ ( Information Age ) ยุคเทคโนโลยีชีวภาพ ( Biotechnology Age ) ยุคนาโน ( Nano Age ) ยุค...? ยุคของ มนุษยชาติ

3 ยุคสารสนเทศ = Information Age โลกไร้พรมแดน (Borderless World) หรือ Globalization เครือข่ายดาวเทียม - เครือข่ายไฟ เบอร์ออฟติกส์ โทรทัศน์ ( 24 ชั่วโมง ) โทรศัพท์ ( 24 ชั่วโมง ) อินเทอร์เน็ต ( 24 ชั่วโมง ) คอมพิวเตอร์ (Computer) ครุภัณฑ์ ใช้ digital e – film remote / TV / DVD mobile phone อุปกรณ์ต่างๆ ใน รถยนต์ ฯลฯ

4 Digital World สารสนเทศ (Information) มี ความสำคัญ รูปแบบการเรียนรู้ เปลี่ยนจากอดีต (University, Library, Museum) สารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต ถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างชาติ - การ ลอกเลียนแบบ มีการใช้คอมพิวเตอร์ - และโปรแกรมต่างๆ ในระบบงานสำนักงาน สารสนเทศอยู่ในมือของผู้แสวงหา ขยัน และมี แผนพัฒนาตน - ครอบครัว กีฬา การ สื่อสาร เศรษฐกิ จ การศึกษ า การค้า วิทยาศา สตร์ และความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ

5 ความสัมพันธ์ ของ ห้องสมุด และ สารสนเทศ และนักศึกษา หนังสื อ วารส าร หนังสือ พิมพ์ วีดิทัศน์ดีวีดี / ซี วีดี รายการจาก โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ ต ข้อมู ล (Dat a) Library = Knowle dge manag ement Inform ation สารสนเ ทศ USERS Knowled ge Ap ply wisd om Knowledge - based society ( สังคมฐานความรู้ ) Better living

6 เหตุใดเราต้องการให้สังคมไทย เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge - based society) สถิติมีคนไทยอ่านหนังสือเพียง 33 บรรทัดต่อ ปี ( เวียดนาม 3-5 หน้าต่อปี ญี่ปุ่น 3-4 เล่ม ) อำเภอในสังคมไทยมีสถานบันเทิงเป็นร้อยพัน แห่งแต่มีห้องสมุด 1-2 แห่ง เด็กไทย 60 - 70 % เที่ยวในสถานบันเทิง 2 - 3 สัปดาห์ เด็กไทย 60 - 70 % ไม่เข้าวัด ไม่ตักบาตร ไม่ ใช้เวลาว่างกับครอบครัว เด็กไทย 60% ชอบเข้าห้าง ดูหนัง กิน ฟาสฟู้ด มีมือถือ ชอบ Chat - Net - Games

7 นำไปสู่สังคมไทยที่ อ่อนแอและ ช่วยตัวเอง ไม่ได้ เพราะขาดคนที่มีปัญญา ทั้งหม ด

8 ข้อคิด : นักศึกษาต้องตระหนักว่าตนอยู่ ในยุคใดของโลก ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค สารสนเทศ อยู่ที่การเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษา เพื่อสื่อสาร 80% ของสารสนเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มีอักษร 44 ตัว ภาษาอังกฤษมี 26 ตัว ภาษาคอมพิวเตอร์ 2 ตัว ( 0 และ 1 ) ภาษาดีเอ็นเอ 4 ตัว ( A T C G ) ( รหัสพันธุกรรม )

9 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำคัญ เพราะเป็น เครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ แต่ ความรู้สำคัญของโลก ขณะนี้ถูกบรรจุไว้บน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้าน การศึกษา วิชาการ ความรู้ทั่วไป การเมือง การปกครอง กฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว เกษตร เศรษฐกิจ การค้าพาณิชย์ อุตสาหกรรม สุขภาพ การสื่อสาร วิทยาศาสตร์ การแพทย์

10 ส่วนของประเทศไทย รัฐบาล ประกาศเมื่อปี 2545 โดยใช้สารสนเทศบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ด้าน E - Government กรม กระทรวง E - Commerce Banking การค้าขาย E - SocietyOtop, Health E - IndustryIndustries E - EducationSchool - University - Library - Museum

11 ฐานข้อมูล ตำรา ฐานข้อมูลบทความ จากวารสาร ฐานข้อมูลบทความจาก เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลดิวอี้ลิงค์ฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางวิชาการ ฐานข้อมูลห้องสมุด ของโลก ฐานข้อมูลสารสนเทศของ สำนักวิทยบริการ http://www.google.c o.th Neppo URU


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศ บน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรยาย โดย รอง ศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google