งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน (1) : ความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน (1) : ความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน (1) : ความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย

2 SOURCE Http://library.riu.ac.th Books Online วิทยนิวส์ Library Link Interesting Link Search Engine

3 สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ประวัติความ เป็นมา บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ บริการ โสตทัศนวัสดุ บริการวัสดุ ตีพิมพ์ แผนผังชั้น ต่าง ๆ

4 การแนะนำตัว ของนักศึกษา ชื่อ - สถาบัน เหตุจูงใจที่เรียนวิชา บรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ จงระบุความเข้าใจวิชาชีพ บรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศศาสตร์

5 ผู้ที่รู้จักประสบความสำเร็จในอนาคต Digital World Knowledged based people Reading Habits English language Internet using ability Good manner / Good culture

6 งานพัฒนาทรัพยากร งานเทคนิค งานวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานบริการ งานโสตทัศนวัสดุ งานโทคโนโลยีสารสนเทศ Libra ry LEARNE D PEOPLE

7 Service of Modern Library Printed Materials Non-Print Materials (AV-Materials) Electronic Information

8 Informa tion Technol ogy Library Automation Software Stude nts Inter net

9 กิจก รรม ให้นักศึกษา ศึกษาลักษณะ การจัดบริการของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

10 ห้องสมุด = แหล่งรวบรวม ทรัพยากรความรู้ของมนุษยชาติ Library มาจากภาษา ละติน Liberia = ที่เก็บ หนังสือ โดยมีรากศัพท์มาจาก liber = หนังสือ

11 ฝรั่งเศส (Bibliotheque) อิตาเลียน (Biblioteca) เยอรมัน (Bibliothet) รัสเซีย (Bibioteka) ญี่ปุ่น (Tosho - Shitsu) อังกฤษ (Library) บรรณารักษ์ (Librarian)

12 มนุษย์มี library กว่า 3,500 ก่อน BC วัสดุบันทึก ความรู้ หิน ความรู้ - การพัฒนา - ความเจริญ - มั่งมี ศรีสุข ดิน เหนียว

13 แผ่นหนัง ผ้า แพร กระดา ษ ไม้ไผ่ ปาปิรัส

14 Computer Software / HD Great libraries of the world AV material Compact Disk

15 Royal library of King Ashurbanipal (Neneveh) 625 ปีก่อน BC Pergamum library (Pergamum) ตุรกี 165 ปีก่อน BC The Great library of Alexandria (Alexandria) 275 ปีก่อน BC

16 อักษร Cuneiform ( รูปลิ่ม = Vedge - shaped) SIR AUSTEN HENRY LAYARD ( นักการฑูต / โบราณคดี ) ขุดซากดินที่ Babylonia / Assyria พบห้องสมุด ประชาชน อายุ 3,000 ปีก่อน BC CLAY TABLETS 10,000 ก้อน

17 ความสำคัญของ Library การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการ ปกครอง สุขภาพ อนามัย

18 บทบาทของ ห้องสมุดต่อสังคม ให้การศึกษาทั่วไป ช่วยเหลือการ ค้นคว้าวิจัย บริการข่าวสารต่าง ๆ บันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ ความเข้าใจระหว่างชาติ และภาษา การใช้เวลาว่างเกิด ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ เกิดความรู้ และ วัฒนธรรมของมนุษย์

19 ประเภทของ ห้องสมุด PUBLIC LIBRARY NATIONAL LIBRARY UNIVERSITY & COLLEGE LIBRARY SCHOOL LIBRARY SPECIAL LIBRARY

20 กิจก รรม ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ค้นหา Website ของ ห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ประเภทละ 5 Websites

21 วัสดุ ห้องสมุด ประเภท ต่าง ๆ บรรณารั กษ์ นักวิชากา ร เจ้าหน้าที่ อาคาร สถานที่ งบประมา ณ ครุภัณ ฑ์ งานโทคโนโลยี สารสนเทศ / โสตทัศนวัสดุ Libra ry การดำเนินงานของห้องสมุด

22 ลักษณะห้องสมุด สมัยใหม่ วัสดุหลากหลาย รูปแบบ ครุภัณฑ์ทาง โสตทัศนวัสดุ มี ครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคาร บรรยากาศ

23 งบประมา ณ การประกัน คุณภาพ Website โปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติ การบริการที่ทันสมัย / รวดเร็ว

24 บริการ ของ ห้องสมุ ด วัสดุตีพิมพ์ (Printed material) วัสดุไม่ ตีพิมพ์ (Non-print material) วัสดุอิเล็ก โทรนิกส์

25 วัสดุ ตีพิมพ์ หนังสือ วารสาร / นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ

26 โสตทัศน วัสดุ รายการโทรทัศน์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ คอมแพ็คดิสก์ (Compact Disc)

27 VCD (Video Compact Disc) DVD (Digital Video Disc) แผนที่ (MAP) รูปภาพ (Picture) Models

28 เทคโนโล ยี สารสนเ ทศ ฐานข้อมูลวัสดุห้องสมุด ( โปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติ ) Websites / Search Engines CD - Rom ฐานข้อมูลทางวิชาการ http://library.riu.ac. th CD - NET NOTE - NET

29 โปรแกรม ห้องสมุด อัตโนมัติ งานฐานข้อมูลรวม งานพัฒนา ทรัพยากร งานเทคนิค งานบริการ งานสืบค้น สารสนเทศ

30 กิจก รรม ให้นักศึกษา แต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อ งานในแต่ละงานหลักว่า มีงานอะไรบ้าง ( ศึกษา จากตัวโปรแกรม ) อ่านจากวิทย นิวส์ http://library.riu.ac.th

31 Http://library.r iu.ac.th

32 กิจก รรม แต่ละกลุ่มให้ศึกษา Website ของสำนักวิทย บริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์มีการ ให้บริการ อะไรบ้าง แต่ละรายการมี ประโยชน์อะไร ? Website ของหอสมุด มหาวิทยาลัย ใน USA หรือ UK


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน (1) : ความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google