งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน (1) : ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน (1) : ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน (1) : ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์
สื่อการสอน (1) : ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

2 SOURCE Http://library.riu.ac.th Books Online วิทยนิวส์ Library Link
Interesting Link Search Engine

3 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ประวัติความเป็นมา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการโสตทัศนวัสดุ บริการวัสดุตีพิมพ์ แผนผังชั้นต่าง ๆ

4 การแนะนำตัวของนักศึกษา
ชื่อ - สถาบัน เหตุจูงใจที่เรียนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จงระบุความเข้าใจวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

5 ผู้ที่รู้จักประสบความสำเร็จในอนาคต
Digital World Knowledged based people Reading Habits English language Internet using ability Good manner / Good culture

6 งานโทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคนิค งานพัฒนาทรัพยากร งานวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานบริการ งานโสตทัศนวัสดุ งานโทคโนโลยีสารสนเทศ LEARNED PEOPLE Library

7 Service of Modern Library
Printed Materials Non-Print Materials (AV-Materials) Electronic Information

8 Information Technology
Library Automation Software Information Technology Internet Students

9 กิจกรรม ให้นักศึกษา ศึกษาลักษณะ การจัดบริการของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

10 ห้องสมุด = แหล่งรวบรวมทรัพยากรความรู้ของมนุษยชาติ
ห้องสมุด = แหล่งรวบรวมทรัพยากรความรู้ของมนุษยชาติ Library มาจากภาษาละติน Liberia = ที่เก็บหนังสือ โดยมีรากศัพท์มาจาก liber = หนังสือ

11 ฝรั่งเศส (Bibliotheque)
อิตาเลียน (Biblioteca) เยอรมัน (Bibliothet) รัสเซีย (Bibioteka) ญี่ปุ่น (Tosho - Shitsu) อังกฤษ (Library) บรรณารักษ์ (Librarian)

12 มนุษย์มี library กว่า 3,500 ก่อน BC
ความรู้ - การพัฒนา - ความเจริญ - มั่งมี ศรีสุข วัสดุบันทึกความรู้ หิน ดินเหนียว

13 ปาปิรัส แผ่นหนัง ไม้ไผ่ ผ้าแพร กระดาษ

14 Great libraries of the world
AV material Computer Software / HD Compact Disk Great libraries of the world

15 Royal library of King Ashurbanipal (Neneveh) 625 ปีก่อน BC
The Great library of Alexandria (Alexandria) ปีก่อน BC Pergamum library (Pergamum) ตุรกี ปีก่อน BC

16 CLAY TABLETS < > 10,000 ก้อน
SIR AUSTEN HENRY LAYARD (นักการฑูต / โบราณคดี) ขุดซากดินที่ Babylonia / Assyria พบห้องสมุดประชาชน อายุ 3,000 ปีก่อน BC CLAY TABLETS < > 10,000 ก้อน อักษร Cuneiform (รูปลิ่ม = Vedge - shaped)

17 ความสำคัญของ Library การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
สุขภาพอนามัย

18 บทบาทของห้องสมุดต่อสังคม
ให้การศึกษาทั่วไป ช่วยเหลือการค้นคว้าวิจัย บริการข่าวสารต่าง ๆ บันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ ความเข้าใจระหว่างชาติและภาษา การใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ เกิดความรู้ และวัฒนธรรมของมนุษย์

19 UNIVERSITY & COLLEGE LIBRARY
ประเภทของห้องสมุด PUBLIC LIBRARY NATIONAL LIBRARY UNIVERSITY & COLLEGE LIBRARY SCHOOL LIBRARY SPECIAL LIBRARY

20 กิจกรรม ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นหา Website ของห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ประเภทละ 5 Websites

21 Library การดำเนินงานของห้องสมุด วัสดุห้องสมุด ประเภทต่าง ๆ
บรรณารักษ์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ วัสดุห้องสมุด ประเภทต่าง ๆ อาคารสถานที่ Library งบประมาณ งานโทคโนโลยีสารสนเทศ / โสตทัศนวัสดุ ครุภัณฑ์

22 ลักษณะห้องสมุดสมัยใหม่
มี วัสดุหลากหลายรูปแบบ ครุภัณฑ์ทางโสตทัศนวัสดุ ครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร บรรยากาศ

23 การบริการที่ทันสมัย / รวดเร็ว
งบประมาณ การประกันคุณภาพ Website โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

24 วัสดุตีพิมพ์ (Printed material)
บริการของ ห้องสมุด วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non-print material) วัสดุอิเล็กโทรนิกส์

25 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ
หนังสือ วารสาร / นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วัสดุตีพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ

26 คอมแพ็คดิสก์ (Compact Disc)
รายการโทรทัศน์ แถบบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ แถบบันทึกภาพ คอมแพ็คดิสก์ (Compact Disc)

27 VCD (Video Compact Disc) DVD (Digital Video Disc)
แผนที่ (MAP) รูปภาพ (Picture) Models

28 เทคโนโลยี สารสนเทศ ฐานข้อมูลวัสดุห้องสมุด (โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ)
ฐานข้อมูลวัสดุห้องสมุด (โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ) Websites / Search Engines เทคโนโลยี สารสนเทศ CD - Rom ฐานข้อมูลทางวิชาการ CD - NET NOTE - NET

29 โปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติ
งานฐานข้อมูลรวม งานพัฒนาทรัพยากร โปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติ งานเทคนิค งานบริการ งานสืบค้นสารสนเทศ

30 กิจกรรม ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้องานในแต่ละงานหลักว่ามีงานอะไรบ้าง (ศึกษาจากตัวโปรแกรม) อ่านจากวิทยนิวส์

31

32 Website ของหอสมุดมหาวิทยาลัย ใน USA หรือ UK
กิจกรรม แต่ละกลุ่มให้ศึกษา Website ของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์มีการให้บริการ อะไรบ้าง แต่ละรายการมีประโยชน์อะไร? Website ของหอสมุดมหาวิทยาลัย ใน USA หรือ UK


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน (1) : ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google