งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Online Public Access Catalog

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Online Public Access Catalog"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Online Public Access Catalog
WebOPAC Online Public Access Catalog

2 KU Lib

3 การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

4 การสืบค้น หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความวารสาร
รายงานการประชุมทางวิชาการ สิ่งพิมพ์พิเศษ สื่อโสตฯ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

5 เมนูสืบค้น Author Title Subject Words ISBN/ISSN LC Call Numbers
Local Call Numbers

6 Author : ผู้แต่งชาวต่างชาติใช้ reverse search ได้

7 Author

8 Author

9 Author: กรณีสืบค้นวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวนศาสตร์

10 Title สืบค้นจากชื่อเรื่อง (เช่น หนังสือ / ชื่อวารสาร)

11 Title สืบค้นจากชื่อเรื่อง (เช่น หนังสือ / ชื่อวารสาร)

12 Subject

13 Subject : สืบค้นวิทยานิพนธ์จากหัวเรื่อง

14 Subject : สืบค้นวิทยานิพนธ์จากหัวเรื่อง

15 คำสั่งต่างๆในหน้าแสดงผลการสืบค้น
การเลือกรายการ

16 การจัดเรียงผลการสืบค้น (Sort)
System sorted เรียงตามที่ระบบตั้งค่าไว้ Title เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง Author เรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง Year เรียงตามปีพิมพ์ (จากปีเก่าไปหาปีใหม่) Reverse Year เรียงตามปีพิมพ์ (จากปีใหม่ไปหาปีเก่า) Call Number เรียงตามเลขเรียกหนังสือ Material Type เรียงตามประเภทของทรัพยากรห้องสมุด

17 การจำกัดการสืบค้น ภาษา (Language)
สถานที่จัดเก็บ (Where item is located) ปีพิมพ์ (Year of Publication) ประเภททรัพยากร (Material Type) เนื้อหา (Nature of Contents)

18 Subject : Limit by Language

19 Subject : Limit by Location

20 Subject : Limit by Material Type

21 คำสั่งต่างๆในหน้าแสดงผลการสืบค้น
ประวัติการค้น สืบค้นคำค้นใหม่จากทางเลือกเดิม สืบค้นจาก เปลี่ยนเป็นการสืบค้นจากคำสำคัญ (word) จำกัดผลการสืบค้น เช่น ปีพิมพ์ ภาษา ประเภทของเอกสาร เป็นต้น แสดงผลการสืบค้นแบบละเอียด เริ่มต้นการสืบค้นใหม่

22 คำสั่งต่างๆในหน้าแสดงผลการสืบค้น
การจัดเรียงผลการสืบค้น ทางเลือกในการสืบค้น

23 Sort :system sorted

24 Sort: Sorted by title

25 Sort: Sorted by Author

26 เรียงจากปีเก่าไปหาปีใหม่
Sort : Sorted by year เรียงจากปีเก่าไปหาปีใหม่

27 Sort : Sorted by reverse year
เรียงจากปีใหม่ไปหาปีเก่า

28 Sort : Sorted by call number

29 Sort : Sorted by Material Type

30 Search : Words

31 Search : ISBN/ISSN

32 Search : LC Call Numbers

33 Search : Local Call Numbers

34 Search : Local Call Numbers

35 รายการบรรณานุกรม : วารสาร
เชื่อมโยงไปฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดที่บอกรับตัวเล่ม ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ์

36 E-Journals

37 รายการบรรณานุกรม : วารสาร

38 บทความวารสาร การสืบค้น ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ** ข้อจำกัด **
Local Call number ** ข้อจำกัด ** ยังไม่สามารถจำกัดการสืบค้น (Limit search) ตามประเภททรัพยากรฯ (Material type) ได้

39 บทความวารสาร : ค้นจากชื่อผู้แต่ง

40 บทความวารสาร : ค้นจากชื่อเรื่อง

41 บทความวารสาร : ค้นจากหัวเรื่อง

42 รายการบรรณานุกรม : บทความวารสาร

43 รายการบรรณานุกรม : หนังสือ

44 การประชุมวิชาการ

45 การประชุมวิชาการ

46 การประชุมวิชาการ : ค้นจากหัวเรื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- การประชุม -- ครั้งที่ 45

47 การประชุมวิชาการ : ค้นจากหัวเรื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- การประชุม -- สาขาพืช

48 การประชุมวิชาการ : Corp. author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ

49 การประชุมวิชาการ : Title
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 สิ่งพิมพ์พิเศษ : ค้นจาก Local Call Number
จุลสาร มอก, มผช. นว รส รป TC, CD, VCD ผลงาน ปพ, ปม, IS อื่นๆ

51 Other resource

52 รูปแบบการแสดงผล : MARC Display

53 รูปแบบการแสดงผล : Regular Display

54 บริการต่างๆ KU e-Thesis New Titles Course Reserves by Course Name
Course Reserves by Course Instructor View Your Own Library Record Suggestions I have for the Library Books I would like the Library to acquire

55 KU e-Thesis วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม

56 New Titles รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่

57 Course Reserves by Course Name หนังสือสำรองค้นจากชื่อวิชา

58 Course Reserves by Course Name

59 Course Reserves by Course Name ค้นจากรหัสวิชา

60 Course Reserves by Course Name

61 Course Reserves by Course Instructor ค้นจากชื่ออาจารย์

62 Course Reserves by Course Instructor

63 View Your Own Library Record ดูข้อมูลการยืม

64 View Your Own Library Record

65 View Your Own Library Record

66 Suggestions I have for the Library ข้อเสนอแนะ

67 Books I would like the Library to acquire เสนอหนังสือที่ห้องสมุดควรจัดหาฯ

68 อื่นๆ การถ่ายโอนข้อมูล (Export) รหัสห้องสมุด (Location Codes)
Union Catalog DCMS การถ่ายโอนข้อมูล (Export)

69 Enjoy Searching ! สารภี สีสุข ฝ่ายบริการ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด
สารภี สีสุข ฝ่ายบริการ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด


ดาวน์โหลด ppt Online Public Access Catalog

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google